Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IMizekeliso 15:1-33

15  Impendulo, xa inobulali, isusa umsindo,+ kodwa ilizwi elibangela intlungu linyusa umsindo.+  Ulwimi lwezilumko lulusebenzisa kakuhle ulwazi,+ kodwa umlomo weziyatha umpompoza ubudenge.+  Amehlo kaYehova akuzo zonke iindawo,+ ahlala ekhangele ababi nabalungileyo.+  Ukuzola kolwimi ngumthi wobomi,+ kodwa ubugqwetha buyawaphula umoya.+  Nabani na osisidenge akabi nantlonelo ngengqeqesho kayise,+ kodwa nabani na osihlonelayo isohlwayo unobuqili.+  Endlwini yelungisa kukho intabalala kuvimba,+ kodwa imveliso yongendawo iba lishwangusha.+  Imilebe yezilumko ichithachitha ukwazi,+ kodwa intliziyo yeziyatha ayinjalo.+  Umbingelelo wabangendawo yinto ecekisekayo kuYehova,+ kodwa umthandazo wabathe tye uyakholiswa nguwo.+  Indlela yongendawo yinto ecekisekayo kuYehova,+ kodwa osukela ubulungisa uyamthanda.+ 10  Ingqeqesho imbi koshiya umendo;+ nabani na othiya isohlwayo uya kufa.+ 11  IShiyol nendawo yentshabalalo+ ziphambi koYehova.+ Kukangakanani na ke ngeentliziyo zoonyana boluntu!+ 12  Umgculeli akamthandi omohlwayayo.+ Akayi kuya kwizilumko.+ 13  Intliziyo evuyayo iba nomphumo omhle kwinkangeleko,+ kodwa ngenxa yobuhlungu bentliziyo umoya uyaxhwaleka.+ 14  Intliziyo enokuqonda ifuna ukwazi,+ kodwa umlomo wabantu abaziziyatha unqwenela ubudenge+ 15  Yonke imihla yoxhwalekileyo mibi;+ kodwa onentliziyo echwayitileyo uba netheko rhoqo.+ 16  Ilunge ngakumbi intwana encinane kunye nokoyika uYehova+ kunesixa esiyintabalala kunye nesiphithiphithi.+ 17  Silunge ngakumbi isidlo semifuno apho kukho uthando+ kunenkunzi yenkomo eyondliwe emkhumbini kunye nentiyo.+ 18  Indoda enomsindo ixhokonxa usukuzwano,+ kodwa ozeka kade umsindo udambisa ingxabano.+ 19  Indlela yevila injengothango lwamakhakakhaka,+ kodwa umendo wabathe tye yindlela ebiyelweyo.+ 20  Unyana osisilumko umenza abe nemihlali uyise,+ kodwa umntu osisiyatha udelela unina.+ 21  Ubudenge yimihlali koswele intliziyo,+ kodwa indoda enokuqonda ithi ngqo phambili.+ 22  Amacebo ayatshitsha apho kungekho gqugula,+ kodwa ngobuninzi babacebisi kukho okufezwayo.+ 23  Umntu uba nemihlali ngempendulo yomlomo wakhe,+ yaye hayi indlela elilunge ngayo ilizwi elithethwa ngexesha elifanelekileyo!+ 24  Umendo wobomi usinga phezulu kowenza ngengqiqo,+ ukuze emke eShiyol engaphantsi.+ 25  Indlu yabaziphakamisileyo uYehova uyayichitha,+ kodwa uya kuwuzinzisa umda womhlolokazi.+ 26  Amacebo ababi yinto ecekisekayo kuYehova,+ kodwa amazwi athandekayo ahlambulukile.+ 27  Owenza ingeniso ngokungekho sikweni uyizisela ishwangusha indlu yakhe,+ kodwa othiya izipho uya kuhlala ephila.+ 28  Intliziyo yelungisa iyayicamngca impendulo,+ kodwa umlomo wabangendawo umpompoza izinto ezimbi.+ 29  UYehova ukude nabangendawo,+ kodwa umthandazo wamalungisa uyawuva.+ 30  Amehlo aqaqambileyo+ avuyisa intliziyo;+ ingxelo+ elungileyo ityebisa amathambo.+ 31  Indlebe esiphulaphulayo isohlwayo+ sobomi ihlala phakathi kwabantu abazizilumko.+ 32  Ocezela ingqeqesho+ ugatya umphefumlo wakhe, kodwa ophulaphula isohlwayo uzuza intliziyo.+ 33  Ukoyika uYehova kuyingqeqesho esa ebulumkweni,+ yaye ngaphambi kozuko kukho intobeko.+

Umbhalo osemazantsi