Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Hezekile 7:1-27

7  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi:  “Wena ke, nyana womntu, itsho iNkosi enguMongami uYehova kumhlaba wakwaSirayeli ukuthi, ‘Isiphelo, isiphelo, sizifikele iziphelo ezine zelizwe.+  Ke kaloku isiphelo sikufikele,+ yaye ndimele ndiwuthumele kuwe umsindo wam, ndikugwebe ngokweendlela zakho+ ndize ndizizise kuwe zonke izinto zakho ezicekisekayo.  Kwaye iliso lam aliyi kuba nosizi ngawe,+ nam andiyi kuba namfesane, kuba ndiya kuzisa iindlela zakho phezu kwakho, nezinto zakho ezicekisekayo ziya kuba phakathi kwakho;+ nazi ukuba ndinguYehova.’+  “Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Intlekele, intlekele engaqhelekanga, khangela! iyeza.+  Kumele kuze isiphelo.+ Isiphelo sona simele size; simele sikuvukele. Khangela! Siyeza.+  Isidanga seentyatyambo simele sikufikele, mmi welizwe, ixesha limele likufikele, imini ikufuphi.+ Kukho isiphithiphithi, asikokukhwaza kwasezintabeni.  “‘Ke kaloku kamsinya ndiya kubuphalazela phezu kwakho ubushushu bam,+ yaye ndiza kuwuphelelisela kuwe umsindo wam,+ ndikugwebe ngokweendlela zakho+ ndize ndizise phezu kwakho zonke izinto zakho ezicekisekayo.  Iliso lam aliyi kuba nosizi+ nam ndingabi namfesane.+ Ndiya kwenza kuni ngokweendlela zenu, nezinto zenu ezicekisekayo ziya kuba phakathi kwenu kanye;+ nazi ukuba ndinguYehova onibethayo.+ 10  “‘Khangela! Imini! Khangela! Iyeza.+ Siphumile isidanga seentyatyambo.+ Ityatyambile intonga.+ Ukukhukhumala kuhlumile.+ 11  Ugonyamelo luphakame lwaba yintonga yobungendawo.+ Akukho kubo, kungekho nakwindyebo yabo; yaye akukho kubo ngokwabo, kungekho nabuphi na ubuhandiba kubo. 12  Kumele kuze ixesha, imini imele ifike. Umthengi ke yena, makangabi nemihlali;+ nomthengisi ke, makangazili, kuba kukho ukuvutha komsindo ngakwisihlwele sonke sakhona. 13  Kuba umthengisi akayi kubuyela kokuthengisiweyo, ngoxa ubomi babo busekwabo baphilayo; kuba umbono lo ngowesihlwele sonke sakhona. Akukho bani uya kubuya, yaye akukho namnye kubo uya kuba nobomi bakhe ngenxa yesiphoso sakhe. 14  “‘Bavuthele ixilongo+ waza wonk’ ubani wazilungiselela, kodwa akukho bani uya edabini, ngenxa yokuba umsindo wam uyavutha kuso sonke isihlwele sakhona.+ 15  Ngaphandle likrele,+ ngaphakathi yindyikitya yokufa nendlala.+ Nabani na osendle, uya kufa ngekrele, yaye nabaphi na abasesixekweni, baya kuqwengwa yindlala nendyikitya yokufa.+ 16  Kwaye abasindileyo babo ngokuqinisekileyo baya kusinda+ baze babe sezintabeni njengamahobe asezintlanjeni,+ abadumzelayo bonke, ngamnye ngenxa yesiphoso sakhe. 17  Ke zona izandla zonke, ziyawa;+ nawo onke ke amadolo, athontsiza amanzi.+ 18  Yaye babhinqe irhonya,+ begutyungelwe kukutyhwatyhwa;+ nasebusweni bonke kukho ihlazo+ nasezintlokweni zabo kukho inkqayi.+ 19  “‘Baya kuyiphosa ezitratweni loo silivere yabo, negolide yabo iya kuba yinto eyenyanyekayo. Isilivere yabo negolide yabo ayiyi kukwazi ukubahlangula ngemini yokuvutha komsindo kaYehova.+ Abayi kuyanelisa imiphefumlo yabo, namathumbu abo abayi kuwazalisa, kuba iye yaba sisikhubekiso esababangela benza isiphoso.+ 20  Nomhombiso wesihombo sikabani—ubani uwumise njengesizathu sokuqhayisa; nemifanekiso yabo ecekisekayo,+ izinto zabo ezilizothe,+ bazenzile ngawo. Kungenxa yoko le nto ndiza kuwenza ube yinto eyenyanyekayo kubo.+ 21  Yaye ndiza kuwunikela ezandleni zabasemzini ukuba bawuphange+ nakwabangendawo bomhlaba ube lixhoba, baze ngokuqinisekileyo bawuhlambele. 22  “‘Ndiya kubususa ubuso bam kubo,+ yaye okunene baya kuyihlambela indawo yam efihlakeleyo, nabaphangi ngokwenene baya kufika kuyo baze bayihlambele.+ 23  “‘Yenza umxokelelwane,+ kuba ilizwe lizaliswe ngumgwebo odyojwe ligazi+ nesixeko sizaliswe lugonyamelo.+ 24  Ndiza kuzisa abona banobubi ezintlangeni,+ yaye ngokuqinisekileyo baya kuzidla ilifa izindlu zabo,+ kwaye ndiza kuliphelisa ikratshi labo bomeleleyo,+ neengcwele zabo ziya kuhlanjelwa.+ 25  Kuya kufika ukubandezeleka, yaye ngokuqinisekileyo baya kulufuna uxolo kodwa lungabikho.+ 26  Kuya kuza inkxwaleko phezu kwenkxwaleko,+ kubekho ingxelo phezu kwengxelo, yaye abantu okunene baya kufuna umbono kumprofeti,+ nomthetho uya kutshabalala kumbingeleli necebo kwindoda ekhulileyo.+ 27  Ukumkani uya kuzila;+ kwanesikhulu siya kwambatha isiphanziso,+ nezandla zabantu belizwe ziya kuphazamiseka. Ndiya kwenza kubo ngokweendlela zabo,+ yaye ndiya kubagweba ngokwemigwebo yabo;+ bazi ukuba ndinguYehova.’”+

Umbhalo osemazantsi