Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Hezekile 5:1-17

5  “Wena ke, nyana womntu, zithabathele ikrele elibukhali. Uya kuzithabathela lona libe njengencakuba yomchebi weenwele,+ yaye umele ulidlulise phezu kwentloko yakho nasezindevini zakho, uthabathe izikali uze uzahlule zibe zizahlulo iinwele ezo.  Inxalenye esisithathu uze uyitshise ngomlilo esazulwini sesixeko kamsinya nje yakuzaliseka imihla yongqingo.+ Uthabathe nenye inxalenye esisithathu. Yona uze uyibethe ngekrele macala onke,+ yona inxalenye yokugqibela esisithathu uze uyichithachithe emoyeni, mna ke ndiya kurhola ikrele emva kwabo.+  “Uze ke uthabathe kuzo zibe mbalwa ngenani uzisongele embhinqweni wakho.+  Kwaye ezinye zazo uze uzithabathe uziphose phakathi emlilweni uzitshise ngomlilo. Ngokusuka apho kuya kuphuma umlilo uye kuyo yonke indlu kaSirayeli.+  “Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘YiYerusalem le. Ndiyimise phakathi kweentlanga, inamazwe ayijikelezileyo.  Kwaye yaziphatha ngemvukelo nangobungendawo nxamnye nezigwebo zam ngaphezu kweentlanga,+ nemimiselo yam ngaphezu kwamazwe onke awayeyijikelezile, kuba izigwebo zam bazigatyile baza, ke yona imimiselo yam, abahamba kuyo.’+  “Ngoko ke, itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Ngenxa yokuba niye naxokozela+ ngakumbi kuneentlanga ezinijikelezileyo, anahamba ngemimiselo yam nezigwebo zam anazenza;+ kodwa nenza ngokwezigwebo zeentlanga ezinijikelezileyo, akunjalo na?+  ngoko ke itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Yabona, mna, ewe mna,+ ndinxamnye nawe, sixekondini, yaye ndiza kuziphumeza izigwebo zam phakathi kwakho emehlweni eentlanga.+  Kwaye ndiza kwenza kuwe oko ndingazange ndikwenze nendingayi kuphinda ndikwenze kwakhona okufana nako ngenxa yazo zonke izinto zakho ezicekisekayo.+ 10  “‘“Ngoko ke oobawo baya kudla oonyana phakathi kwakho,+ noonyana baya kudla ooyise, yaye ndiza kuziphumeza kuwe izenzo zokugweba ndize ndichithachithe konke okuseleyo kwakho emimoyeni yonke.”’+ 11  “‘Ngoko ke ndiphila nje,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova, ‘ngokuqinisekileyo ngenxa yokuba iyingcwele yam le uyenze inqambi ngezinto zakho zonke ezilizothe+ nangezinto zakho zonke ezicekisekayo,+ nam ndinguLowo uza kukunciphisa+ yaye namehlo am akayi kuba nosizi,+ nam andiyi kubonisa mfesane.+ 12  Inxalenye yenu esisithathu—iya kufa ngendyikitya yokufa,+ ifikelele esiphelweni sayo ngendlala phakathi kwenu.+ Yaye enye inxalenye esisithathu—iya kuwa ngekrele macala onke. Nenxalenye esisithathu yokugqibela ndiya kuyichithachithela emimoyeni yonke,+ ndirhole ikrele emva kwayo.+ 13  Uya kwandula ke uphele+ umsindo wam,+ ndibuthomalalise ubushushu bam kubo ndize ndizithuthuzele;+ kuya kufuneka ke bazi ukuba mna, Yehova, ndithethile ngokuzingisa ekufuneni uzinikelo olupheleleyo,+ xa ndiwuphelelisa kubo umsindo wam. 14  “‘Yaye ndiya kukwenza ube yindawo ephanzileyo nongcikivo ezintlangeni ezikujikelezileyo phambi kwamehlo abo bonke abadlulayo.+ 15  Kwaye umele ube lungcikivo+ nento yokutshabhiswa,+ umzekelo osisilumkiso+ nento eqhiphula umbilini kwiintlanga ezikujikelezileyo, ekukugwebeni kwam ngomsindo nangobushushu nangezohlwayo zobushushu.+ Mna, Yehova, ndithethile. 16  “‘Xa ndithumela iintolo ezenzakalisayo zendlala kubo,+ ezimele zingqineke zisonakalisa, ntolo ezo ndiya kuzithumela ukuze ndinonakalise,+ kwanendlala ndiya kuyandisa phezu kwenu yaye ndiza kuzaphula iintonga zenu ekujingiswa kuzo izonka ezibusazinge.+ 17  Kwaye ndiza kuthumela kuni indlala namarhamncwa enzakalisayo,+ akuhluthe abantwana, idlule ngawe indyikitya yokufa+ negazi,+ ndikuzisele nekrele.+ Mna, Yehova, ndithethile.’”

Umbhalo osemazantsi