Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Hezekile 46:1-24

46  “Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Ngokubhekisele kwisango lentendelezo engaphakathi elijonge ngasempuma,+ lifanele liqhubeke livaliwe+ kangangeentsuku ezintandathu zokusebenza,+ yaye ngomhla wesabatha lifanele livulwe, nangomhla wokuthwasa kwenyanga lifanele livulwe.+  Simele singene ke isikhulu ngendlela yeveranda yesango,+ sivela ngaphandle, size sime ngasemgubasini wesango;+ nababingeleli bamele banikele umnikelo waso otshiswa kuphele nemibingelelo yaso yobudlelane, yaye simele siqubude embundwini wesango,+ size ke siphume, kodwa isango lona lifanele lingavalwa kude kube ngokuhlwa.  Abantu belizwe bamele baqubude ngasesangweni ngeesabatha nasekuthwaseni kweenyanga, phambi koYehova.+  “‘Yaye umnikelo otshiswa kuphele esifanele siwunikele kuYehova isikhulu ngomhla wesabatha ufanele ube ziinkunzi zemvana ezintandathu eziphilileyo nenkunzi yegusha ephilileyo;+  umnikelo wokudla okuziinkozo uya kuba yiefa ngenkunzi yegusha,+ yaye ngeenkunzi zemvana iya kuba ngumnikelo wokudla okuziinkozo ngokokukwazi kwaso ukunikela,+ kwaye, ngokubhekisele kwioli, iya kuba yihin kwiefa.+  Ngosuku lokuthwasa kwenyanga+ kufanele kubekho ithole lenkomo eliyinkunzi, ithole lomhlambi, eliphilileyo, neenkunzi zeemvana ezintandathu nenkunzi yegusha; zifanele zibe zeziphilileyo.+  Sifanele sinikele umnikelo wokudla okuziinkozo oyiefa ngethole lenkomo eliyinkunzi ne-efa ngenkunzi yegusha, noko sinokukwazi ukuba nako ngeenkunzi zeemvana; kunye nehin kuyo iefa,+ ngokubhekisele kwioli.  “‘Xa isikhulu+ singena, sifanele singene ngendlela yeveranda yesango, yaye sifanele siphume ngendlela yayo.+  Naxa abantu belizwe eli bengena phambi koYehova ngamaxesha emisitho,+ ongena ngendlela yesango lasemntla+ ukuze aqubude ufanele aphume ngendlela yesango lasemzantsi;+ nongena ngendlela yesango lasemzantsi ufanele aphume ngendlela yesango lasemntla. Akukho bani ufanele abuye ngendlela yesango angene ngalo, kuba ufanele aphume ngqo phambi kwakhe. 10  Ke sona isikhulu esiphakathi kwabo, xa bengena, sifanele singene; naxa bephuma, sifanele siphume.+ 11  Emithendelekweni nakumaxesha emisitho+ umnikelo wokudla okuziinkozo ufanele ube yiefa ngethole lenkomo eliyinkunzi ne-efa ngenkunzi yegusha, yaye ngeenkunzi zeemvana ibe koko anokukwazi ukukunikela; yaye, ngokubhekisele kwioli, ihin kuyo iefa.+ 12  “‘Yaye ukuba isikhulu singathi silungiselele umnikelo otshiswa kuphele+ njengomnikelo wokuzithandela, okanye imibingelelo yobudlelane njengomnikelo wokuzithandela kuYehova, ubani umele asivulele isango elijonge ngasempuma,+ yaye simele silungiselele umnikelo waso otshiswa kuphele nemibingelelo yaso yobudlelane kanye njengoko sisenza ngomhla wesabatha.+ Siphume ke, aze ubani avale isango emva kokuphuma kwaso.+ 13  “‘Kwaye inkunzi yemvana ephilileyo, kunyaka wayo wokuqala, ufanele uyinikele njengomnikelo otshiswa kuphele mihla le kuYehova.+ Ufanele uyilungiselele iintsasa ngeentsasa. 14  Ufanele ulungiselele kunye nayo umnikelo wokudla okuziinkozo iintsasa ngeentsasa isithandathu se-efa nesithathu sehin, ngokubhekisele kwioli, ukuze kufefwe umgubo ocolekileyo.+ Umnikelo wokudla okuziinkozo kuYehova ngummiselo ohlala ngokungenammiselo, rhoqo. 15  Kwaye bamele balungiselele inkunzi yemvana nomnikelo wokudla okuziinkozo neoli iintsasa ngeentsasa njengomnikelo otshiswa kuphele owenziwa rhoqo.’ 16  “Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Ukuba singathi isikhulu sinikele isipho kuye ngamnye woonyana baso njengelifa, siya kuba yimpahla yoonyana abo baso. Yinto yabo abayizuze njengelifa. 17  Ukuba singathi sinike omnye wabakhonzi baso isipho elifeni laso, sikwamele sibe sesakhe kude kube ngunyaka wenkululeko;+ yaye ke simele sibuyele kwisikhulu eso. Lilifa laso kuphela—ngokubhekisele koonyana baso—elifanele liqhubeke lilelabo. 18  Isikhulu ke sifanele singathabathi naliphi na ilifa labantu khon’ ukuze sibahlukanise nelifa labo.+ Sifanele sibanike ilifa oonyana baso kwelaso ilifa, ukuze abantu bam bangachithachithwa ngamnye emke elifeni lakhe.’”+ 19  Yaza yandingenisa ngendlela yokungena eyayisecaleni kwesango+ eliya kumagumbi okudlela angcwele, lawo ababingeleli, awayejonge ngasemntla,+ yaye, khangela! kwakukho indawo apho kumacala omabini angasemva ukuya entshona. 20  Yathi ke kum: “Le yindawo apho ababingeleli baya kuphekela kuyo umnikelo wetyala+ nomnikelo wesono,+ nalapho baya kubhakela khona umnikelo wokudla okuziinkozo,+ ukuze kungabikho nto bayikhuphela ngaphandle kwentendelezo engaphandle khon’ ukuze bangcwalise abantu.”+ 21  Yandikhupha ke saya kwintendelezo engaphandle yaza yandidlulisa kwizibonda ezine zeembombo zentendelezo, yaye, khangela! kwakukho intendelezo ngakwesi sibonda sembombo yentendelezo, intendelezo ngakwesiya isibonda sembombo yentendelezo. 22  Ezibondeni ezine zeembombo zentendelezo kwakukho iintendelezo ezincinane, iikubhite ezingamashumi amane ubude namashumi amathathu ububanzi. Zone ezinezakhiwo zeembombo zazinomlinganiselo ofanayo. 23  Kwaye zazijikelezwe luluhlu, lujikelezile kuzo zone, kukho amaziko okupheka+ enziweyo ngaphantsi koluhlu olujikelezileyo. 24  Yandula ke yathi kum: “Ezi zizindlu zabo baphekayo, apho abalungiseleli beNdlu baphekela khona umbingelelo wabantu.”+

Umbhalo osemazantsi