Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Hezekile 44:1-31

44  Yandibuyisa ngendlela yesango lengcwele, elingaphandle elijonge ngasempuma,+ yaye lalivaliwe.+  Wandula ke uYehova wathi kum: “Ngokubhekisele kweli sango, liya kuqhubeka livaliwe. Aliyi kuvulwa, kungekho namntu nje uya kungena ngalo; kuba uYehova, uTHIXO kaSirayeli,+ ungene ngalo, limele liqhubeke ke livaliwe.  Noko ke, isikhulu+—sona njengesikhulu siya kuhlala ngakulo, ukuze sidle isonka phambi koYehova.+ Siya kungena ngendlela yevaranda yesango, size siphume ngendlela yayo.”+  Ngoku ke yandisa ngendlela yesango lasemntla phambi kweNdlu, ukuze ndibone, yaye, khangela! ubuqaqawuli bukaYehova babuzalise indlu kaYehova.+ Ndaza ke ndawa ngobuso.+  Wandula ke wathi uYehova kum: “Nyana womntu, beka intliziyo yakho+ uze ubone ngamehlo akho, nangeendlebe zakho uve konke oko ndikuthetha nawe ngokubhekisele kuyo yonke imimiselo yendlu kaYehova nangokubhekisele kwimithetho yayo yonke, yaye umele ubhekise intliziyo yakho esangweni leNdlu nakuwo onke amasango okuphuma engcweleni.  Uze ke uthi kwiMvukelo,+ kwindlu kaSirayeli, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Kwanele ngoku ngenxa yazo zonke izinto zenu ezicekisekayo, ndlu kaSirayeli,+  ukungenisa kwenu abasemzini abangalukanga entliziyweni nabangalukanga enyameni,+ ukuze babe sengcweleni yam khon’ ukuze ihlanjelwe, yona kanye indlu yam; xa ninikela isonka sam,+ amanqatha+ negazi,+ ngoxa besaphula umnqophiso wam ngenxa yazo zonke izinto zenu ezicekisekayo.+  Aniyinyamekelanga nembopheleleko yezinto zam ezingcwele,+ ningamisi nabanye babe ngabagcini bembopheleleko yam engcweleni yam endaweni yenu.”’+  “‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Akukho bani wasemzini, ongalukanga entliziyweni nongalukanga enyameni, uya kungena engcweleni yam, oko kukuthi, nawuphi na owasemzini ophakathi koonyana bakaSirayeli.”’+ 10  “‘Kodwa bona ke abaLevi abashenxela kude kum+ ekuphambukeni kukaSirayeli, owaphambukayo wemka kum, waphambukela kwizithixo zabo ezinezothe, nabo bamele basithwale isiphoso sabo.+ 11  Bamele babe ngabalungiseleli engcweleni yam kwiindawo zokuvelela emasangweni eNdlu nabalungiseleli beNdlu.+ Bona baya kuxhela umnikelo otshiswa kuphele nombingelelo wabantu,+ bame phambi kwabo ukuze balungiselele kubo.+ 12  Ngenxa yokuba baqhubeka belungiselela kubo phambi kwezithixo zabo ezinezothe+ zaza zaba sisikhubekiso esibangela indlu kaSirayeli yenze isiphoso,+ kungenxa yoko le nto ndisiphakamisele kubo isandla sam,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova, ‘yaye bamele bathwale isiphoso sabo. 13  Abayi kusondela kum ukuze basebenze njengababingeleli kum okanye basondele nakwiziphi na izinto zam ezingcwele, kwezona zinto zingcwele,+ yaye bamele bakuthwale ukuthotywa kwabo nezinto zabo ezicekisekayo abazenzileyo.+ 14  Kwaye ngokuqinisekileyo ndiya kubenza abagcini bembopheleleko yeNdlu, nazo zonke iinkonzo zayo nako konke oko kufanele kwenziwe kuyo.’+ 15  “‘Ke bona ababingeleli bobuLevi,+ oonyana bakaTsadoki,+ abayinyamekelayo imbopheleleko yengcwele yam xa oonyana bakaSirayeli baphambukayo kum, bona baya kusondela kum ukuze balungiselele kum,+ kwaye bamele beme phambi kwam+ banikele amanqatha+ negazi,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova. 16  ‘Ngabo abaya kungena engcweleni yam,+ yaye bona baya kusondela etafileni yam balungiselele kum,+ kwaye bamele bayinyamekele imbopheleleko leyo kum.+ 17  “‘Kothi ekungeneni kwabo emasangweni entendelezo engaphakathi, banxibe izambatho zelinen, kungabikho nto yoboya kubo xa belungiselela emasangweni entendelezo ephakathi nangaphakathi.+ 18  Entloko bafanele babe nezigqubuthelo zentloko zelinen,+ nasesinqeni babe nempahla yangaphantsi yelinen.+ Bafanele bangabhinqi nto ibangela ukubila. 19  Yaye xa bephuma besiya kwintendelezo engaphandle, kwintendelezo engaphandle besiya ebantwini, bafanele bahlube izambatho zabo ababelungiselela ngazo,+ bazibeke emagumbini okudlela angcwele+ baze bambathe ezinye izambatho, ukuze bangabangcwalisi abantu ngezambatho zabo.+ 20  Nentloko bafanele bangayichebi,+ neenwele zentloko bafanele bangaziyeki zibe ngamayakayaka. Bafanele ngandlela zonke bazinquthule iinwele zeentloko zabo.+ 21  Nabaphi na ababingeleli bafanele bangaseli wayini xa besiza entendelezweni engaphakathi.+ 22  Bafanele bangazithabatheli mhlolokozi okanye mfazi ekuqhawulwe umtshato naye njengabafazi,+ kodwa basenokuthabatha iintombi ezinyulu kwinzala yendlu kaSirayeli+ okanye umhlolokazi ongumhlolokazi wombingeleli.’ 23  “‘Yaye bafanele babayalele abantu bam umahluko phakathi kwento engcwele nento ehlanjelweyo; nomahluko phakathi koko kungahlambulukanga noko kuhlambulukileyo bafanele babenze bawazi.+ 24  Nasetyaleni bona bafanele beme ngokwabo ukuze babe ngabagwebi;+ bamele baligwebe ke ngezigwebo.+ Bafanele bagcine nemithetho yam nemimiselo yam ngokubhekisele kuwo onke amaxesha+ emisitho yam, neesabatha zam bafanele bazingcwalise.+ 25  Ufanele angangeni kofileyo woluntu khon’ ukuze angahlambuluki, kodwa ngoyise okanye ngonina okanye ngonyana okanye ngentombi okanye ngomntakwabo okanye ngodade wabo ongakhange abe ngowendoda basenokuzenza bangahlambuluki.+ 26  Emva ke kokusulungekiswa kwakhe, bafanele bambalele imihla esixhenxe.+ 27  Ngomhla ke wokuza kwakhe endaweni engcwele, entendelezweni engaphakathi, ukuza kulungiselela kwindawo engcwele, ufanele anikele umnikelo wakhe wesono,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova. 28  “‘Oku kumele kube lilifa labo: Ndililifa labo.+ Nifanele ningabaniki lifa kwaSirayeli: Ndililifa labo. 29  Umnikelo wokudla okuziinkozo nomnikelo wesono nomnikelo wetyala—bona baya kudla yona.+ Nayo yonke into enikelweyo kwaSirayeli—iya kuba yeyabo.+ 30  Nokokuqala kwintlahlela yonke yayo yonk’ into nomnikelo wonke wayo yonk’ into kwiminikelo yenu yonke—kuya kuba kokwababingeleli;+ nentlahlela yomgrayo wenu nifanele niyinike ababingeleli,+ ukuze kuhlale intsikelelo phezu kwendlu yakho.+ 31  Ababingeleli bafanele bangadli sidumbu nasidalwa siqwengiweyo sezidalwa eziphaphazelayo okanye sezilo.’+

Umbhalo osemazantsi