Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Hezekile 40:1-49

40  Ngonyaka wamashumi amabini anesihlanu wokuthinjwa kwethu,+ ekuqaleni konyaka, ngoweshumi umhla enyangeni leyo, ngonyaka weshumi elinesine emva kokuxatyelwa kwesixeko,+ kwangale mini inye isandla sikaYehova saba phezu kwam,+ kangangokuba wandizisa kuloo ndawo.+  Emibonweni kaThixo wandizisa kwilizwe lakwaSirayeli waza wandibeka phantsi entabeni ephakame kakhulu,+ phezu kwayo kwakukho into enjengesakhiwo sesixeko ngasemzantsi.+  Wandisa apho, yaye, khangela! kwakukho indoda. Imbonakalo yayo yayinjengembonakalo yobhedu,+ yayinentambo yeflakisi esandleni sayo, nengcongolo yokulinganisa,+ kwaye yayimi esangweni.  Le ndoda yathetha kum yathi: “Nyana womntu,+ bona ngamehlo akho, uve ngeendlebe zakho, ukubekele intliziyo yakho konke oko ndikubonisa kona, ngenxa yokuba uziswe apha ngenjongo yokuba ndikubonise. Xelela indlu kaSirayeli yonk’ into oyibonayo.”+  Yaye, khangela! kwakukho udonga ngaphandle kwendlu luyijikelezile. Esandleni sendoda leyo yayiyingcongolo yokulinganisa eziikubhite ezintandathu, ngokwekubhite enobubanzi besandla. Yabulinganisa ke ububanzi bento eyakhiweyo, ingcongolo enye; nokuphakama kwayo, ingcongolo enye.  Yandula ke yeza esangweni, umphambili walo obheke ngasempuma,+ yaza yenyuka ngezinyuko zalo. Yawulinganisa ke umbundu wesango,+ ingcongolo enye ububanzi, nomnye umbundu, ingcongolo enye ububanzi.  Negumbi labalindi laliyingcongolo enye ubude nengcongolo enye ububanzi, yaye phakathi kwamagumbi abalindi+ yayiziikubhite ezintlanu; nombundu wesango ongaseverandeni yesango eliya ngaphakathi wawuyingcongolo enye.  Yayilinganisa iveranda yesango eliya ngaphakathi, laba yingcongolo enye.+  Ngoko yalinganisa iveranda yesango, liziikubhite ezisibhozo; neentsika zayo ezisecaleni, liziikubhite ezimbini; nevaranda yesango yayibheke ngaphakathi. 10  Namagumbi abalindi esango elingasempuma ayemathathu kweli cala emathathu nakweliya icala. Amathathu awo ayenomlinganiselo ofanayo, neentsika ezisecaleni zazinomlinganiselo ofanayo, kweli cala nakweliya icala. 11  Yandula ke yalinganisa ububanzi besango, buziikubhite ezilishumi; ubude besango, buziikubhite ezilishumi elinesithathu. 12  Ummandla obiyelweyo phambi kwegumbi labalindi wawuyikubhite enye, yaye kwakukho ummandla obiyelweyo oyikubhite enye kwicala ngalinye. Igumbi labalindi laliziikubhite ezintandathu kweli cala neekubhite ezintandathu kweliya icala. 13  Yaza yahlabela mgama yalinganisa isango ukususela eluphahleni lwelinye igumbi labalindi ukusa eluphahleni lwelinye, liziikubhite ezingamashumi amabini anesihlanu ububanzi;+ isango limalungana nesango. 14  Yandula ke iintsika ezisecaleni yazenza zaziikubhite ezingamashumi amathandathu, kwaneentsika ezisecaleni zentendelezo emasangweni macala onke. 15  Ngaphambi kwesango lokungena ukuya ngaphambi kweveranda yesango elingaphakathi yayiziikubhite ezingamashumi amahlanu. 16  Kwakukho iifestile ezinamanqwanqwa acuthekileyo+ emagumbini abalindi nasezintsikeni zawo ezisecaleni ngaphakathi kwesango macala onke, kwaye leyo yindlela ezaziyiyo iiveranda. Kwakukho iifestile ngaphakathi macala onke, yaye kwiintsika ezisemacaleni kwakukho imithi yesundu.+ 17  Yandisa kwintendelezo engaphandle, yaye, khangela! kwakukho amagumbi okudlela,+ nendlela egangathiweyo eyenzelwe intendelezo ngeenxa zonke. Kwakukho amagumbi okudlela angamashumi amathathu endleleni apho.+ 18  Yaye indlela egangathiweyo emacaleni amasango yayilingana ngobude namasango—indlela esemzantsi. 19  Yaza yalinganisa ububanzi ukususela phambi kwesango elisemzantsi ukusa phambi kwentendelezo engaphakathi. Ngaphandle yayiziikubhite ezilikhulu, ukusa ngasempuma nokusa ngasemntla. 20  Kwaye intendelezo engaphandle yayinesango ngaphambili elalibheke ngasemntla. Yalinganisa ubude balo nobubanzi balo. 21  Namagumbi alo abalindi ayemathathu kweli cala nakweliya icala emathathu. Neentsika zalo ezisemacaleni neveranda yalo yangqineka inomlinganiselo ofanayo nowesango lokuqala. Ubude balo babuziikubhite ezingamashumi amahlanu, nobubanzi balo babuziikubhite ezingamashumi amabini anesihlanu. 22  Iifestile zalo neveranda yalo nemifanekiso yalo yemithi yesundu+ zazinomlinganiselo ofanayo nowesango elingaphambili elibheke ngasempuma. Yaye abantu babenokunyuka baye kulo ngezinyuko ezisixhenxe, neveranda yalo ingaphambili. 23  Isango lentendelezo ephakathi lalimalunga nesango eliya ngasemntla; kwanelo liya ngasempuma. Kwaye yalinganisa ukususela esangweni ukusa esangweni, yaziikubhite ezilikhulu. 24  Yandisa ngasemzantsi, yaye, khangela! kwakukho isango elibheke ngasemzantsi,+ kwaye yalinganisa iintsika zalo ezisemacaleni neveranda yalo ngomlinganiselo ofanayo nowamanye. 25  Lona neveranda yalo lalineefestile macala onke, ezazifana nezinye iifestile. Ubude babuziikubhite ezingamashumi amahlanu, ububanzi buziikhubhite ezingamashumi amabini anesihlanu. 26  Kwakukho izinyuko ezisixhenxe zokunyuka uye kulo,+ yaye iveranda yalo yayiphambi kwazo. Kwaye lalinemifanekiso yomthi wesundu, omnye kweli cala nomnye kweliya icala kwiintsika zalo ezisemacaleni. 27  Intendelezo ephakathi yayinesango elibheke ngasemzantsi. Kwaye yalinganisa ukususela esangweni ukusa esangweni elibheke ngasemzantsi, yaziikubhite ezilikhulu. 28  Yandisa entendelezweni ephakathi ngasesangweni lasemzantsi. Yaza yalinganisa isango lasemzantsi ngomlinganiselo ofanayo nowamanye. 29  Amagumbi alo abalindi neentsika zalo ezisemacaleni neveranda yalo zazinomlinganiselo ofanayo nowamanye. Lona neveranda yalo lalineefestile macala onke. Ubude babuziikubhite ezingamashumi amahlanu, ububanzi buziikubhite ezingamashumi amabini anesihlanu.+ 30  Kwakukho neeveranda macala onke; ubude babuziikubhite ezingamashumi amabini anesihlanu, neekubhithe ezintlanu ububanzi. 31  Iveranda yalo yayibheke kwintendelezo engaphandle, nemifanekiso yomthi wesundu yayisezintsikeni zalo ezisemacaleni,+ nokunyuka ukuya kulo kwakunezinyuko ezisibhozo.+ 32  Yandisa entendelezweni ephakathi ngendlela eya empuma, yaza yalinganisa isango ngemilinganiselo efanayo neyamanye. 33  Amagumbi alo abalindi neentsika zalo ezisemacaleni neveranda yalo zazinemilinganiselo efanayo neyamanye, yaye lona neveranda yalo lalineefestile macala onke. Ubude babuziikubhite ezingamashumi amahlanu, ububanzi buziikubhite ezingamashumi amabini anesihlanu. 34  Iveranda yalo yayibheke kwintendelezo engaphandle, nemifanekiso yomthi wesundu yayisezintsikeni zalo ezisemacaleni kweli cala nakweliya icala. Nokunyuka ukuya kulo kwakunezinyuko ezisibhozo. 35  Yaza yandisa esangweni lasemntla,+ yalilinganisa, ngemilinganiselo efanayo neyamanye,+ 36  amagumbi alo abalindi, iintsika zalo ezisemacaleni neveranda yalo. Lalineefestile macala onke. Ubude babuziikubhite ezingamashumi amahlanu, ububanzi buziikubhite ezingamashumi amabini anesihlanu. 37  Iintsika zalo ezisemacaleni zazibheke kwintendelezo engaphandle, nemifanekiso yomthi wesundu yayisezintsikeni zalo ezisemacaleni kweli cala nakweliya icala.+ Nokunyuka ukuya kulo kwakunezinyuko ezisibhozo. 38  Igumbi lokudlela nomnyango walo lalingasezintsikeni ezisemacaleni zamasango. Babewuyalazela apho ngamanzi umnikelo otshiswa kuphele.+ 39  Everandeni yesango kwakukho iitafile ezimbini kweli cala neetafile ezimbini kweliya icala, zokuxhelela umnikelo otshiswa kuphele+ nomnikelo wesono+ nomnikelo wetyala.+ 40  Kwicala elingaphandle, njengoko ubani enyuka esiya ngasesangweni lasemntla, kwakukho iitafile ezimbini. Kwelinye icala elileleveranda yesango kwakukho iitafile ezimbini. 41  Kwakukho iitafile ezine ngapha neetafile ezine ngaphaya ecaleni lesango—iitafile ezisibhozo, ababexhelela phezu kwazo. 42  Yaye iitafile ezine zomnikelo otshiswa kuphele yayizezamatye aqingqiweyo. Ubude babuyikubhite enye enesiqingatha, nobubanzi buyikubhite enye enesiqingatha, ukuphakama kuyikubhite enye. Phezu kwazo babebeka nezixhobo ababexhela ngazo umnikelo otshiswa kuphele nombingelelo. 43  Namanqwanqwa okubeka izinto ayengangobubanzi besandla, eqiniselwe ngaphakathi, macala onke; naphezu kwetafile babeye babeke inyama yomnikelo osisipho.+ 44  Ngaphandle kwesango eliphakathi kwakukho amagumbi okudlela eemvumi,+ entendelezweni ephakathi, esecaleni lesango lasemntla. Icala lawo elingaphambili lalibheke ngasemzantsi. Kwakukho elinye kwicala lesango lasempuma. Umphambili ubheke ngasemntla. 45  Yaza yathetha ke kum yathi: “Eli, igumbi lokudlela elimphambili walo ubheke ngasemzantsi, lelababingeleli abanyamekela imbopheleleko yendlu le.+ 46  Igumbi lokudlela elimphambili walo ubheke ngasemntla lelababingeleli abanyamekela imbopheleleko yesibingelelo.+ Ngoonyana bakaTsadoki,+ abo, koonyana bakaLevi basondela kuYehova ukuze balungiselele kuye.”+ 47  Yaqhubeka ilinganisa intendelezo ephakathi. Ubude bayo babuziikubhite ezilikhulu, nobubanzi buziikubhite ezilikhulu, inamacala amane alinganayo. Yaye isibingelelo sasiphambi kwendlu. 48  Yaza yandisa everandeni yendlu,+ yaqhubeka ilinganisa intsika esecaleni yeveranda, yaziikubhite ezintlanu kweli cala neekubhite ezintlanu kweliya icala. Ububanzi besango babuziikubhite ezintathu kweli cala neekubhite ezintathu kweliya icala. 49  Ubude beveranda babuziikubhite ezingamashumi amabini, ububanzi buziikubhite ezilishumi elinanye. Indlela yokunyuka uye kuyo yayizizinyuko. Kwakukho iintsika ngakwizibonda ezisemacaleni, enye ngapha nenye ngaphaya.+

Umbhalo osemazantsi