Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Hezekile 39:1-29

39  “Wena ke, nyana womntu, profeta nxamnye noGogi,+ uthi, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Yabona, ndinxamnye nawe, Gogi, sikhulu esiyintloko sakwaMesheki+ noTubhali.+  Ndiza kukujika ndikukhokele+ ndize ndikunyuse kweyona mimandla ithe qelele yasemntla+ ndikuzise ezintabeni zakwaSirayeli.  Ndiza kusaphula isaphetha sakho esandleni sakho sasekhohlo, neentolo zakho ndiya kuziwisa esandleni sakho sasekunene.  Uya kuwela+ ezintabeni zakwaSirayeli, wena nawo onke amabutho akho nezizwana eziya kube zinawe. Ndiza kukunikela ezintakeni ezidla inyama, zonke iintlobo zeentaka ezinamaphiko, namarhamncwa asendle ube kukudla.”’+  “‘Uya kuwa+ phezu komhlaba, kuba mna ndithethile,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova.  “‘Ndiza kuthumela umlilo kwaMagogi+ nakwabo bangabemi beziqithi abanqabisekileyo;+ ukuze bazi abantu ukuba ndinguYehova.  Yaye igama lam elingcwele ndiya kulazisa phakathi kwabantu bam amaSirayeli, ndingaliyeki lihlanjelwe kwakhona igama lam elingcwele;+ ukuze zazi iintlanga ukuba ndinguYehova,+ Lowo Ungcwele kwaSirayeli.’+  “‘Khangela! Kumele kuze oku yaye kumele kubekho,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova. ‘Yile mini bendithetha ngayo.+  Yaye ngokuqinisekileyo abemi bezixeko zakawaSirayeli baya kuphuma batshise baze babase imililo ngezikrweqe nangeengweletshetshe nangamakhaka amakhulu,—ngezaphetha nangeentolo nangezagweba nangeencula; yaye baya kubasa imililo+ ngazo iminyaka esixhenxe. 10  Abayi kuthwala zinkuni endle, bengayi kuqokelela nazinkuni zokubasa emahlathini, kuba baya kubasa imililo ngezikrweqe.’ “‘Ngokuqinisekileyo baya kubenza ixhoba abo babebenza ixhoba,+ baze baphange abo babebaphanga,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova. 11  “‘Kuya kuthi ngaloo mini ndimnike uGogi+ indawo apho, indawo yokungcwaba kwaSirayeli, intlambo yabo badlula ngasempuma elwandle, yaye iya kubavingcela abo badlulayo. Baya kumngcwabela apho uGogi naso sonke isihlwele sakhe, yaye ngokuqinisekileyo baya kuyibiza ngokuba yiNtlambo Yesihlwele sikaGogi.+ 12  Nabo bendlu kaSirayeli kuya kufuneka babangcwabe ngenjongo yokuhlambulula ilizwe, kangangeenyanga ezisixhenxe.+ 13  Yaye bonke abantu belizwe kuya kufuneka bangcwabe, ibe ngokuqinisekileyo oko kuya kuba ludumo kubo ngaloo mini yokuzizukisa kwam,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova. 14  “‘Kuya kubakho amadoda omsebenzi oqhubekayo abaya kuwahlukanisa, acande kulo ilizwe, engcwaba, kunye nabo badlulayo, abo baseleyo phezu komhlaba, ukuze bawuhlambulule. Aya kumana efuna kude kuse ekupheleni kweenyanga ezisixhenxe. 15  Kwaye abo badlulayo bamele badlule kulo ilizwe, yaye ukuba okunene ubani angabona ithambo lomntu umele amise uphawu ecaleni kwalo, de abo bangcwabayo babe balingcwabile kwiNtlambo Yesihlwele sikaGogi.+ 16  Igama lesixeko liya kubizwa ngokuba yiHamona. Liya kwandula lihlanjululwe ke ilizwe.’+ 17  “Wena ke, nyana womntu, itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Yithi kwiintaka zonke eziphaphazelayo nakuwo onke amarhamncwa asendle:+ “Ziqokeleleni ndawonye, nize. Zihlanganiseni ndawonye macala onke kumbingelelo wam, endinibingelela wona, umbingelelo omkhulu ezintabeni zakwaSirayeli.+ Kwaye ngokuqinisekileyo niya kudla inyama nize nisele igazi.+ 18  Niya kudla inyama yabo banamandla,+ negazi lezikhulu zomhlaba niya kulisela, iinkunzi zeegusha,+ amatakane eegusha aziinkunzi, iinkunzi zeebhokhwe, iinkunzi zeenkomo+ ezingamathole, amathole atyetyisiweyo aseBhashan, konke nje.+ 19  Ngokuqinisekileyo niya kudla amanqatha nanele+ nize nisele igazi ninxile, embingelelweni wam endiza kunibingelela wona.”’ 20  “‘Yaye nimele naneliswe etafileni yam ngamahashe nabaqhubi beenqwelo, ngabantu abanamandla nangazo zonke iintlobo zamadoda okulwa,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova.+ 21  “‘Ndiza kubumisa ubuqaqawuli bam phakathi kweentlanga; yaye zonke iintlanga ziya kuwubona umgwebo wam endiwuphumezileyo+ nesandla sam endisibeke phakathi kwazo.+ 22  Nabo bendlu kaSirayeli baya kwazi ukuba ndinguYehova uThixo wabo ukususela loo mini.+ 23  Neentlanga ziya kwazi ukuba indlu kaSirayeli, yaya ekuthinjweni+ ngenxa yesiphoso sayo, kuba yaziphatha ngokungathembeki kum, kangangokuba ndabufihla ubuso bam kuyo+ ndaza ndayinikela esandleni seentshaba zayo, yaza yawa yonke likrele.+ 24  Ndenza kuyo ngokokungahlambuluki kwayo nangokokunxaxha kwayo,+ ndabufihla ubuso bam kuyo.’ 25  “Ngoko ke itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Ke kaloku ngoku ndiya kubabuyisela abathinjiweyo bakaYakobi+ ndize okunene ndibe nenceba phezu kwendlu kaSirayeli;+ yaye ndiya kubonisa uzinikelo olupheleleyo ngegama lam elingcwele.+ 26  Baya kube belithwele ihlazo labo+ nokungathembeki kwabo konke abenze ngako kum,+ xa behlala emhlabeni wabo ngonqabiseko,+ kungekho bani wokubangcangcazelisa.+ 27  Ekubabuyiseni kwam kwizizwana ndize okunene ndibaqokelele ndawonye ndibakhupha emazweni eentshaba zabo,+ ndizingcwalise phakathi kwabo emehlweni eentlanga ezininzi.’+ 28  “‘Baya kwazi ukuba ndinguYehova uThixo wabo, xa ndibathumela ekuthinjweni ezintlangeni ndize okunene ndibabuthele ndawonye emhlabeni wabo,+ kangangokuba andiyi kushiya namnye kubo apho.+ 29  Yaye andiyi kuba sabufihla ubuso bam kubo,+ ngenxa yokuba ndiza kuthululela umoya wam phezu kwendlu kaSirayeli,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova.”

Umbhalo osemazantsi