Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Hezekile 38:1-23

38  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi:  “Nyana womntu,+ bhekisa ubuso bakho ngakuGogi welizwe lakwaMagogi,+ isikhulu esiyintloko sakwaMesheki+ noTubhali,+ uprofete nxamnye naye.  Uze uthi, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Yabona, ndinxamnye nawe, Gogi, wena sikhulu esiyintloko sakwaMesheki noTubhali.  Yaye ngokuqinisekileyo ndiya kukujika ndikufake amagwegwe emihlathini+ ndize ndikuzise nawo wonke umkhosi wakho wamajoni,+ amahashe nabakhweli-mahashe, bonke bembethe ezikhethwe kakuhle,+ ibandla elikhulu, ngekhaka elikhulu nengweletshetshe, bonke bephethe amakrele;+  iPersi,+ iTiyopiya+ nePuti+ kunye nabo, bonke beneengweletshetshe nezigcina-ntloko;  iGomere+ namabutho ayo onke, indlu kaTogarma,+ weyona mimandla ithe qelele yasemntla, nawo onke amabutho ayo, nezizwana ezininzi kunye nawe.+  “‘“Lunga, uzilungiselele, wena nalo lonke ibandla lakho,+ abo bahlanganisene ecaleni lakho, yaye umele ube ngumlindi wabo.  “‘“Emva kwemihla emininzi kuya kunikelwa ingqalelo kuwe. Ekupheleni kweminyaka uya kuza elizweni+ labantu ababuyisiweyo ekreleni, abaqokelelwe ndawonye bevela kwizizwana ezininzi,+ ezintabeni zakwaSirayeli, ezingqineke ziyindawo ephanzileyo rhoqo; lona kanye ilizwe elikhutshwe kwizizwana ezininzi, apho zazihlala zinqabisekile, zonke.+  Uya kubopheleleka ukuba unyuke. Uya kungena njengesaqhwithi.+ Uya kuba njengelifu ekugubungeleni ilizwe,+ wena nawo onke amabutho akho nezizwana ezininzi ezikunye nawe.”’ 10  “Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Ngaloo mini kumele kunyuke izinto entliziyweni yakho,+ kwaye ngokuqinisekileyo uya kucinga icebo lenkohlakalo;+ 11  uthi: “Ndiya kunyuka ndiye kwilizwe elivulekileyo lasemaphandleni.+ Ndiya kubafikela abo bangenasiphazamiso, abahleli ngonqabiseko, bonke behleli bengenaludonga,+ bengenamivalo nazingcango.” 12  Oku uya kukwenza ngenjongo yokuthimba, uphange amaxhoba amaninzi,+ ukuze ubuyisele isandla sakho kwiindawo eziphanzileyo ezinabemi kwakhona+ nakwisizwana esihlanganiselwe ndawonye siphuma ezintlangeni,+ eso siziqwebela indyebo nempahla,+ eso sihleli esazulwini+ somhlaba. 13  “‘UShebha+ noDedan+ nabarhwebi baseTarshishe+ nazo zonke iingonyama zayo ezintsha nezinezingci+—baya kuthi kuwe: “Ngaba ufikela ukufumana amaxhoba amaninzi na? Ngaba uze kuphanga kakhulu na le nto uhlanganise ibandla lakho, ukuze uthabathe isilivere negolide, uthabathe indyebo nempahla, ukuze ufumane amaxhoba amaninzi kakhulu?”’ 14  “Ngoko ke profeta, nyana womntu, uthi kuGogi, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Akuyi kuba ngaloo mini yokuhlala kwabantu bam amaSirayeli benqabisekile na oya kuthi ukwazi oku?+ 15  Ngokuqinisekileyo uya kuza uvela endaweni yakho, kweyona mimandla ithe qelele yasemntla,+ wena nezizwana ezininzi zikunye nawe, bonke bekhwele emahasheni, ibandla elikhulu, ewe umkhosi omkhulu wamajoni.+ 16  Uya kubopheleleka ukuba ubafikele abantu bam amaSirayeli, njengamafu agubungele ilizwe.+ Ekupheleni kwemihla oku kuya kwenzeka, yaye ngokuqinisekileyo ndiya kukuzisa elizweni lam,+ ngenjongo yokuba iintlanga zindazi xa ndizingcwalisa kuwe phambi kwamehlo azo, Gogi.”’+ 17  “Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Ikwanguwe+ na lowa ndandithetha ngaye ngemihla yangaphambili ngesandla sabakhonzi bam abaprofeti bakwaSirayeli, ababeprofeta ngaloo mihla—iminyaka—mayela nokuziswa kwakho phezu kwabo?’+ 18  “‘Kuya kuthi ngaloo mini, ngemini yokufika kukaGogi emhlabeni wakwaSirayeli,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova, ‘ubushushu bam bunyuke buze empumlweni yam.+ 19  Ndiya kuthetha ndinobukhwele,+ ngomlilo wokuvutha komsindo wam.+ Ngokuqinisekileyo ngaloo mini kuya kubakho ukunyikima okukhulu emhlabeni wakwaSirayeli.+ 20  Ngenxa yam ziya kubopheleleka ukuba zingcangcazele iintlanzi zolwandle nezidalwa eziphaphazelayo zamazulu namarhamncwa asendle nazo zonke izinto ezirhubuluzayo emhlabeni noluntu lonke oluphezu komhlaba,+ okunene iintaba ziya kudilizwa+ neendlela ezingumnqantsa ziya kuwa, nasemhlabeni zonke iindonga ziya kuwa.’ 21  “‘Ndiza kumbizela ikrele kuwo wonke ummandla wam weentaba,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova.+ ‘Ikrele lakhe ngamnye liya kuba nxamnye nomntakwabo.+ 22  Ndiza kumgweba,+ ngendyikitya yokufa+ nangegazi;+ ndiza kunisa izantyalantyala zemvula ekhukulayo namatye esichotho,+ umlilo+ nesalfure phezu kwakhe naphezu kwamabutho akhe naphezu kwezizwana ezininzi ezinaye.+ 23  Ngokuqinisekileyo ndiya kuzikhulisa ndizingcwalise+ ndize ndizazise phambi kwamehlo eentlanga ezininzi; zazi ukuba ndinguYehova.’+

Umbhalo osemazantsi