Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Hezekile 37:1-28

37  Isandla sikaYehova saba phezu kwam,+ kangangokuba wandizisa ngomoya kaYehova+ waza wandibeka phakathi kwethafa elisentlanjeni, yaye lalizele ngamathambo.+  Wandijikelezisa kuwo, yaye, khangela! ayemaninzi kakhulu ethafeni elo elisentlanjeni kwaye, khangela! ayesele omile kakhulu.+  Wathi kum: “Nyana womntu, angabuyela na ebomini la mathambo?” Ndathi ke mna: “Nkosi enguMongami Yehova, kwazi wena.”+  Waza wahlabela mgama wathi kum: “Profeta phezu kwala mathambo, uthi kuwo, ‘Owu mathambondini omileyo, liveni ilizwi likaYehova:  “‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova kula mathambo ukuthi: “Niyabona, ndingenisa impefumlo kuni, yaye nimele nibuyele ebomini.+  Ndiza kunifaka imisipha ndize ndizise inyama kuni, yaye ndiza kunaleka ngolusu ndize ndifake impefumlo kuni, nimele ke nibuyele ebomini;+ ukuze nazi ukuba ndinguYehova.”’”+  Ndaprofeta ke kanye njengoko ndandiyalelwe.+ Kamsinya nje ndakuprofeta kwabakho isandi, kwarhashaza, aza amathambo aqalisa ukusondelelana, ithambo lisiya kwithambo lalo.  Yaye ndabona, khangela! phezu kwawo kweza imisipha nenyama kwaza kwalekwa ngolusu ngaphezulu. Kodwa yona impefumlo ayibangakho.  Waza wahlabela mgama wathi kum: “Profeta kuwo umoya. Profeta, nyana womntu, uthi kuwo umoya, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Fika, moya, uvela emimoyeni yomine uze uvutheleke kwaba bantu babuleweyo,+ ukuze babe nokubuyela ebomini.”’”+ 10  Ndaprofeta ke kanye njengoko wayendiyalele, yaza impefumlo yangena kuwo, aphila, ema ngeenyawo zawo,+ umkhosi wamajoni omkhulu kakhulu kunene. 11  Waza wahlabela mgama wathi kum: “Nyana womntu, ngokubhekisele kula mathambo, wona yindlu kaSirayeli iphela.+ Yabona, bathi, ‘Amathambo ethu omile, nethemba lethu litshabalele.+ Sinqanyulwe.’ 12  Ngoko ke profeta, uthi kubo, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Yabonani, ndiyawavula amangcwaba enu,+ yaye ndiza kuninyusa niphume kuloo mangcwaba, bantu bam, ndize ndinizise kumhlaba wakwaSirayeli.+ 13  Niya kwazi ukuba ndinguYehova xa ndivula amangcwaba enu naxa ndininyusa ndinikhuphe emangcwabeni enu, bantu bam.”’+ 14  ‘Kwaye ndiza kufaka umoya wam kuni, nize nibuyele ebomini,+ yaye ndiza kunihlalisa emhlabeni wenu; nazi ukuba mna, Yehova, ndithethile yaye ndikwenzile oko,’ utsho uYehova.”+ 15  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi: 16  “Wena ke, nyana womntu, zithabathele induku+ uze ubhale kuyo uthi, ‘EkaYuda neyoonyana bakaSirayeli amaqabane akhe.’+ Uze uthabathe nenye ubhale kuyo uthi, ‘EkaYosefu, induku kaEfrayim,+ nayo yonke indlu kaSirayeli amaqabane akhe.’+ 17  Uze uzisondeze enye kwenye ukuze zibe yinduku enye kuwe, yaye okunene ziya kuba nto-nye esandleni sakho.+ 18  Xa ke oonyana babantu bakowenu besithi kuwe, ‘Akuyi kusixelela na oko zithetha kona ezi zinto kuwe?+ 19  thetha kubo uthi, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Yabonani, ndithabatha induku kaYosefu, esesandleni sikaEfrayim, nezizwe zakwaSirayeli amaqabane akhe, yaye ndiza kuzibeka kuyo, oko kukuthi, induku kaYuda, kwaye ngokwenene ndiya kubenza babe yinduku enye,+ babe banye esandleni sam.”’ 20  Iinduku ke obhale kuzo zimele zibe sesandleni sakho phambi kwamehlo abo.+ 21  “Thetha ke kubo uthi, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Yabonani, ndithabatha oonyana bakaSirayeli phakathi kweentlanga abaye kuzo, yaye ndiza kubaqokelela ndawonye macala onke ndize ndibazise emhlabeni wabo.+ 22  Okunene ndiya kubenza uhlanga olunye elizweni,+ ezintabeni zakwaSirayeli, abe mnye ukumkani+ oya kuba ngukumkani phezu kwabo bonke, yaye abasayi kuqhubeka beziintlanga ezimbini, bengayi kuba sahlulwahlulwa babe zizikumkani ezibini.+ 23  Abayi kubuya bazenze inqambi ngezithixo zabo ezinezothe nangezinto zabo ezilizothe nangokunxaxha kwabo konke;+ yaye ngokuqinisekileyo ndiya kubasindisa kuzo zonke iindawo zabo zokuhlala abone bekuzo, ndibahlangule,+ babe ngabantu bam, nam ndibe nguThixo wabo.+ 24  “‘“Nomkhonzi wam uDavide uya kuba ngukumkani phezu kwabo,+ yaye bonke baya kuba nomalusi omnye;+ baya kuhamba ngezigwebo zam,+ nemimiselo yam baya kuyigcina,+ kwaye ngokuqinisekileyo baya kuyenza.+ 25  Ngokwenene baya kuhlala elizweni endalinika umkhonzi wam, uYakobi, elo ookhokho benu babehlala kulo,+ baya kuhlala ke okunene kulo,+ bona noonyana babo noonyana boonyana babo ukusa kwixesha elingenammiselo,+ noDavide umkhonzi wam uya kuba sisikhulu sabo ukusa kwixesha elingenammiselo.+ 26  “‘“Ndiza kwenza umnqophiso woxolo kunye nabo;+ mnqophiso lowo oya kuhlala ngokungenammiselo.+ Yaye ndiza kubabeka ndize ndibandise+ ndibeke nengcwele yam phakathi kwabo ukusa kwixesha elingenammiselo.+ 27  Okunene umnquba wam uya kuba phezu kwabo,+ yaye ngokuqinisekileyo ndiya kuba nguThixo wabo, bona baya kuba ngabantu bam.+ 28  Iintlanga ke ziya kwazi ukuba mna, Yehova,+ ndiyamngcwalisa uSirayeli xa ingcwele yam iya kubakho phakathi kwakhe ukusa kwixesha elingenammiselo.”’”+

Umbhalo osemazantsi