Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Hezekile 36:1-38

36  “Wena ke, nyana womntu, profeta ngokuphathelele iintaba zakwaSirayeli, uthi, ‘Owu zintaba zakwaSirayeli,+ liveni ilizwi likaYehova.  Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Ngenxa yokuba utshaba luthe ngani,+ ‘Heke! Kwaneendawo eziphakamileyo zamaxesha akudala+—zibe lilifa lethu!’”’+  “Ngoko ke profeta, uthi, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Ngenxa yokuba niye naphanziswa+ naza nangqavulelwa macala onke,+ ukuze nibe lilifa labaseleyo beentlanga+ kwaye kuqhutyekwa kuthethwa ngani ngolwimi+ yaye kukho nengxelo embi phakathi kwabantu,+  ke ngoko, zintaba zakwaSirayeli,+ liveni ilizwi leNkosi enguMongami uYehova! Itsho iNkosi enguMongami uYehova kuzo iintaba nakwiinduli, kwimisinga nakwiintlambo nakwiindawo eziphanzileyo+ ezachithwayo nakwizixeko ezishiyiweyo eziye zaba zezokuphangwa nokugculelwa kwabaseleyo beentlanga ezijikelezileyo;+  ngoko ke itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Ngokuqinisekileyo ngomlilo wenzondelelo yam ndiza kuthetha+ nxamnye nabaseleyo beentlanga ne-Edom, iyonke,+ abo bazinike ilizwe lam njengelifa benemihlali yentliziyo yonke,+ nokugculela emphefumlweni,+ ngenxa yedlelo lalo nokuphanga.’”’+  “Ngoko ke profeta ngokuphathelele umhlaba wakwaSirayeli, uthi kuzo iintaba neenduli, nemisinga, neentlambo, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Khangela! Ndimele ndithethe ngenzondelelo yam nangobushushu bam, ngenxa yokuba niye nathotywa ziintlanga.”’+  “Ngoko ke itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Ndisiphakamisile isandla sam ndifunga+ ukuba iintlanga ezinijikelezileyo—zona ziya kuthotywa.+  Yaye nina, zintaba zakwaSirayeli, niya kuvelisa amasebe nize nithwalele abantu bam uSirayeli isiqhamo senu,+ kuba basondelela ukungena.+  Kuba niyabona, ndingakuni, yaye ngokuqinisekileyo ndiya kujikela ngakuni,+ nina ke okunene niya kulinywa kuze kuhlwayelwe imbewu.+ 10  Yaye ndiza kubandisa abantu phezu kwenu, indlu kaSirayeli iphela,+ iyonke, nezixeko zimele zibe nabemi,+ neendawo eziphanzileyo ziya kubuya zakhiwe.+ 11  Ewe, ndiza kubandisa abantu nezilwanyana phezu kwenu,+ yaye ngokuqinisekileyo ziya kuqhama zande, ndinibangele nibe nabemi njengakwimeko yangaphambili,+ ndenze okulunge ngakumbi kunakwimo yakuqala;+ nazi ukuba ndinguYehova.+ 12  Kwaye phezu kwenu ndiza kuhambisa abantu, abantu bam kanye uSirayeli, yaye bamele banidle njengelifa,+ nani nibe lilifa labo,+ yaye aniyi kubahlutha+ kwakhona abantwana abangakumbi.’” 13  “Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Ngenxa yokuba kukho abo bathi kuwe: “Wena ungumqwengi wabantu, kwaye ube lilizwe elihlutha iintlanga zalo abantwana,”’+ 14  ‘ngoko ke abantu akuyi kuba sabaqwenga,+ neentlanga zakho akuyi kuba sazihlutha abantwana,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova. 15  ‘Ndiya kuyenza ingabi savakala intetho yeentlanga ehlazisayo ngokuphathelele wena,+ nongcikivo lwezizwana akuyi kuphinda uluthwale,+ ungaphindi uzikhubekise iintlanga zakho,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova.” 16  Kwafika ke ilizwi likaYehova kum, lisithi: 17  “Nyana womntu, indlu kaSirayeli yayihlala emhlabeni wabo, yaye bawenza ongahlambulukanga ngendlela yabo nangezenzo zabo.+ Indlela yabo iye yanjengokungahlambuluki kokuba sexesheni phambi kwam.+ 18  Ndabuphalazela phezu kwabo ubushushu bam ngenxa yegazi ababeliphalazile kulo ilizwe,+ lizwe elo babelenze elingahlambulukanga ngezithixo zabo ezinezothe.+ 19  Kwaye ndabachithachitha phakathi kweentlanga, ngokokuze basasazeke phakathi kwamazwe.+ Ndabagweba ngokwendlela yabo nangokwezenzo zabo.+ 20  Ngoko bafika kwiintlanga abafika kuzo, baza abantu balihlambela igama lam elingcwele+ ngokuthi ngokubhekisele kubo, ‘Aba ngabantu bakaYehova, yaye baphume elizweni lakhe.’+ 21  Ndiya kuba nemfesane ngegama lam elingcwele, elo indlu kaSirayeli ilihlambeleyo phakathi kweentlanga efike kuzo.”+ 22  “Ngoko ke yithi kwindlu kaSirayeli, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Andikwenzi oku ngenxa yenu, ndlu kaSirayeli, kodwa ngenxa yegama lam elingcwele, enithe nina nalihlambela phakathi kweentlanga enifike kuzo.”’+ 23  ‘Ngokuqinisekileyo ndiya kulingcwalisa igama lam elikhulu,+ ebelihlanjelwa phakathi kweentlanga, enilihlambeleyo phakathi kwazo; yaye iintlanga ziya kwazi ukuba ndinguYehova,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova, ‘xa ndingcwaliswa phakathi kwenu phambi kwamehlo azo.+ 24  Kwaye ndiza kunithabatha ezintlangeni ndize ndiniqokelele ndawonye emazweni onke ndinizise emhlabeni wenu.+ 25  Ndiza kunifefa ngamanzi ahlambulukileyo, nihlambuluke;+ ekungcoleni+ kwenu konke nakwizithixo zenu ezinezothe zonke ndiya kunihlambulula.+ 26  Ndiza kuninika intliziyo entsha,+ ndifake umoya omtsha ngaphakathi kwenu,+ yaye ndiza kuyisusa intliziyo yelitye enyameni yenu ndize ndininike intliziyo yenyama.+ 27  Kwaye ndiya kufaka umoya wam ngaphakathi kwenu,+ yaye ndiza kwenza ukuba nihambe ngemimiselo yam,+ nizigcine nezigwebo zam nize okunene nizenze.+ 28  Yaye ngokuqinisekileyo niya kuhlala elizweni endalinika ookhokho benu,+ nibe ngabantu bam, nam ndibe nguThixo wenu.’+ 29  “‘Ndiza kunisindisa ekungcoleni kwenu+ konke ndize ndibize ukudla okuziinkozo ndikwenze kuphuphume, yaye andiyi kubeka ndlala phezu kwenu.+ 30  Ngokuqinisekileyo ndiya kusenza siphuphume isiqhamo emithini, nemveliso emasimini, ukuze ningaphindi namkeliswe ungcikivo lwendlala phakathi kweentlanga.+ 31  Niya kubopheleleka ukuba nizikhumbule iindlela zenu ezimbi nezenzo zenu ezazingalunganga,+ yaye niya kubopheleleka ukuba nizive nizotheka ziziqu zenu ngenxa yeziphoso zenu nangenxa yezinto zenu ezicekisekayo.+ 32  Oku andikwenzi ngenxa yenu,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova, ‘makwazeke oko kuni. Yibani neentloni nize nizive nithotyiwe ngenxa yeendlela zenu, ndlu kaSirayeli.’+ 33  “Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Ngemini endiya kunihlambulula ngayo kuzo zonke iziphoso zenu ndiya kuzibangela zibe nabemi izixeko,+ neendawo eziphanzileyo ziya kubuye zakhiwe.+ 34  Nelizwe eliphanzileyo liya kulinywa, ngoxa liye laba yinkangala ephanzileyo phambi kwamehlo abo bonke abadlulayo.+ 35  Yaye ngokuqinisekileyo abantu baya kuthi: “Elo lizwe laliphanzile lisuke laba njengomyezo wase-Eden,+ nezi zixeko zaziyinkangala nezaziphanzile nezazichithiwe zinqatyisiwe; zinabemi.”+ 36  Iintlanga eziya kusala zinijikelezile ziya kwazi ukuba mna, Yehova, ndizakhile izinto ezichithiweyo,+ ndikutyalile oko bekuphanzile. Mna, Yehova, ndithethile yaye ndiza kukwenza oko.’+ 37  “Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Ngako oku ndisaya kuzivumela ndifunwe yindlu kaSirayeli ukuze ndibenzele:+ Ndiya kubandisa babe ngabantu abaninzi njengomhlambi.+ 38  Njengomhlambi wabantu abangcwele, njengomhlambi weYerusalem ngamaxesha omsitho wayo,+ ngaloo ndlela izixeko ebeziyinkangala ziya kuzaliswa ngumhlambi wabantu;+ bazi ukuba ndinguYehova.’”

Umbhalo osemazantsi