Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Hezekile 34:1-31

34  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi:  “Nyana womntu, profeta ngabalusi bakwaSirayeli. Profeta, uthi kubo, kubalusi abo, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Yeha abalusi bakwaSirayeli,+ abazondlayo bona ngokwabo!+ Asingomhlambi na abafanele bawondle abalusi?+  Amanqatha niyawadla,+ yaye nizambathisa ngoboya.+ Nixhela isilwanyana esityetyisiweyo.+ Umhlambi wona aniwondli.  Ezigulayo anizomelezanga,+ nenesifo aniyiphilisanga, neyaphukileyo aniyibophanga, nebhadulayo aniyibuyisanga, nelahlekileyo aniyifunanga ukuze niyifumane,+ kodwa niye nanobukhosi phezu kwazo ngobungqwabalala, kwanangobuzwilakhe.+  Zachithachitheka ngenxa yokuba kungekho malusi,+ kangangokuba zaba kukutya kwamarhamncwa onke asendle, zaqhubeka zichithachithwa.+  Izimvu zam zalahlekela ezintabeni zonke nakuzo zonke iinduli eziphakamileyo;+ izimvu zam zachithachitheka emhlabeni wonke,+ kungekho bani uzikhangelayo yaye kungekho bani ufuna ukuzifumana.  “‘“Ngoko ke, balusindini, liveni ilizwi likaYehova,  ‘“Ndiphila nje,” lilo eli ilizwi leNkosi enguMongami uYehova, “ngokuqinisekileyo ngenxa yokuba izimvu zam zaba yinto yokuphangwa yaye izimvu zam zaqhubeka zikukudla kwawo onke amarhamncwa asendle, ngenxa yokuba kwakungekho malusi, nabalusi bam bengazifunanga izimvu zam, kodwa abalusi baqhubeka bezondla bona ngokwabo,+ ke izimvu zam zona abazondla,”’  ngoko ke, balusindini, liveni ilizwi likaYehova. 10  Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Yabona, ndinxamnye naba balusi,+ yaye ngokuqinisekileyo ndiya kuzibiza esandleni sabo izimvu zam ndize ndibayekise ukondla izimvu zam,+ nabalusi abasiyi kuba sazondla bona;+ yaye ndiya kuzihlangula izimvu zam emlonyeni wabo, zingabi saba kukudla kwabo.’”+ 11  “‘Kuba itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Ndim lo, mna ngokwam, yaye ndiya kuzifuna izimvu zam ndize ndizinyamekele.+ 12  Ngokwenyameko yalowo wondla umhlambi wakhe+ ngemini yokuba ephakathi kwezimvu zakhe ebezisasazeke ngokubanzi,+ leyo yindlela endiya kuzinyamekela ngayo izimvu zam; yaye ndiya kuzihlangula kuzo zonke iindawo ebezichithachitheke zaya kuyo ngemini yamafu nesithokothoko.+ 13  Yaye ndiya kuzikhupha kwizizwana ndiziqokelele ndawonye+ zivela emazweni ndize ndizizise emhlabeni+ wazo, ndizondle ezintabeni zakwaSirayeli, ngasemisingeni nangakuzo zonke iindawo zokuhlala zelizwe.+ 14  Ndiya kuzondla edlelweni elilungileyo, yaye indawo yazo yokuhlala iya kuba sezintabeni eziphakamileyo zakwaSirayeli.+ Ziya kubutha apho kwindawo elungileyo yokuhlala,+ zidle edlelweni elityebileyo ezintabeni zakwaSirayeli.” 15  “‘“Mna ndiya kuzondla izimvu zam,+ kwaye ndiya kuzenza zibuthe,”+ itsho iNkosi enguMongami uYehova. 16  “Elahlekileyo ndiya kuyifuna,+ nebhaduleyo ndiya kuyibuyisa, neyaphukileyo ndiya kuyibopha, negulayo ndiya kuyomeleza, kodwa etyebileyo+ neyomeleleyo ndiya kuyibhubhisa. Leyo ndiya kuyondla ngomgwebo.”+ 17  “‘Nina ke zimvu zam, itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Yabonani, ndigweba phakathi kwemvu nemvu, phakathi kweenkunzi zeegusha neenkunzi zeebhokhwe.+ 18  Yinto encinane na kuni ukuba nidle kwelona dlelo lilungileyo+ kodwa amanye amadlelo enu niwanyathele ngeenyawo zenu, nokuba nina nisele amanzi angcwengekileyo kodwa lawo aseleyo niwangcolise ngokuwanyathela ngezo nyawo zenu? 19  Ke zona izimvu zam, ngaba zifanele zidle kwelo dlelo nilinyathele ngeenyawo zenu yaye ngaba zifanele zisele amanzi angcolileyo ngokungqisha kweenyawo zenu?” 20  “‘Ngoko ke itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi kubo: “Ndim lo, mna ngokwam, yaye ngokuqinisekileyo ndiya kugweba phakathi kwemvu etyetyisiweyo nemvu ebhityileyo, 21  ngenxa yokuba nizityhala ngephango nangegxalaba yaye nezigulayo zonke nizityhala ngeempondo zenu nada nazichithachitha zaya ngaphandle.+ 22  Ndiya kuzisindisa izimvu zam, yaye azisayi kuba yinto yokuphangwa;+ kwaye ndiya kugweba phakathi kwemvu nemvu. 23  Ndiya kuvelisa phezu kwazo umalusi omnye, yaye umele azondle,+ umkhonzi wam kanye uDavide.+ Yena uya kuzondla, kwaye yena uya kuba ngumalusi wazo.+ 24  Nam, mna Yehova, ndiya kuba nguThixo wazo,+ nomkhonzi wam uDavide abe sisikhulu phakathi kwazo.+ Mna, Yehova, ndithethile. 25  “‘“Ndiza kwenza umnqophiso woxolo kunye nazo,+ yaye ngokuqinisekileyo ndiya kuwaphelisa elizweni amarhamncwa enzakalisayo,+ ziya kuthi ke okunene zihlale ngonqabiseko entlango zize zilale emahlathini.+ 26  Ndiza kuzenza zibe yintsikelelo zona noko kungqonge induli yam,+ yaye ndiza kuhlisa imvula ngexesha layo. Iya kuba yimvula yentsikelelo.+ 27  Nomthi wasendle umele unike isiqhamo sawo,+ nelizwe liya kunikela imveliso yalo,+ yaye okunene ziya kuba semhlabeni wazo zinqabisekile.+ Ziya kwazi ukuba ndinguYehova ndakuzaphula iidyokhwe+ zazo kwaye ndizihlangule esandleni sabo babezisebenzisa njengamakhoboka.+ 28  Azisayi kuba yinto yokuphangwa ziintlanga;+ namarhamncwa lawo omhlaba, akayi kuziqwenga, yaye okunene ziya kuhlala ngonqabiseko, kungekho bani uzingcangcazelisayo.+ 29  “‘“Ndiza kuzivelisela ukutyalwa kwegama,+ yaye azisayi kususwa yindlala elizweni,+ kwaye azisayi kuthwala ukuthotywa ziintlanga.+ 30  ‘Ziya kwazi ukuba mna, Yehova Thixo wazo, ndinazo,+ nokuba zingabantu bam, indlu kaSirayeli,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova.”’+ 31  “‘Nina ke zimvu zam,+ zimvu zedlelo lam, ningabantu basemhlabeni. NdinguThixo wenu,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova.”

Umbhalo osemazantsi