Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Hezekile 3:1-27

3  Wathi ke kum: “Nyana womntu, oko ukufumanayo, kudle. Wudle lo mqulu,+ uze uhambe, uthethe kwindlu kaSirayeli.”  Ngoko ndawuvula umlomo wam, waza wandidlisa lo mqulu.+  Wahlabela mgama wathi kum: “Nyana womntu, ufanele usidlise isisu sakho, ukuze uzalise amathumbu akho ngalo mqulu ndikunika wona.” Ndaza ndawudla, waba mnandi njengobusi emlonyeni wam.+  Waqhubeka wathi kum: “Nyana womntu, hamba, ungene phakathi kwindlu+ kaSirayeli, uwathethe amazwi am kubo.  Kuba akuthunyelwa kwisizwana esilulwimi lungaqondakaliyo+ okanye esilulwimi lunzima+—kwindlu kaSirayeli,  kungekhona kwizizwana ezikhulu ezilulwimi lungaqondakaliyo okanye ulwimi olunzima, amazwi azo ongenakuwaqonda.+ Ukuba bendikuthumela kuzo, zona ke beziya kukuphulaphula.+  Kodwa ke yona indlu kaSirayeli, ayiyi kufuna ukukuphulaphula, kuba ayifuni kundiphulaphula mna;+ ngenxa yokuba bonke abo bendlu kaSirayeli baneentloko ezilukhuni neentliziyo ezilukhuni.+  Khangela! Ndibenze ubuso bakho balukhuni kanye njengobuso babo+ nebunzi lakho lalukhuni kanye njengamabunzi abo.+  Njengedayimani, ndilenze laba lukhuni ngaphezu kwelitye leqhwitha+ ibunzi lakho. Uze ungaboyiki,+ yaye uze ungankwantyiswa bubuso babo,+ kuba bayindlu enemvukelo.”+ 10  Waza wahlabela mgama wathi kum: “Nyana womntu, onke amazwi am endiya kuwathetha kuwe, wathabathele entliziyweni yakho+ uze uve ngeendlebe zakho. 11  Uhambe ke, ungene phakathi kwabantu abathinjiweyo,+ phakathi koonyana babantu bakowenu, uthethe kubo uthi, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi,’ enoba bayeva okanye abeva.”+ 12  Wandithwala ke umoya+ yaye ndeva emva isandi sokugxalathelana okukhulu sisithi:+ “Malubongwe uzuko lukaYehova endaweni yakhe.”+ 13  Kwakukho isandi samaphiko ezidalwa eziphilayo awayebethana,+ nesandi samavili ecaleni kwazo ngokusondeleyo,+ nesandi sokugxalathelana okukhulu. 14  Wandithwala ke loo moya+ waza wandithabatha, kangangokuba ndahamba ndijwaqeka ngumsindo, nesandla sikaYehova sasomelele phezu kwam.+ 15  Ngoko ndangena phakathi kwabantu abathinjiweyo eTele-abhibhi, ababehlala+ ngakuMlambo iKebhare,+ ndaza ndahlala apho babehlala khona; yaye ndaqhubeka ndihleli apho kangangeentsuku ezisixhenxe, ndiqhiphuke umbilini phakathi kwabo.+ 16  Kwathi ke ekupheleni kweentsuku ezisixhenxe ilizwi likaYehova lafika kum, lisithi: 17  “Nyana womntu, ndikwenze umlindi kwindlu kaSirayeli,+ yaye umele uve intetho emlonyeni wam uze ke ubalumkise bona ngokusuka kum.+ 18  Ndakuthi kongendawo, ‘Ngokuqinisekileyo uya kufa,’+ uze wena okunene ungamlumkisi, uthethe ukuze ulumkise ongendawo endleleni yakhe engendawo ukuze ahlale ephila,+ ekubeni engendawo, uya kufa ngenxa yesiphoso sakhe,+ kodwa igazi lakhe ndiya kulibiza esandleni sakho.+ 19  Kodwa ke, ukuba uthe wamlumkisa ongendawo+ aze yena okunene angabuyi kubungendawo bakhe nasendleleni yakhe engendawo, uya kufa ngesiphoso sakhe;+ kodwa wena, uya kube uwuhlangule umphefumlo wakho.+ 20  Naxa lowo ulilungisa ebuya ebulungiseni bakhe+ aze okunene enze okungekho sikweni, ndize ndibeke isikhubekiso phambi kwakhe,+ uya kufa ngenxa yokuba ungamlumkisanga. Ngenxa yesono sakhe uya kufa,+ nezenzo zakhe zobulungisa awazenzayo aziyi kukhunjulwa,+ kodwa igazi lakhe ndiya kulibiza esandleni sakho.+ 21  Wena ke, ukuba uthe wamlumkisa olilungisa ukuze angoni,+ aze naye okunene angoni, uya kuqhubeka ephila ngenxa yokuba elunyukisiwe,+ yaye nawe uya kube uwuhlangule umphefumlo wakho.”+ 22  Saza isandla sikaYehova saba phezu kwam apho yaye wathi kum: “Sukuma, uye kwithafa elisentlanjeni,+ yaye ndiya kuthetha nawe apho.” 23  Ngoko ndasukuma ndaya kwithafa elisentlanjeni, yaye, khangela! ubuqaqawuli bukaYehova babumi apho,+ bunjengobuqaqawuli endabubonayo ngakuMlambo iKebhare,+ ndaza ndawa ngobuso.+ 24  Kwandula ke kwangena umoya kum,+ wandimisa ngeenyawo zam,+ waza wathetha nam wathi kum: “Yiza, uzivalele ngaphakathi endlwini yakho. 25  Yaye wena, nyana womntu, khangela! ngokuqinisekileyo baya kukufaka iintambo baze bakubophe ngazo khon’ ukuze ungabi nakuhamba uye phakathi kwabo.+ 26  Nolwimi lwakho olo kanye ndiza kulunamathelisa enkalakahleni yomlomo wakho,+ yaye ngokuqinisekileyo uya kuba sisimumu,+ ungabi yindoda eyohlwayayo kubo,+ ngenxa yokuba bayindlu enemvukelo.+ 27  Ndakuthetha nawe ndiya kuwuvula umlomo wakho, uze ke wena uthi kubo,+ ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova.’ Lowo uvayo makeve,+ nalowo ungevayo makangeva, ngenxa yokuba bayindlu enemvukelo.+

Umbhalo osemazantsi