Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Hezekile 27:1-36

27  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi:  “Wena ke, nyana womntu, phakamisela iTire isimbonono,+  uthi kwiTire, “‘Owu wena uhlala ekungeneni elwandle,+ umrhwebikazi wezizwana kwiziqithi ezininzi,+ itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Owu Tire, wena ngokwakho uthe, ‘Ndigqibelele ngobuhle.’+  Imimandla yakho isentliziyweni yeelwandle.+ Nabakhi bakho babugqibelelisile ubuhle bakho.+  Ngamaplanga ejunipha aseSenire+ bakwakhela onke amaplanga. Bathabatha umsedare waseLebhanon+ ukuze bakwenzele imasti.  Amaphini akho okubheqa bawenza ngemithi exandileyo yaseBhashan. Umphambili wenqanawa bawenza ngeempondo zendlovu kumthi womsipres, evela kwiziqithi zaseKitim.+  Iqhiya yakho etwabulukayo yayiyilinen emibala yahlukahlukeneyo evela eYiputa,+ ukuze ibe yiseyile yakho. Isigqubuthelo sokuhomba kwakho yayingumsonto oluhlaza+ noboya obudaywe bamfusa bubomvu+ obuvela kwiziqithi zakwaElishaha.+  “‘“Abemi baseSidon+ nabaseArvadi+ baba ngababheqi bakho. Amachule akho,+ Tire, ayekuwe; ayengoomatiloshe bakho.+  Kwanamadoda amakhulu aseGebhali+ namachule ayo ayekuwe engabatywini beentanda zakho.+ Zonke iinqanawa zaselwandle nabaqhubi bazo babekuwe, ukuze wananise ngezinto zokurhweba. 10  AmaPersi+ namaLudi+ namaPuti+—ayesemkhosini wakho, amadoda akho emfazwe. Ayexhoma kuwe ikhaka nesigcina-ntloko.+ Yayingawo awayekubangela ube nobungangamsha. 11  Oonyana baseArvadi,+ wona kanye umkhosi wamajoni akho, babekumacala onke eendonga zakho, namadoda anobukroti ayesezinqabeni zakho. Amakhaka awo abusazinge awaxhoma macala onke eendonga zakho.+ Wona abugqibelelisa ubuhle bakho. 12  “‘“Umrhwebi wakho yayiyiTarshishe+ ngenxa yentabalala yazo zonke iintlobo zezinto zexabiso.+ Kwanikelwa ngoovimba bakho ngenxa yesilivere, intsimbi, inkcenkce nelothe yayo.+ 13  UYavan,+ uTubhali+ noMesheki+ babengabarhwebi bakho. Kwanikelwa ngezinto zakho zokunaniselana ngenxa yemiphefumlo yoluntu+ neempahla zobhedu. 14  Kwanikelwa ngoovimba bakho ngenxa yamahashe okukhwela nawemfazwe neemeyile ngabendlu kaTogama.+ 15  Oonyana bakaDedan+ yayingabarhwebi bakho; iziqithi ezininzi zazingabarhwebi abaqeshwe nguwe; babuyisele kuwe iimpondo zendlovu+ nemisimbithi njengesipho. 16  ElakwaEdom laba ngumrhwebi wakho ngenxa yemisebenzi yakho emininzi. Kwanikelwa ngoovimba bakho kusananiselwana ngetokoyize,+ uboya obudaywe bamfusa bubomvu nemichako emibala yahlukahlukeneyo nelaphu elicikizekileyo neekorale neerubhi. 17  “‘“ElakwaYuda nelizwe lakwaSirayeli yayingabarhwebi bakho. Kwanikelwa+ ngezinto zakho zokunaniselana ngenxa yengqolowa+ yaseMiniti+ nezinto ezityiwayo ezikhethekileyo nobusi+ neoli nebhalsam.+ 18  “‘“IDamasko+ yayingumrhwebi wakho ngenxa yemisebenzi yakho emininzi, ngenxa yentabalala yazo zonke izinto zakho zexabiso, ngewayini+ yaseHelbhon noboya obungwevu bubomvu. 19  UVedan noYavan waseUzali—bakunika ngenxa yoovimba bakho. Intsimbi ekhandiweyo, ikasiya nengcongolo yeziqholo+—zaba zizinto zakho zokunaniselana. 20  UDedan+ wayengumrhwebi wakho ngezambatho zento elukiweyo zokukhwela. 21  Ama-Arabhu+ nezikhulu zonke zaseKedare+ zazingabarhwebi abaqeshwe nguwe. Ngeenkunzi zeemvana neenkunzi zeegusha neenkunzi zeebhokhwe+—baberhwebela wena ngazo. 22  Abarhwebi bakwaShebha+ nabakwaRama+ babengabarhwebi bakho; kwanikelwa ngoovimba bakho ngenxa yezona zilungileyo kuzo zonke iintlobo zobulawu nazo zonke iintlobo zamatye axabisekileyo negolide.+ 23  IHaran+ neKane ne-Eden,+ abarhwebi bakwaShebha,+ nabaseAshuri+ nabaseKilimade yayingabarhwebi bakho. 24  Baberhwebela wena ngezambatho ezinobuqhele-qhele, ngezambatho zangaphandle zomchako oluhlaza nomchako omibala yahlukahlukeneyo nangeekhaphethi zezinto ezimibala mibini, ngeentsontelo eziphothiweyo nezenziwe ngokuqinileyo, kwiziko lakho lorhwebo. 25  “‘“Iinqanawa zaseTarshishe+ zazingabathuthi bezinto zakho zokunaniselana, kangangokuba wazaliseka waza waba ngozuke kakhulu entliziyweni yesithabazi solwandle.+ 26  “‘“Abo bakubheqelayo bakuzisa emanzini amaninzi.+ Umoya wasempuma wakwaphula entliziyweni yesithabazi solwandle.+ 27  Izinto zakho zexabiso noovimba bakho,+ izinto zakho zokunaniselana,+ abaqhubi bakho baselwandle noomatiloshe bakho,+ abatywini beentanda zakho+ nabo bananisa ngezinto zakho zokurhweba nawo onke amadoda akho emfazwe,+ abakuwe nakwibandla lakho lonke, eliphakathi kwakho,—baya kuwela entliziyweni yolwandle olusithabazi ngemini yokuwa kwakho.+ 28  “‘“Ngenxa yesandi sokukhala koomatiloshe liya kunyikima ilizwe elivulekileyo.+ 29  Ngokuqinisekileyo bonke abo baphatha iphini lokubheqa, abaqhubi baselwandle, bonke oomatiloshe baselwandle, baya kuhla ezinqanaweni zabo; baya kuma emhlabeni.+ 30  Ngokuqinisekileyo baya kulivakalisa kuwe ilizwi labo, badanduluke ngokukrakra.+ Yaye baya kugalela uthuli ezintlokweni zabo.+ Baya kuzibhuqabhuqa eluthuthwini.+ 31  Baya kucheba iinkqayi ngenxa yakho,+ babhinqe amarhonya+ baze bakulilele ngobukrakra bomphefumlo,+ besenza isijwili ngokukrakra. 32  Kwaye ngokuqinisekileyo baya kukuphakamisela isimbonono bekwenzela isijwili baze bakwenzele isimbonono,+ “‘“‘Ngubani na onjengeTire,+ owenziwe wathi cwaka njengaye phakathi elwandle?+ 33  Ekuphumeni koovimba bakho+ kwisithabazi solwandle,+ wanelisa izizwana ezininzi.+ Ngentabalala yezinto zakho zexabiso nezinto zakho zokunaniselana ubenze bazizityebi ookumkani bomhlaba.+ 34  Ke kaloku waphulwe sisithabazi solwandle, ezinzulwini zamanzi.+ Zona ke izinto zakho zokunaniselana nalo lonke ibandla lakho,+ ziwele phakathi kwakho. 35  Bonke abemi beziqithi+—ngokuqinisekileyo baya kukujonga bethe manga, nookumkani babo baya kutyhwatyhwa baqhiphuk’ umbilini.+ Ubuso bumele buxakaniseke.+ 36  Ke bona abarhwebi phakathi kwezizwana, ngokuqinisekileyo baya kukubethela umlozi.+ Uya kuba sisikhwankqiso, ungabi sabakho kuse kwixesha elingenammiselo.’”’”+

Umbhalo osemazantsi