Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Hezekile 23:1-49

23  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum,+ lisithi:  “Nyana womntu, kwakukho abafazi ababini, iintombi ezinina mnye.+  Baqala bazenza oonongogo eYiputa.+ Ebutsheni babo baba ngoonongogo.+ Amabele abo acofwa apho,+ zacinezelwa izifuba zobunyulu babo.  Amagama abo ke yayinguOhola omkhulu no-Oholibha udade wabo, yaye baba ngabam+ baza bazala oonyana neentombi.+ Ngokubhekisele kumagama abo ke, uOhola yiSamariya,+ uOholibha yena yiYerusalem.+  “UOhola ke wazenza unongogo,+ ngoxa wayesephantsi kwam, waza wakhanuka abo bathandana naye,+ ama-Asiriya,+ awayekufuphi,  iirhuluneli ezambethe umchako oluhlaza, namasekela-baphathi—abafana abanqwenelekayo bonke, abakhweli-mahashe bekhwele amahashe.  Waqhubeka ke ezenza unongogo kubo, oonyana abangabona babalaseleyo kwabaseAsiriya bonke; ngabo bonke abo wayebakhanuka—nezithixo zabo ezinezothe—wazenza inqambi.+  Nobunongogo bakhe baseYiputa akazange abushiye, kuba ebutsheni bakhe babelala naye, yaye ngabo ababecinezela izifuba zobunyulu bakhe, bethululela kuye iintlobano zokuziphatha okubi.+  Ngoko ke ndamnikela esandleni sabo bathandana naye,+ esandleni soonyana baseAsiriya, abo wayebakhanuka.+ 10  Ngabo abatyhila ubuze bakhe.+ Bathabatha oonyana bakhe neentombi zakhe,+ baza yena bambulala ngekrele. Waduma kakubi ebafazini, kwaphunyezwa kuye izenzo zokugweba. 11  “Xa udade wabo uOholibha wakubonayo oku,+ waba mandundu kunaye ukuqhelisela inkanuko yenyama, nobunongogo bakhe baba ngakumbi kunokuhenyuza kukadade wabo.+ 12  Kuba wakhanuka oonyana baseAsiriya,+ iirhuluneli namasekela-baphathi awayekufuphi, ababembethe ezikhethwe kakuhle, abakhweli-mahashe bekhwele amahashe—abafana abanqwenelekayo bonke.+ 13  Ndakubona oko, ngenxa yokuba wayezenze inqambi, bobabini babenendlela enye.+ 14  Wamana esongezelela kwizenzo zakhe zobunongogo xa wabona amadoda kwizinto ezikroliweyo eludongeni,+ imifanekiso+ yamaKhaledi eyayikrolwe ngokubomvu krwe,+ 15  ebhinqe iibhanti+ ezinqeni, ethwele iinkontsho eziphephezelayo entloko, ebonakala njengamadoda okulwa, onke, efana noonyana baseBhabhiloni, amaKhaledi ngokwelizwe azalelwa kulo. 16  Wawakhanuka ke akuwabona ngamehlo akhe+ waza wathumela abathunywa kuwo kwelamaKhaledi.+ 17  Yaye oonyana baseBhabhiloni baqhubeka besiza kuye, kumandlalo wezincokoliso zothando, bamenza inqambi ngeentlobano zokuziphatha okubi;+ waqhubeka ezenza inqambi ngabo, waza umphefumlo wakhe wemka kuzo uzothekile. 18  “Yaye waqhubeka etyhila izenzo zakhe zobunongogo kwaye etyhila nobuze bakhe,+ ngokokude umphefumlo wam uphethuke umke uzothekile kuye, kanye njengoko umphefumlo wam waphethuka wemka uzothekile kudade wabo.+ 19  Ibe wamana ezandisa izenzo zakhe zobunongogo+ ukusa kwinqanaba lokukhumbula imihla yobutsha bakhe,+ xa wazenza unongogo kwilizwe laseYiputa.+ 20  Wayekhanuka ngokwezimbo zamashweshwe lawo alungu lenyama linjengelungu lenyama le-esile eliliduna nelungu lenzala linjengelungu lenzala leenkunzi zamahashe.+ 21  Yaye waqhubeka utsalela ingqalelo kwihambo evakalala yobutsha bakho ngokucinezelwa kwesifuba sakho eYiputa+ kuse phambili, ngenxa yamabele obutsha bakho.+ 22  “Ngoko ke, Oholibha, itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Yabona, ndikuvusela izithandwa zakho,+ ezo umphefumlo wakho uye waphethuka wemka kuzo uzothekile, yaye ndiza kuzizisa nxamnye nawe ngeenxa zonke,+ 23  oonyana baseBhabhiloni+ nawo onke amaKhaledi,+ uPekodi+ noShowa noKowa, bonke oonyana baseAsiriya kunye nabo, abafana abanqwenelekayo, iirhuluneli namasekela-baphathi onke, amadoda okulwa nababiziweyo, abakhwele amahashe, bonke. 24  Yaye bamele bakufikele ngokugoqoza kweenqwelo zokulwa namavili,+ nangebandla lezizwana, ngekhaka elikhulu nengweletshetshe nesigcina-ntloko. Baya kuzimisa macala onke nxamnye nawe, yaye ndiza kuwunikela kubo umgwebo, bakugwebe ngezigwebo zabo.+ 25  Ndiza kulibonakalisa kuwe ikhwele lam,+ yaye beya kuthabatha inyathelo nxamnye nawe ngobushushu.+ Baya kususa impumlo yakho neendlebe zakho, nokuseleyo kwakho kuya kuwa ngekrele. Baya kubathabatha+ oonyana bakho neentombi zakho,+ nokuseleyo kwakho kuya kuqwengwa ngomlilo.+ 26  Yaye ngokuqinisekileyo baya kukuhluba izambatho zakho+ baze bazithabathe bemke nazo iimpahla zakho ezintle.+ 27  Kwaye okunene ndiya kuyiyekisa kuwe ihambo yakho evakalala,+ nokuba ngunongogo okwakuqhubeka kwilizwe laseYiputa;+ yaye akuyi kuwaphakamisela kubo amehlo akho, neYiputa akuyi kuphinda uyikhumbule.’ 28  “Kuba itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Yabona, ndikunikela ezandleni zabo ububathiyile, ezandleni zabo umphefumlo wakho uye waphethuka wemka uzothekile kubo.+ 29  Bamele bakuthabathele inyathelo benentiyo baze bayithabathe yonke imveliso yokuxhamleka kwakho bakushiye uze kwaye unganxibanga;+ yaye ubuze bezenzo zakho zohenyuzo nehambo yakho evakalala nezenzo zakho zobunongogo zimele zityhileke.+ 30  Ziya kwenziwa ezi zinto kuwe ngenxa yokuba uye walandela iintlanga njengonongogo,+ ngenxa yokuba uzenze inqambi ngezithixo zazo ezinezothe.+ 31  Uhambe ngendlela kadade wenu;+ kuya kufuneka ke indebe yakhe ndiyinikele esandleni sakho.’+ 32  “Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Uya kuyisela indebe kadade wenu, enzulu naleyo ibanzi.+ Uya kuba yinto eyintlekisa negculelwayo, indebe equlethe okuninzi.+ 33  Uya kuzaliswa kukunxila nayintlungu, ngendebe yokukhwankqiswa neyesiphanziso, indebe kadade wenu iSamariya. 34  Ibe kuya kufuneka uyisele uze uyifince,+ namaqhekeza ayo odongwe uya kuwakrekretha, namabele akho uya kuwanyothula.+ “Kuba mna ndithethile,” itsho iNkosi enguMongami uYehova.’ 35  “Ngoko ke itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Ngenxa yokuba undilibele+ waza wandinikela umva,+ nawe ke uthwala ihambo yakho evakalala nezenzo zakho zobunongogo.’” 36  Waza uYehova wahlabela mgama wathi kum: “Nyana womntu, uya kumgweba na+ uOhola no-Oholibha+ uze ubaxelele izinto zabo ezicekisekayo?+ 37  Kuba bakrexezile+ nezandla zabo zinegazi,+ bakrexeze nezithixo zabo ezinezothe.+ Yaye, ngapha koko, oonyana babo ababazalela mna babadlulise emlilweni njengokutya kuzo.+ 38  Ngaphezu koko, naku abakwenze kum: Bayenze inqambi+ ingcwele yam+ ngaloo mini, neesabatha zam bazihlambela.+ 39  Bakuba ke bexhelele izithixo zabo ezinezothe+ oonyana babo bada beza nasengcweleni yam ngaloo mini ukuze bayihlambele,+ khangela! benze oko ngaphakathi endlwini yam.+ 40  Yaye ukongezelela koko, bathi bakuthumela kumadoda avela kude,+ ekwakuthunyelwe kuwo umthunywa, andula ke, khangela! eza,+ wona lawo wazihlambayo ngenxa yawo,+ waqaba amehlo akho+ waza wazivathisa ngezihombo.+ 41  Wahlala phantsi ke phezu kwesingqengqelo esizukileyo,+ netafile imiswe ngolungelelwano phambi kwaso,+ wabeka kuyo isiqhumiso sam+ neoli yam.+ 42  Nesandi sesihlwele esihleli ngokukhululeka sasikuye,+ nakumadoda asendimbaneni yoluntu kwakukho amanxila+ awaziswayo evela entlango, afaka izacholo ezandleni zabafazi nezithsaba ezihle ezintlokweni zabo.+ 43  “Ndandula ke ndathi kulowo ugugiswe kukukrexeza,+ ‘Ngoku uya kuqhubeka nobunongogo bakhe, yena kanye.’+ 44  Yaye baqhubeka bengena kuye, kanye njengoko ubani engena kumfazi ongunongogo; ngolo hlobo bangena kuOhola nakuOholibha njengabafazi abahambo ivakalala.+ 45  Kodwa ngokubhekisele kumadoda angamalungisa,+ wona ke aya kumgweba ngesigwebo somkrexezikazi+ nangesigwebo sabaphalazi begazi abangamabhinqa;+ kuba bangabakrexezikazi, nezandla zabo zinegazi.+ 46  “Kuba itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Baya kunyuselwa ibandla+ baze benziwe into yokothuswa nento yokuphangwa.+ 47  Ibandla elo limele libagibisele ngamatye,+ yaye baya kunqunyulwa ngamakrele alo. Liya kubabulala+ oonyana babo neentombi zabo, nezindlu zabo liya kuzitshisa ngomlilo.+ 48  Ngokuqinisekileyo ndiya kuyiyekisa ihambo evakalala+ elizweni,+ nabo bonke abafazi kuya kufuneka bazivumele balungiswe, ukuze bangenzi ngokwehambo yakho evakalala.+ 49  Kwaye bamele bayizise phezu kwenu ihambo yenu evakalala,+ nezono zezithixo zenu ezinezothe niya kuzithwala; nazi ukuba ndiyiNkosi enguMongami uYehova.’”+

Umbhalo osemazantsi