Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Hezekile 20:1-49

20  Ke kaloku kwathi ngonyaka wesixhenxe, ngenyanga yesihlanu, ngoweshumi umhla enyangeni leyo, amadoda avela kwabakhulileyo bakwaSirayeli eza kubuzisa kuYehova,+ ahlala phantsi phambi kwam.+  Landula ke lafika ilizwi likaYehova kum, lisithi:  “Nyana womntu, thetha namadoda akhulileyo akwaSirayeli, uthi kuwo, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Nizele ukuza kubuzisa kum na?+ ‘Ndiphila nje, andizi kubuzwa nini,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova.”’  “Uya kubagweba na? Uya kubagweba na, nyana womntu?+ Bazise izinto ezicekisekayo zookhokho babo.+  Yaye umele uthi kubo, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Ngemini yokunyula kwam uSirayeli,+ ndaphakamisa isandla sam+ ndifungela imbewu yendlu kaYakobi+ ndaza ndazazisa kubo kwilizwe laseYiputa.+ Ewe, ndasiphakamisa isandla sam ndibafungela, ndisithi, ‘NdinguYehova uThixo wenu.’+  Ngaloo mini ndasiphakamisa isandla sam+ ndibafungela ukuze ndibakhuphe kwilizwe laseYiputa ndibase kwilizwe endandibahlolele lona, eliqukuqela ubisi nobusi.+ Lalingumhombiso emazweni onke.+  Ndaza ndahlabela mgama ndathi kubo, ‘Lahlani, ngamnye kuni, izinto ezilizothe zamehlo enu,+ ningazenzi inqambi ngezithixo ezinezothe zaseYiputa.+ NdinguYehova uThixo wenu.’+  “‘“Baqala ke bona ukundivukela,+ yaye abazange bavume ukundiphulaphula. Izinto ezilizothe zamehlo abo abazange bazilahle, nezithixo ezinezothe zaseYiputa abazange bazishiye,+ kangangokuba ndathembisa ukuphalazela kubo ubushushu bam, ukuze ndiwuphelelise kubo umsindo wam phakathi kwelizwe laseYiputa.+  Ndenjenjalo ngenxa yegama lam ukuze lingahlanjelwa phambi kwamehlo eentlanga ababephakathi kwazo,+ ngenxa yokuba ndandizazisile kubo phambi kwamehlo azo ngokubakhupha kwilizwe laseYiputa.+ 10  Ngoko ndabakhupha kwilizwe laseYiputa ndaza ndabazisa entlango.+ 11  “‘“Ndabanika imimiselo yam;+ ndabazisa nezigwebo zam,+ ukuze umntu ozenzayo abe nokuphila ngazo.+ 12  Ndabanika neesabatha zam,+ ukuba zibe ngumqondiso phakathi kwam nabo,+ ukuze bazi ukuba ndinguYehova obangcwalisayo. 13  “‘“Kodwa bona, ndlu kaSirayeli, bandivukela entlango.+ Abazange bahambe ngemimiselo yam,+ nezigwebo zam bazigatya,+ ezo, ukuba umntu ebengazenza, ebeya kuqhubeka ephila ngazo.+ Neesabatha zam bazihlambela kakhulu,+ kangangokuba ndathembisa ukukuphalazela kubo entlango ukuvutha komsindo wam, ukuze ndibatshabalalise.+ 14  Kodwa ndenza oko ngenxa yegama lam ukuze lingahlanjelwa phambi kwamehlo eentlanga, endandibakhuphe phambi kwamehlo azo.+ 15  Ndaza ndaphakamisa isandla sam ndibafungela entlango,+ ukuba andiyi kubazisa kwilizwe endandibanikile, elo liqukuqela ubisi nobusi,+ (lingumhombiso emazweni onke.)+ 16  ngenxa yokuba bazigatya izigwebo zam; ngokubhekisele kwimimiselo yam ke, abazange bahambe ngayo, neesabatha zam bazihlambela, ngenxa yokuba intliziyo yabo yayilandela izithixo zabo ezinezothe.+ 17  “‘“Laza iliso lam laba nosizi kubo ukuba ndingabonakalisi,+ yaye andizange ndibatshabalalise entlango. 18  Ndaza ndathi koonyana babo entlango,+ ‘Musani ukuhamba ngemimiselo yookhokho benu,+ ningayigcini nemigwebo yabo,+ ningazenzi iinqambi ngezithixo zabo ezinezothe.+ 19  NdinguYehova uThixo wenu.+ Hambani ngemimiselo yam,+ nigcine izigwebo zam,+ nizenze.+ 20  Ngcwalisani iisabatha zam,+ zibe ngumqondiso phakathi kwam nani, ukuze nazi ukuba ndinguYehova uThixo wenu.’+ 21  “‘“Basuka oonyana bandivukela.+ Abahamba ngemimiselo yam, abazigcina izigwebo zam ukuba bazenze, ezo, aya kuthi umntu ukuba uyazenza, aphile ngazo.+ Iisabatha zam bazihlambela.+ Ngoko ndathembisa ukuphalazela ubushushu bam kubo, ukuze ndiwuphelelisele kubo umsindo wam entlango.+ 22  Ndasibuyisa ke isandla sam+ ndaza ndenza ngenxa yegama lam, ukuze lingahlanjelwa phambi kwamehlo eentlanga, endandibakhuphe phambi kwamehlo azo.+ 23  Ndasiphakamisa isandla sam ndibafungela entlango,+ ukuze ndibachithachithe phakathi kweentlanga nokuze ndibasasaze phakathi emazweni,+ 24  ngenxa yokuba bengazigcinanga izigwebo zam+ baza bayigatya imimiselo yam+ neesabatha zam bazihlambela,+ namehlo abo alandela izithixo ezinezothe zookhokho babo.+ 25  Nam ndabamisela imimiselo engalunganga nezigwebo ababengenakuphila ngazo.+ 26  Ndabayeka benziwa iinqambi ngezipho zabo ekudluliseni kwabo emlilweni wonke umntwana ovula isibeleko,+ ukuze ndibaphanzise, bazi ukuba ndinguYehova.”’+ 27  “Ngoko ke thetha kwindlu kaSirayeli, nyana womntu, uthi kuyo,+ ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Kanti ke kule nkalo, ookhokho benu banditshabhisa, ngokwenza kwabo ngokungathembeki kum.+ 28  Yaye ndabazisa kwilizwe+ endandiphakamise isandla sam ndibafungela ukubanika lona.+ Bathi bakubona zonke iinduli eziphakamileyo+ nayo yonke imithi eshinyeneyo ngamasebe, bandula ke babingelela apho imibingelelo yabo,+ banikela apho iminikelo yabo ecaphukisayo, bazisa apho amavumba abo athozamisayo,+ bethululela apho neminikelo yabo ethululwayo.+ 29  Ngoko ndathi kubo, ‘Ithetha ntoni na kuni le ndawo iphakamileyo niza kuyo, ukuze nje igama layo kuthiwe yiNdawo Ephakamileyo kude kuse kule mini?’”’+ 30  “Ngoko ke yithi kwindlu kaSirayeli, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Ngaba nizenza iinqambi na ngendlela yookhokho benu,+ nilandela izinto zabo ezilizothe ngeentlobano zokuziphatha okubi?+ 31  Yaye ngokuphakamisa izipho zenu ngokudlulisa oonyana benu emlilweni,+ ngaba nizenza iinqambi na ngenxa yezithixo zenu zonke ezinezothe ukuza kutsho namhlanje?+ Kwangaxeshanye ndiya kubuzwa nini na, ndlu kaSirayeli?”’+ “‘Ndiphila nje,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘andiyi kubuzwa nini.+ 32  Yaye oko kuzayo emoyeni wenu+ ngokuqinisekileyo akuyi kwenzeka,+ ekubeni nisithi: “Masibe njengeentlanga ezi, njengeentsapho zamazwe la,+ silungiselele emthini naselityeni.”’”+ 33  “‘Ndiphila nje,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Ndiza kulawula njengokumkani phezu kwenu ngesandla esomeleleyo nangengalo eyoluliweyo+ nangobushushu obuthululwayo.+ 34  Kwaye ndiza kunikhupha kwizizwana, ndiniqokelele ndawonye kumazwe enichithachithelwe kuwo ngesandla esomeleleyo nangengalo eyoluliweyo nangobushushu obuthululwayo.+ 35  Yaye ndiza kunizisa kwintlango yezizwana+ ndize ndinigwebe apho ubuso ngobuso.+ 36  “‘Kanye njengoko ndabagwebayo ookhokho benu entlango yelizwe laseYiputa,+ ngoko ndiya kunigweba nani,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova. 37  ‘Yaye ndiza kunidlulisa phantsi kwentonga+ ndize ndinizise kumxokelelwane womnqophiso.+ 38  Kwaye ndiza kubacoca kuni abo bavukelayo nabanxaxhayo+ nxamnye nam, kuba ndiya kubakhupha kwilizwe abaphambukele kulo, kodwa abayi kuza kumhlaba wakwaSirayeli;+ nazi ukuba ndinguYehova.’+ 39  “Yaye nina, ndlu kaSirayeli, itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Hambani niye kukhonza ngamnye kuni izithixo zakhe ezinezothe.+ Kwaye emva koko ukuba anindiphulaphuli, ngoko igama lam elingcwele aniyi kuphinda nilihlambele ngezipho zenu nangezithixo zenu ezinezothe.’+ 40  “‘Kuba entabeni yam engcwele, entabeni ephakamileyo yakwaSirayeli,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova, ‘kulapho bona, iyonke indlu kaSirayeli ngokupheleleyo, baya kundikhonza, elizweni.+ Apho ndiya kukholiswa ngabo, yaye apho ndiya kuyifuna iminikelo yenu nentlahlela yeminikelo yenu kwizinto zenu zonke ezingcwele.+ 41  Ngenxa yevumba elithozamisayo ndiya kukholiswa nini,+ xa ndinikhupha kwizizwana ndize okunene ndiniqokelele ndawonye nivela kumazwe enanichithachithwe kuwo,+ ndingcwaliswe kuni phambi kwamehlo eentlanga.’+ 42  “‘Niya kwazi ukuba ndinguYehova,+ ekuniziseni kwam kumhlaba wakwaSirayeli,+ kwilizwe endaphakamisa isandla sam ndifungela ukulinika ookhokho benu. 43  Yaye ngokuqinisekileyo niya kuzikhumbula apho iindlela zenu+ nazo zonke izenzo zenu enazenza iinqambi ngazo,+ nize okunene nizive nizothekile bubuso benu ngenxa yazo zonke izinto zenu ezimbi enizenzileyo.+ 44  Niya kwazi ukuba ndinguYehova+ xa ndithabatha inyathelo ngani ngenxa yegama lam,+ kungekhona ngokweendlela zenu ezimbi okanye ngokwezenzo zenu ezonakeleyo,+ ndlu kaSirayeli,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova.” 45  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi: 46  “Nyana womntu, bhekisa ubuso bakho+ kwicala lasemzantsi uze ukhuphe+ amazwi akho aye ngasemzantsi, uprofete kwihlathi lomhlaba wasemzantsi. 47  Uze uthi kwihlathi lasemzantsi, ‘Live ilizwi likaYehova. Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Yabona, ndikutshisa ngomlilo,+ kwaye umele uqwenge kuwe wonke umthi osafumileyo nawo wonke umthi owomileyo.+ Idangatye elivuthayo aliyi kucinywa,+ yaye bonke ubuso bumele butshiswe nguwo ukususela emzantsi ukusa emntla.+ 48  Nabo bonke abo benyama bamele babone ukuba mna, Yehova, ndiwubasile, kangangokuba awuyi kucinywa.”’”+ 49  Ndaza ndathi ke: “Owu Nkosi enguMongami Yehova! Bathi ngam, ‘Ngaba akaqambi iintetho eziyimizekeliso na kodwa?’”+

Umbhalo osemazantsi