Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Hezekile 16:1-63

16  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi:  “Nyana womntu, yazise+ iYerusalem izinto zayo ezicekisekayo.+  Uze uthi, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova kwiYerusalem ukuthi: “Imvelaphi nokuzalwa kwakho kwakukwilizwe lomKanan.+ Uyihlo wayengumAmori,+ unyoko wayengumHiti.+  Ukuzalwa kwakho ke kona, ngemini yokuzalwa kwakho+ ayizange inqunyulwe imfesane yakho, akuzange uhlanjwe nangamanzi ukuze uhlambuluke, yaye akuzange uhlikihlwe konke konke ngetyuwa, ungazange nangayiphi na indlela usongelwe.  Akukho liso laba nosizi ngawe ukuze likwenzele nanye yezi zinto ngokuba nemfesane ngawe,+ kodwa waphoswa phezu komhlaba ngenxa yokuba wawusenyanyeka umphefumlo wakho ngemini yokuzalwa kwakho.  “‘“Ndadlula ngakuwe ndaza ndakubona ugqushagqusha egazini lakho, yaye ndathi kuwe usegazini lakho, ‘Qhubeka uphila!’+ ewe, ndathi kuwe usegazini lakho, ‘Qhubeka uphila!’  Ndakwenza waba njengenkitha enkulu kakhulu njengoko kuhluma entsimini ukuze ukhule ube mkhulu+ uze ufike unesona sihombo sihle.+ Namabele omabini makhulu ngokuqinileyo, neenwele zakho zaba sisihlwitha, wena ke wawuze yaye unganxibanga.”’  “‘Ndadlula ngakuwe ndaza ndakubona, yaye, khangela! ixesha lakho yayilixesha lezincokoliso zothando.+ Ngoko ndatwabululela umbhinqo wam phezu kwakho+ ndaza ndagubungela ubuze bakho ndenza nesifungo ndangena emnqophisweni kunye nawe,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova, ‘waza ke waba ngowam.+  Ngapha koko, ndakuhlamba ngamanzi,+ ndakuyalaza ndisusa igazi lakho ndaza ndakuthambisa ngeoli.+ 10  Yaye ndahlabela mgama ndakwambesa ngesambatho esilukiweyo+ ndakunxibisa izihlangu zesikhumba sentini+ ndakuthandela ngelinen ecikizekileyo+ ndaza ndakugubungela ngomchako oxabiso likhulu. 11  Kwaye ndahlabela mgama ndakuvathisa ngezihombo ndaza ndakufaka isacholo+ ezandleni nentsimbi yomqala+ emqaleni wakho. 12  Ngaphezu koko, ndakufaka ikhonkco lempumlo+ ethatheni namacici ezindlebeni+ nesithsaba esihle entlokweni yakho.+ 13  Waza wena wamana uzivathisa ngegolide nesilivere, nesinxibo sakho yayiseselinen ecikizekileyo nomchako oxabiso likhulu nesambatho esilukiweyo.+ Wawusidla umgubo ocolekileyo nobusi neoli,+ wakhula waba mhle kakhulu kunene, waza wafanelekela isikhundla sasebukhosini.’”+ 14  “‘Kwaqala ke kwaphuma igama ngawe laya phakathi kweentlanga ngenxa yobuhle bakho, kuba babugqibelele ngenxa yobungangamsha bam endabubeka phezu kwakho,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova.” 15  “‘Kodwa wakholosa ngobuhle bakho+ waza waba ngunongogo ngenxa yegama lakho+ nezenzo zakho zobunongogo waziphalazela kuye wonke odlulayo;+ kwaba kokwakhe. 16  Wathabatha ke ezinye zezambatho zakho waza wezenzela iindawo eziphakamileyo+ zemibala ngemibala, wazenza unongogo kuzo+—nto leyo engatshongo khona, obungafanelanga kuyenza. 17  Wathabatha impahla yakho entle yegolide yam neyesilivere yam endakunika yona+ waza wazenzela imifanekiso yamadoda+ wazenza unongogo wayo.+ 18  Wathabatha izambatho zakho ezilukiweyo, wazigubungela; neoli yam nesiqhumiso sam+ wazibeka phambi kwazo. 19  Nesonka sam endakunika sona—umgubo ocolekileyo neoli nobusi endakudlisa bona+—okunene wasibeka phambi kwazo njengevumba elithozamisayo,+ yaye kwaqhubeka kusenzeka oko,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova.” 20  “‘Wathabatha oonyana bakho neentombi zakho owazizalela mna,+ wabingelela ngazo ukuze ziqwengwe+—azanelanga na ezo izenzo zakho zobunongogo? 21  Kwaye wabaxhela oonyana bam,+ wanikela ngabo ngokubadlulisa emlilweni.+ 22  Yaye kuzo zonke izinto zakho ezicekisekayo nakwizenzo zakho zobunongogo akuyikhumbulanga imihla yobutsha bakho xa wawuhamba ze kwaye unganxibanga, ugqushagqusha egazini.+ 23  Ngoko kwathi emva kwabo bonke ububi bakho (“yeha, yeha wena,”+ itsho iNkosi enguMongami uYehova) 24  wazakhela iindulana, wazenzela neendawo eziphakamileyo kuzo zonke iindawo zembutho.+ 25  Emantloko eendlela zonke wazakhela iindawo eziphakamileyo+ waza wabenza bayinto ecekisekayo ubuhle bakho+ neenyawo zakho wazithi naa kuye wonke odlulayo,+ wazandisa izenzo zobunongogo bakho.+ 26  Uzenze unongogo woonyana baseYiputa,+ abamelwane bakho abakhulu ngenyama,+ wabenza baphuphuma ubunongogo bakho ukuze undicaphukise. 27  Yaye, khangela! ngokuqinisekileyo ndiya kusolulela kuwe isandla sam,+ ndiwunciphise umxhesho wakho+ ndize ndikunikele koko kunqwenelwa ngumphefumlo+ wabafazi abakuthiyayo,+ iintombi zamaFilisti,+ abafazi abathotyiweyo ngenxa yehambo yakho evakalala.+ 28  “‘Uye wahlabela mgama uzenza unongogo woonyana baseAsiriya ngenxa yokuba wawunganeliseki,+ wazenza unongogo wabo, akwaneliseka noko. 29  Ngoko ubenze baphuphuma ubunongogo bakho kwilizwe lakwaKanan,+ kumaKhaledi;+ akwaneliseka sekunjalo. 30  Owu hayi indlela endinobushushu+ ngayo ngakuwe,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova, ‘ngokwenza kwakho zonke ezi zinto, umsebenzi womfazi,+ unongogo olawulayo!+ 31  Xa wawusakha iindulana zakho emantloko eendlela zonke waza wazenzela iindawo eziphakamileyo kuzo zonke iindawo zembutho, wesuka akwabi njengabanye onoongogo ngokuwucekisa kwakho umvuzo. 32  Umfazi okrexezayo, uthabatha abasemzini esikhundleni sendoda yakhe.+ 33  Bonke oonongogo baqhele ukubanika isipho,+ kodwa wena—ubanike izipho zakho bonke abo bathandana nawe,+ yaye uyabanyoba ukuba beze kwizenzo zakho zobunongogo+ bevela macala onke. 34  Yaye kuwe kwenzeka into eyahlukileyo kwabanye abafazi kwizenzo zakho zobunongogo, yaye abukho ubunongogo obufana nobakho, kwanokuba wena urhole umvuzo ube wena unganikwa mvuzo, ngolo hlobo ke kwenzeka ngendlela eyahlukileyo.’ 35  “Ngoko ke, nongogondini,+ live ilizwi likaYehova.+ 36  Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Ngenxa yokuba inkanuko yakho iphalaziwe+ kwaza kwatyhilwa nobuze bakho+ kwizenzo zakho zobunongogo kwabo bathandana nawe+ nakwizithixo zakho ezinezothe ezicekisekayo,+ kwanegazi loonyana bakho owabanikela kubo,+ 37  ke ngoko yabona, ndiqokelela ndawonye bonke abo uthandana nabo owawuyolisa kubo nabo bonke abo wawubathanda kunye nabo wawubathiyile, yaye ndiza kubaqokelela ndawonye nxamnye nawe bevela macala onke ndize ndibutyhile ubuze bakho kubo, babubone bonke ubuze bakho.+ 38  “‘Kwaye ndiza kukugweba ngezigwebo zabakrexezikazi+ nabafazi abaphalaza igazi,+ ndikunike igazi lobushushu nekhwele.+ 39  Ndiza kukunikela ke esandleni sabo, yaye ngokuqinisekileyo baya kuzichitha iindulana zakho,+ neendawo zakho eziphakamileyo ngokuqinisekileyo ziya kuchithwa,+ yaye baya kukuhluba izambatho zakho+ baze bayithabathe impahla yakho entle+ bakushiye uze, unganxibanga. 40  Baya kukunyusela ibandla+ baze bakugibisele ngamatye,+ bakubulale ngogonyamelo ngamakrele abo.+ 41  Nezindlu zakho baya kuzitshisa ngomlilo,+ bakugwebe phambi kwamehlo abafazi abaninzi;+ yaye ndiza kukuyekisa ukuba ngunongogo,+ uze ungabi sarhola umvuzo. 42  Ndiya kwandula ke ndibunqumamise kuwe ubushushu bam,+ nekhwele lam ndilisuse kuwe;+ ndithi cwaka ndingabi sacaphuka kwakhona.’ 43  “‘Ngenxa yokuba ungayikhumbulanga imihla yobutsha bakho+ yaye undibangela ukuphazamiseka ngenxa yezi zinto zonke,+ nam ke ndiza kukunika ngokwendlela yakho entlokweni yakho kanye,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova, ‘yaye ngokuqinisekileyo akusayi kuqhubeka nayo nayiphi na ihambo evakalala ecaleni kwezinto zakho zonke ezicekisekayo. 44  “‘Khangela! Wonk’ ubani osebenzisa umzekeliso+ nxamnye nawe uya kusebenzisa umzekeliso, esithi: “Intombi ifuze unina!”+ 45  Wena uyintombi kanyoko,+ owenyanya indoda yakhe+ noonyana bakhe. Ungudade woodade wenu, ababesenyanya amadoda abo noonyana babo. Unyoko wayengumHiti,+ uyihlo yena wayengumAmori.’”+ 46  “‘Udade wenu omkhulu nguSamariya+ needolophu eziphantsi kwayo,+ ohlala ngasekhohlo kwakho, nomsakwenu, ohlala ngasekunene kwenu, yiSodom+ needolophu eziphantsi kwayo.+ 47  Yaye akuhambanga ngeendlela zabo, ungenzanga nangokwezinto zabo ezicekisekayo.+ Ngethutyana nje ude wenza ngokonakeleyo ngakumbi kunabo ezindleleni zakho zonke.+ 48  Ndiphila nje,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova, ‘iSodom udade wenu, needolophu eziphantsi kwayo, ayenzanga njengokwenza kwakho, wena needolophu eziphantsi kwakho.+ 49  Khangela! Nasi isiphoso seSodom udade wenu: Yayinekratshi,+ isanela sisonka+ yaye ingakhathazeki+ ngenxa yokuhlala ingaphazamiseki yona needolophu eziphantsi kwayo,+ yaye isandla soxhwalekileyo+ nolihlwempu ayizange isomeleze.+ 50  Kwaye zaqhubeka zinekratshi+ yaye ziqhubeka nento ecekisekayo phambi kwam,+ ndaza ekugqibeleni ndazishenxisa, kanye njengoko ndabona kufanelekile.+ 51  “‘Ke yona iSamariya,+ ayonanga nkqu nangokwesiqingatha sezono zakho, kodwa wena uzenza ziphuphume izinto zakho ezicekisekayo ngaphezu kokuba yona yenjenjalo, ngokokuze wenze oodade wenu babonakale bengamalungisa ngenxa yezinto zonke ezicekisekayo owazenzayo.+ 52  Kanjalo, thwala ukuthotywa kwakho ukuba umele uxoxe uthethelela oodade wenu. Ngenxa yezono zakho ozenze ngokucekiseke ngakumbi kunabo, bangamalungisa ngakumbi kunawe.+ Kanjalo wena, yiba neentloni uze uthwale ukuthotywa kwakho ekubeni wenze oodade wenu babonakala bengamalungisa.’ 53  “‘Kwaye ndiza kuhlanganisa abathinjiweyo bazo,+ abathinjiweyo baseSodom nabeedolophu eziphantsi kwayo, nabathinjiweyo baseSamariya nabeedolophu eziphantsi kwayo; ndiza kuhlanganisa nabathinjiweyo bakho phakathi kwabo,+ 54  ukuze ukuthwale ukuthotywa kwakho;+ yaye umele uzive uthotyiwe ngenxa yako konke oko ukwenzileyo, ngokubathuthuzela kwakho.+ 55  Oodade wenu, iSodom needolophu eziphantsi kwayo, baya kubuyela kwimo yabo yangaphambili, neSamariya needolophu eziphantsi kwayo ziya kubuyela kwimo yazo yangaphambili, nawe needolophu eziphantsi kwakho niya kubuyela kwimo yenu yangaphambili.+ 56  Wawukucekisa nkqu ukuthetha ngeSodom udade wenu ngemihla yekratshi lakho,+ 57  ngaphambi kokuba ububi bakho bubhenceke,+ kanye njengakwixesha longcikivo lweentombi zaseSiriya+ nolwazo zonke eziyijikelezileyo, iintombi zamaFilisti,+ ezo zikugculelayo macala onke.+ 58  Ihambo yakho evakalala+ nezinto zakho ezicekisekayo, wena umele uzithwale,’+ utsho uYehova.” 59  “Kuba itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Ndiya kwenza kuwe kanye njengoko wenzile,+ ngenxa yokuba wasidelela isifungo ngokwaphula umnqophiso wam.+ 60  Yaye mna, mna kanye, ndiya kuwukhumbula umnqophiso wam nawe ngemihla yobutsha bakho,+ ndize ndikumisele umnqophiso ohlala ngokungenammiselo.+ 61  Kwaye ngokuqinisekileyo uya kuzikhumbula iindlela zakho+ uze uzive uthotyiwe xa usamkela oodade wenu, abakhulu kunawe kwakunye nabancinane kunawe, yaye ngokuqinisekileyo ndiya kukunika bona njengeentombi,+ kodwa kungekhona ngenxa yomnqophiso wakho.’+ 62  “‘Yaye mna, mna kanye, ndiza kumisela umnqophiso wam nawe;+ ukuze wazi ukuba ndinguYehova, 63  ukhumbule uze okunene ube neentloni+ nokuze ungabi saba nesizathu sokuwuvula umlomo wakho+ ngenxa yokuthotywa kwakho, xa ndikucamagushela+ ngenxa yako konke oko ukwenzileyo,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova.”

Umbhalo osemazantsi