Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Hezekile 13:1-23

13  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi:  “Nyana womntu, profeta ngokuphathelele abaprofeti bakwaSirayeli abaprofetayo,+ yaye umele uthi kwabo baprofeta okusuka entliziyweni yabo,+ ‘Liveni ilizwi likaYehova.+  Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Yeha ke abaprofeti abaziziyatha,+ abahamba belandela umoya wabo,+ xa kungekho nto bayibonileyo!+  Baye baba njengeempungutye kwiindawo eziphanzileyo abaprofeti bakho, Sirayeli.+  Ngokuqinisekileyo aniyi kunyuka niye emathutyeni,+ ningayi kuyakhela nodonga lwamatye+ indlu kaSirayeli, ukuze nime edabini ngemini kaYehova.”+  “Babone oko kungeyonyaniso nokuvumisa okububuxoki,+ abo bathi, ‘Utsho uYehova,’ abe uYehova yena engabathumanga, yaye balindele ukuba ilizwi libe yinyaniso.+  Anibonanga umbono ongeyonyaniso na, nokuvumisa okububuxoki na, xa nisithi, ‘Utsho uYehova,’ ngoxa mna ndingathethanga nto?”’+  “‘Ngoko ke itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “‘Ngenxa yokuba nithethe into engeyonyaniso yaye nibone ubuxoki, ke ngoko ndinxamnye nani,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova.”  Nesandla sam sinxamnye nabaprofeti ababona into engeyonyaniso nabavumisa ubuxoki.+ Abayi kuqhubeka bekho kwiqela lamakholwane+ abantu bam, abayi kubhalwa nakwincwadi yengxelo yendlu kaSirayeli,+ nakumhlaba wakwaSirayeli abayi kufika;+ ukuze nazi ukuba ndiyiNkosi enguMongami uYehova,+ 10  ngenxa yokuba, ewe, ngenxa yokuba babalahlekisile abantu bam, besithi, “Kukho uxolo!” ekubeni kungekho luxolo,+ yaye kukho owakha udonga lokwahlula, kodwa kukho abo balutyabeka ngelize+ ngokuluqaba mhlophe.’+ 11  “Yithi kwabo balutyabeka ngokuluqaba mhlophe luya kuwa. Ngokuqinisekileyo kuya kubakho izantyalantyala zemvula ekhukulayo, nina ke, matye esichotho, niya kuwa, nokufutha kwezaqhwithi zomoya kuya kubangela lwahlukane.+ 12  Kwaye, khangela! udonga lumele luwe. Akuyi kutshiwo na kuni ukuthi, ‘Kuphi na ukutyabeka enatyabeka ngako?’+ 13  “Ngoko ke itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Ndiza kubangela kugqabhuke ukufutha kwezaqhwithi zomoya ngobushushu bam, yaye ngomsindo wam kuya kubakho izantyalantyala zemvula ekhukulayo, namatye esichotho atshabalalisayo.+ 14  Kwaye ndiza kuluchitha udonga enilutyabeke ngokuluqaba mhlophe, ndilungqule emhlabeni, neziseko zalo zimele zibhenceke.+ Yaye ngokuqinisekileyo luya kuwa, nize nina nifikelele esiphelweni phakathi kwalo; nazi ukuba ndinguYehova.’+ 15  “‘Kwaye umsindo wam ndiza kuwuphelelisela eludongeni nakwabo balutyabekayo ngokuluqaba mhlophe, yaye ndiya kuthi kuni: “Akusekho ludonga, nabo balutyabekayo abasekho,+ 16  abaprofeti bakwaSirayeli abaprofetayo eYerusalem nabayibonela umbono woxolo,+ ekubeni kungekho luxolo,”’ itsho iNkosi enguMongami uYehova.+ 17  “Wena ke, nyana womntu, bhekisa ubuso bakho+ kwiintombi zabantu bakowenu ezizenza abaprofetikazi+ ngokusuka entliziyweni yazo,+ uze uprofete nxamnye nazo. 18  Uze uthi, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Yeha kubafazi abathunga izibopho zazo zonke iingqiniba nabenza izigqubuthelo zeentloko zabo bonke ubukhulu ukuze bazingele imiphefumlo!+ Yimiphefumlo yabantu bam na le niyizingelayo bafazindini, nibe nigcina eyenu imiphefumlo iphila? 19  Niya kundihlambela na kubantu bam ngenxa yerhasi ezalise isandla nangenxa yamaqhekeza esonka,+ ukuze nibulale imiphefumlo engafanele kufa+ nokuze niyigcine iphila imiphefumlo engafanele kuphila ngokuxokisa kwenu abantu bam, abeva ubuxoki?”’+ 20  “Ngoko ke itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Yabonani, ndinxamnye nezibopho zenu, enizingela ngazo imiphefumlo ngokungathi zizinto eziphaphazelayo, yaye ndiza kuziqhawula ezingalweni zenu ndize ndiyiyeke ihambe imiphefumlo, miphefumlo leyo eniyizingelayo njengezinto eziphaphazelayo.+ 21  Kwaye ndiza kuzikrazula izigqubuthelo zenu ndize ndibahlangule abantu bam esandleni senu, bangabi saba yinto ebanjiswe ekuzingeleni esandleni senu; nazi ukuba ndinguYehova.+ 22  Ngenxa yokuba niyidakumbisile intliziyo yelungisa ngobuxoki,+ ekubeni mna ndingalibangelanga ntlungu, nangenxa yokuba nizenze zomelela izandla zongendawo+ ukuze angabi nakubuya endleleni yakhe embi ukuze agcinwe ephila,+ 23  ke ngoko aniyi kuqhubeka nibona okungeyonyaniso,+ yaye anisayi+ kuba savumisa+ nokuvumisa;+ kwaye ndiza kubahlangula abantu bam esandleni senu,+ ukuze nazi ukuba ndinguYehova.’”+

Umbhalo osemazantsi