Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Hezekile 12:1-28

12  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi:  “Nyana womntu, uhleli phakathi kwendlu enemvukelo,+ banamehlo okubona kodwa okunene ababoni,+ baneendlebe zokuva kodwa okunene abeva,+ kuba bayindlu enemvukelo.+  Wena ke, nyana womntu, zenzele impahla yokuthinjwa uze uye ekuthinjweni ngexesha lasemini phambi kwamehlo abo, yaye umele uye ekuthinjweni usuka endaweni yakho uye kwenye indawo phambi kwamehlo abo. Mhlawumbi baya kubona, nakuba beyindlu enemvukelo.+  Uze uyikhuphe impahla yakho njengempahla yokuthinjwa ngexesha lasemini phambi kwamehlo abo, uphume ngokuhlwa phambi kwamehlo abo njengabo bakhutshwayo bethinjwa.+  “Phambi kwamehlo abo, gqobhoza eludongeni, uze ke uphume kulo.+  Uze uyithwale emagxeni phambi kwamehlo abo. Kwakuba mnyama uya kuphuma. Uya kubugubungela ubuso bakho ukuze ungawuboni umhlaba, ngenxa yokuba ndikwenze waba ngumhlola+ kwindlu kaSirayeli.”+  Ndaza ke ndenza kanye ngendlela endandiyalelwe ngayo.+ Ndakhupha impahla yam, kanye njengempahla yokuthinjwa, ngexesha lasemini; yaye ngokuhlwa ndagqobhoza eludongeni ngesandla. Kwakuba mnyama ndaphuma. Emagxeni ndandithwele, phambi kwamehlo abo.  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum kusasa, lisithi:  “Nyana womntu, abatshongo na kuwe abo bendlu kaSirayeli, laa ndlu inemvukelo,+ ukuthi, ‘Wenza ntoni na?’ 10  Yithi kubo, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Ngokubhekisele kwisikhulu,+ nasi isibhengezo esiya eYerusalem nakuyo yonke indlu kaSirayeli phakathi kwabo.”’ 11  “Yithi, ‘Ndingumhlola kuni.+ Kanye njengoko ndiye ndenza, yindlela ekuya kwenziwa ngayo kubo. Baya kuya ekuthinjweni, ekubanjweni.+ 12  Ke ngokubhekisele kwisikhulu esiphakathi kwabo, siya kuthwala ngamagxa ebumnyameni size siphume; baya kugqobhoza eludongeni ukuze baphume ngalo.+ Siya kubugubungela ubuso baso ukuze singawuboni umhlaba ngeliso laso.’ 13  Ngokuqinisekileyo ndiya kuwaneka umnatha wam phezu kwaso, yaye simele sibanjiswe ngumnatha wam wokuzingela;+ kwaye ndiza kusizisa eBhabhiloni, kwilizwe lamaKhaledi,+ kodwa lona asiyi kulibona; siya kufela apho ke.+ 14  Nabo bonke abo basijikelezileyo njengoncedo, nawo onke amabutho aso ezomkhosi, ndiya kubachithachitha emimoyeni yonke;+ ndirhole ikrele emva kwabo.+ 15  Baya kwazi ukuba ndinguYehova xa ndibasasaza phakathi kweentlanga ndize okunene ndibachithachithe emazweni.+ 16  Yaye ndiza kushiya kubo abantu abambalwa abasindileyo ekreleni,+ endlaleni nakwindyikitya yokufa, ukuze bazibalise zonke izinto zabo ezicekisekayo+ phakathi kweentlanga abaya kufika kuzo;+ bazi ukuba ndinguYehova.” 17  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi: 18  “Nyana womntu, ufanele usidle isonka sakho ungcangcazela, namanzi akho ufanele uwasele uphazamisekile yaye uxhalabile.+ 19  Kwaye umele uthi ebantwini belizwe, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova kubemi baseYerusalem kumhlaba wakwaSirayeli ukuthi:+ “Isonka sabo baya kusidla bexhalabile, namanzi abo baya kuwasela beqhiphuke umbilini, ukuze ilizwe labo libe leliphanzileyo ngokupheleleyo+ ngenxa yogonyamelo lwabo bonke abo bahlala kulo.+ 20  Nezixeko ezimiweyo ziya kuphanziswa,+ nelizwe ngokwalo liya kuba yinkangala ephanzileyo;+ ukuze nazi ukuba ndinguYehova.”’”+ 21  Laza ilizwi likaYehova lafika ngokubhekele phaya kum, lisithi: 22  “Nyana womntu, iyintoni na le ntetho ingumzekeliso ninayo emhlabeni wakwaSirayeli,+ ethi, ‘Imihla iyoluleka,+ iyatshabalala nemibono yonke’?+ 23  Ngoko ke yithi kubo, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Ngokuqinisekileyo ndiya kuyibangela iphele le ntetho ingumzekeliso, yaye abasayi kuphinda bayitsho njengomzekeliso kwaSirayeli.”’+ Kodwa thetha kubo uthi, ‘Isondele imihla,+ nokuzaliseka kwemibono yonke.’ 24  Akusayi kuphinda kubekho nawuphi na umbono+ ongenaxabiso nakuvumisa kumbaxa phakathi kwendlu kaSirayeli.+ 25  ‘“Kuba mna, Yehova, ndiya kuthetha elo lizwi ndiya kulithetha, yaye liya kwenzeka.+ Akuyi kubekelwa elinye ixesha kwakhona,+ kuba ngemihla yenu,+ ndlundini inemvukelo, ndiya kuthetha ilizwi ndize ngokuqinisekileyo ndilenze,” itsho iNkosi enguMongami uYehova.’” 26  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi: 27  “Nyana womntu, khangela! abo bendlu kaSirayeli bathi, ‘Umbono awubonayo usekude ngemihla emininzi, yaye uprofeta ngamaxesha akude.’+ 28  Ngoko ke yithi kubo, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “‘Nawaphi na awam amazwi akayi kubekelwa elinye ixesha kwakhona.+ Elo lizwi ndiya kulithetha, lona kanye liya kwenzeka,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova.”’”+

Umbhalo osemazantsi