Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Hezekile 11:1-25

11  Wandiphakamisa+ ke umoya+ waza wandizisa kwisango elingasempuma lendlu kaYehova elijonge kwicala elingasempuma,+ yaye, khangela! ngasesangweni kwakukho amadoda angamashumi amabini anesihlanu,+ yaye ndabona phakathi kwawo uYahazaniya unyana ka-Azure noPelatiya unyana kaBhenaya, iinkosana zabantu.+  Wandula ke wathi kum: “Nyana womntu, ngawo la amadoda aceba inkohlakalo nacebisa icebo elibi kwesi sixeko;+  wona athi, ‘Asililo na eli ixesha lokuba kwakhiwe izindlu?+ Sona siyimbiza yokupheka+ emlomo ubanzi, thina siyinyama.’  “Ngoko ke profeta nxamnye nawo. Profeta, nyana womntu.”+  Wandula ke umoya kaYehova wawela phezu kwam,+ waza wahlabela mgama wathi kum: “Yithi, ‘Utsho uYehova ukuthi:+ “Nilungisile ukuthetha, ndlu kaSirayeli; ngokubhekisele kwizinto eziye zeza emoyeni wenu, mna ndiyakwazi+ oko.  Nibangele ukuba babe baninzi ababuleweyo benu kwesi sixeko, nezitrato zaso nizizalise ngababuleweyo.”’”+  “Ngoko ke itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Ababuleweyo benu enibabeke phakathi kwaso, bayinyama,+ sona siyimbiza yokupheka emlomo ubanzi;+ yaye nina niya kukhutshwa phakathi kwawo.’”+  “‘Noyike ikrele,+ ndiya kunizisela ke ikrele,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova.+  ‘Yaye ngokuqinisekileyo ndiya kunikhupha phakathi kwaso ndininikele esandleni sabasemzini+ ndize ndinigwebe.+ 10  Niya kuwa ngekrele.+ Ndiya kunigweba nina emdeni wakwaSirayeli;+ nazi ukuba ndinguYehova.+ 11  Sona asiyi kungqineka siyimbiza yokupheka emlomo ubanzi kuni,+ nani aniyi kungqineka niyinyama phakathi kwaso. Ndiya kunigweba nina emdeni wakwaSirayeli, 12  nazi ukuba ndinguYehova, ngenxa yokuba anihambanga ngemimiselo yam nezigwebo zam anizenzanga,+ kodwa nenze ngokwezigwebo zeentlanga ezinijikelezileyo.’”+ 13  Kwathi ke kamsinya nje ndakuprofeta wafa uPelatiya unyana kaBhenaya,+ ndaza ndawa ngobuso bam ndadanduluka ngelizwi+ elikhulu ndathi: “Owu Nkosi enguMongami Yehova!+ Uza kubatshabalalisa bonke na abaseleyo bakwaSirayeli?”+ 14  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi: 15  “Nyana womntu, ngokubhekisele kubantakwenu ke,+ abantakwenu, amadoda axhalabele ilungelo lakho lokuhlawulela, nayo yonke indlu kaSirayeli, iyonke, ngabo abo abemi baseYerusalem bathe kubo, ‘Shenxelani kude kuYehova. Lelethu; ilizwe linikwe thina njengelifa’;+ 16  ngoko ke yithi, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Nangona ndibashenxisele kude neentlanga, nangona ndibachithachithele emazweni,+ ndiya kuba yingcwele kubo okwethutyana phakathi kwaloo mazwe bafike kuwo.”’+ 17  “Ngoko ke yithi, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Ndiza kuniqokelela kwezo zizwana ndize ndinihlanganise emazweni enichithachitheke phakathi kwawo, yaye ndiza kuninika umhlaba wakwaSirayeli.+ 18  Kwaye ngokuqinisekileyo baya kuza apho baze bashenxise kuwo zonke izinto ezilizothe nazo zonke izinto ezicekisekayo.+ 19  Ndiza kubanika intliziyo enye,+ ndibeke umoya omtsha ngaphakathi kwabo;+ yaye ngokuqinisekileyo ndiya kuyishenxisa intliziyo yelitye enyameni yabo+ ndize ndibanike intliziyo yenyama,+ 20  ukuze bahambe ngemimiselo yam nezigwebo zam bazigcine baze okunene bazenze;+ nokuze ngokwenene babe ngabantu bam+ nam ndibe nguThixo wabo.”’+ 21  “‘“Kodwa ke bona abo intliziyo yabo ihamba ngokwezinto zabo ezilizothe nezinto zabo ezicekisekayo,+ ngokuqinisekileyo ndiya kuyizisa indlela yabo entlokweni yabo,” itsho iNkosi enguMongami uYehova.’”+ 22  Ke kaloku iikherubhi+ zawaphakamisa amaphiko azo, namavili ayekufuphi ngakuzo,+ nobuqaqawuli+ bukaTHIXO kaSirayeli babuphezu kwazo, ngaphezulu.+ 23  Baza ubuqaqawuli bukaYehova+ benyuka busuka phakathi kwesixeko, bema ngxi phezu kwentaba+ engasempuma kuso isixeko.+ 24  Umoya+ wandiphakamisa,+ wandisa kwelamaKhaledi kubantu abathinjiweyo,+ embonweni ngomoya kaThixo; nombono lowo ndandiwubonile wenyuka wemka kum. 25  Ndazithetha ke kubantu abathinjiweyo zonke izinto uYehova awayebangele ukuba ndizibone.+

Umbhalo osemazantsi