Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Hezekile 1:1-28

1  Ke kaloku kwathi ngonyaka wamashumi amathathu, ngenyanga yesine, ngomhla wesihlanu enyangeni leyo, ngoxa ndandiphakathi kwabantu abathinjiweyo+ ngakuMlambo iKebhare,+ amazulu avuleka+ ndaza ndabona imibono kaThixo.+  Ngomhla wesihlanu enyangeni leyo, oko kukuthi, ngonyaka wesihlanu wokuthinjwa kukaKumkani uYehoyakin,+  ilizwi likaYehova lafika+ ngokungqalileyo kuHezekile+ unyana kaBhuzi umbingeleli kwilizwe lamaKhaledi+ ngakuMlambo iKebhare, yaye isandla sikaYehova saba phezu kwakhe apho kuloo ndawo.+  Yaye ndabona kusiza umoya ovuthuzayo+ uvela ngasemntla, ingqimba enkulu yelifu+ nomlilo odangazelayo,+ kwaye laliqaqambile macala onke, naphakathi kwawo kwakuphuma okuthile okukhangeleka ngathi ngumxube wegolide nesilivere, kuphuma phakathi emlilweni.+  Phakathi kwawo ke kwakukho oko kwakufana nezidalwa eziphilayo ezine,+ yaye le yindlela ezazikhangeleka ngayo: zazifana nomntu wasemhlabeni.  Ngasinye kuzo sasinobuso obune,+ yaye ngasinye sinamaphiko amane.+  Kwaye iinyawo zazo zazithe tse, nentende yeenyawo zazo yayinjengentende yenqina lethole lenkomo;+ yaye zazikhazimla njengokubengezela kobhedu olumenyezelisiweyo.+  Zazinezandla zomntu ngaphantsi kwamaphiko azo emacaleni azo omane,+ yaye zone zazinobuso bazo namaphiko azo.+  Amaphiko azo ayehlangene elinye kwelinye. Zazingajiki ekuhambeni kwazo; zazihamba ngasinye ziye ngqo phambili.+ 10  Ke yona imfano yobuso bazo, zone zazinobuso bomntu+ kunye nobuso bengonyama+ ngasekunene,+ yaye zone zazinobuso benkunzi yenkomo+ ngasekhohlo;+ kanjalo zone zazinobuso bokhozi.+ 11  Babunjalo ke ubuso bazo. Namaphiko azo+ ayolulelwe phezulu. Ngasinye sasinamabini ehlangene, namabini awayegubungele imizimba yazo.+ 12  Yaye zazihamba ngasinye siye ngqo phambili.+ Naphi na apho umoya wawutyekela ukuya khona, zazihamba ziye.+ Zazingajiki ekuhambeni kwazo.+ 13  Ke yona imfano yezidalwa eziphilayo, imbonakalo yazo yayinjengamalahle avuthayo omlilo.+ Kwakukho into ebonakala ngathi sisikhuni somlilo+ esitshangazayo phakathi kwezidalwa eziphilayo, kwaye umlilo wawuqaqambile, kuphuma umbane emlilweni lowo.+ 14  Yaye zona izidalwa eziphilayo zazihamba zize zibuye njengombane.+ 15  Njengoko ndibona izidalwa eziphilayo, kaloku, khangela! kwakukho ivili elinye emhlabeni ecaleni kwezinto eziphilayo,+ ngakubuso obune baso ngasinye.+ 16  Ke yona imbonakalo yamavili+ nokwakhiwa kwawo, kwakunjengokubengezela kwekrizolite;+ yaye omane ayefana. Yaye imbonakalo yawo nokwakhiwa kwawo kwakungathi livili elingaphakathi kwevili.+ 17  Ekuhambeni kwawo ayehamba aye kumacala awo amane.+ Ayengajikeli kwelinye icala xa ehamba.+ 18  Ke zona iirim zawo, zaziphakame ngohlobo oloyikekayo; yaye iirim zawo zone zazizele ngamehlo macala onke.+ 19  Kwaye zakuhamba izidalwa eziphilayo, amavili ayehamba ecaleni lazo, naxa izidalwa eziphilayo ziphakanyisiwe emhlabeni, ayephakama namavili.+ 20  Naphi na apho umoya wawutyekela ukuya khona, zazisiya khona; namavili ayephakanyiswa ngokusondeleyo ecaleni kwazo, kuba umoya wezidalwa eziphilayo wawusemavilini. 21  Zakuhamba, nawo ayehamba; naxa zisima ngxi, nawo ayesima ngxi; naxa ziphakanyisiwe emhlabeni, amavili ayephakanyiswa ngokusondeleyo ecaleni kwazo, kuba umoya wezidalwa eziphilayo wawusemavilini.+ 22  Phezu kweentloko zezidalwa eziphilayo kwakukho into efana nesibhakabhaka+ njengokubengezela komkhenkce owoyikekayo, yoluliwe phezu kweentloko zazo.+ 23  Yaye phantsi kwesibhakabhaka eso amaphiko azo ayethe tye, elinye liye kwelinye. Ngasinye sasinamaphiko amabini asigubungeleyo kweli cala namabini asigubungeleyo kwicala elingaphaya lemizimba yazo. 24  Ndasiva ke isandi samaphiko azo, isandi esinjengesamanzi amaninzi,+ njengesandi saLowo unguSomandla, xa zihamba, isandi soqhushululu,+ njengesandi sabamise iinkampu.+ Zakuma ngxi, zaziwathoba amaphiko azo. 25  Kwabakho ke ilizwi ngentla kwesibhakabhaka esasiphezu kwentloko yazo. (Zakuma ngxi, zaziwathoba amaphiko azo.) 26  Yaye ngentla kwesibhakabhaka esasiphezu kwentloko yaso kwakukho into eyayinembonakalo yelitye lesafire,+ ifana netrone. Phezu koko kwakufana netrone+ kwakukho into efana nothile onembonakalo enjengeyomntu wasemhlabeni phezu kwayo.+ 27  Ndabona okuthile okubengezela+ njengomxube wegolide nesilivere, njengembonakalo yomlilo macala onke ngaphakathi apho,+ ukususela embonakalweni yesinqe ukwenyusa; ukususela embonakalweni yesinqe kuhle ndabona okuthile okwakubonakala njengomlilo, yaye wayeqaqambile macala onke. 28  Kwakukho into eyayibonakala njengesaphetha+ ebakho kwingqimba yelifu mini ngemvula. Leyo yindlela okwakubonakala ngayo ukuqaqamba oko kujikelezileyo. Yayiyimbonakalo efana neyobuqaqawuli bukaYehova.+ Xa ndakubonayo oku, ndandula ke ndawa ngobuso,+ ndaza ndaliva nelizwi lalowo uthethayo.

Umbhalo osemazantsi