Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Hebhere 7:1-28

7  Kuba lo Melkitsedeki, ukumkani waseSalem, umbingeleli wOyena Thixo Uphakamileyo,+ owahlangabeza uAbraham ebuya ekoyiseni ookumkani waza wamsikelela+  nalowo uAbraham wamahlulela isishumi sezinto zonke,+ okokuqala nje, ngokwenguqulelo, “unguKumkani woBulungisa,” yaye ukwangukumkani waseSalem,+ oko kukuthi, “uKumkani woXolo.”  Ekubeni engenayise, nanina, namlibo wakuzalwa, engenaso nesiqalo seentsuku+ nokuphela kobomi, kodwa enziwe wanjengoNyana kaThixo,+ uhlala engumbingeleli ngokungapheliyo.+  Khanibone, ngoko, indlela awayemkhulu ngayo lo mntu awathi uAbraham, intloko-ntsapho, wamnika isishumi samaxhoba aphambili.+  Enyanisweni, oonyana bakaLevi+ abafumana isikhundla sabo sobubingeleli banomyalelo wokuqokelela izishumi+ ebantwini+ ngokuvumelana noMthetho, oko kukuthi, kubazalwana babo, nangona nabo bephuma esinqeni sika-Abraham;+  kodwa yena nakuba owakhe umlibo wokuzalwa+ ungazange ulandwe kubo wathabatha izishumi kuAbraham+ waza wasikelelwa ngulowo wayenezithembiso.+  Yinto engenakuphikwa ke ukuba osikelelayo mkhulu kunosikelelwayo.+  Yaye kwakhona, ngabantu abafayo abafumana izishumi,+ kodwa yena wazifumana nangona engqinelwa ukuba uyaphila.+  Lilonke ke, noLevi ngokwakhe, esamkela izishumi nje, naye wazihlawula izishumi, ngokhokho wakhe uAbraham, 10  kuba wayesesesinqeni+ sakhe ukudibana kwakhe noMelkitsedeki.+ 11  Ukuba ke, ngokwenene ububingeleli bobuLevi+ bebuzisa ingqibelelo,+ (njengoko bebubalaselisa uMthetho,)+ bekusafuneka+ ngantoni na ukuba kuvele omnye umbingeleli ngokohlobo lukaMelkitsedeki,+ kungekhona ngokohlobo luka-Aron? 12  Ngoko ukutshintshwa+ kobubingeleli, kuveze imfuneko yokuba nomthetho utshintshwe.+ 13  Kuba umntu lowo zibhekisela kuye ezi zinto ngowesinye isizwe,+ ekungekho bani kuso uye waba ligosa esibingelelweni.+ 14  Kuba kucace mhlophe ukuba iNkosi yethu iphume kwaYuda,+ sizwe eso uMoses angathethanga nto ngaso ngokuphathelele ababingeleli. 15  Ngoko kucaca ngakumbi oku kuvela komnye umbingeleli+ ofana noMelkitsedeki,+ 16  ongamiselwanga ngokomyalelo womthetho ongowenyama,+ kodwa ngokwamandla obomi obungenakutshatyalaliswa,+ 17  kuba kungqinwa ngokuthi: “Ungumbingeleli ngonaphakade ngokohlobo lukaMelkitsedeki.”+ 18  Ngoko uye wabekelwa bucala umyalelo owandulelayo ngenxa yobuthathaka+ nokungaphumeleli kwawo.+ 19  Kuba uMthetho awenzanga nto yagqibelela,+ kodwa ukongezwa kwethemba+ elilunge ngakumbi kuye kwenjenjalo, lona elo sisondela ngalo kuThixo.+ 20  Ngaphezu koko, akamiselwanga ngaphandle kwesifungo esinzulu, 21  (kuba eneneni kukho abantu abaye baba ngababingeleli ngaphandle kwesifungo esinzulu, kodwa yena uye wenzelwa isifungo esinzulu nguLowo wathi ngaye: “UYehova ufungile+ (yaye akayi kuzisola), wathi, ‘Wena ungumbingeleli ngonaphakade,’”)+ 22  ngaloo ndlela ke uYesu uye waba sisiqinisekiso somnqophiso olunge ngakumbi.+ 23  Ngapha koko, ababingeleli abaninzi babemiselwa ngokulandelelana+ kuba babesifa+ baze bangabi nako ukuqhubeka bengababingeleli, 24  kodwa yena ngenxa yokuba eqhubeka ephila ngonaphakade+ uhlala kububingeleli bakhe engenawo nawaphi na amalandela. 25  Ngenxa yoko uyakwazi kwanokubasindisa ngokupheleleyo abo basondela kuThixo ngaye, ngenxa yokuba usoloko ephila ukuze ababongozele.+ 26  Kuba ubesifanele kanye thina umbingeleli omkhulu onjengalo,+ onyanisekileyo,+ ongenabuqhokolo,+ ongadyobhekanga,+ owahluliweyo kuboni,+ waba ngaphezu kwawo amazulu.+ 27  Akuyomfuneko ngaye, njengoko kunjalo ngabo babingeleli bakhulu, ukuba anikele imibingelelo mihla le,+ kuqala ngenxa yezono zakhe+ kwanangenxa yezo zabantu:+ (kuba oku wakwenza kwaba kanye+ xa wazinikelayo+ yena ngokwakhe;) 28  kuba uMthetho umisela abantu abanobuthathaka+ njengababingeleli abakhulu,+ kodwa lona ilizwi lesifungo esinzulu+ eleza emva koMthetho limisela uNyana, ogqityeleliswe+ ngonaphakade.

Umbhalo osemazantsi