Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Hebhere 10:1-39

10  Kuba ekubeni uMthetho unesithunzi+ sezinto ezilungileyo eziza kuza, kodwa ungenawo owona mongo wezinto, abantu abanakuze babe nako ukubenza bagqibelele abo basondela ukuza kunikela imibingelelo efanayo ngokuqhubekayo unyaka nonyaka.+  Kungenjalo, ngekwakungasele kuyekiwe na ukunikelwa kwemibingelelo, kuba abo banikela inkonzo engcwele abaye bahlanjululwa kwaba kanye bebengayi kubuye babe nasazela sazono kwakhona?+  Ngokwahlukileyo koko, ngale mibingelelo kukhunjuzwa ngezono unyaka nonyaka,+  kuba akunakwenzeka ukuba igazi leenkunzi zeenkomo neleebhokhwe lisuse izono.+  Ngoko ke xa engena ehlabathini uthi: “‘Akufunanga mbingelelo namnikelo,+ kodwa undilungiselele umzimba.+  Akukholiswanga yiminikelo etshiswa kuphele nangumnikelo wesono.’+  Ndandula ke ndathi, ‘Khangela! Ndiyeza (emqulwini wencwadi kubhaliwe ngam)+ ukuza kwenza intando yakho, Thixo.’”+  Emva kokuba eqale wathi: “Akuzange uyifune yaye ungazange ukholiswe yimibingelelo neminikelo kwanayiminikelo etshiswa kuphele neminikelo yesono”+—mibingelelo leyo enikelwa ngokuvumelana noMthetho+  wandula ke okunene athi: “Khangela! Ndiyeza ukuza kwenza intando yakho.”+ Uyakubhangisa okokuqala ukuze amisele okwesibini.+ 10  Kungenxa yale “ntando”+ yakhe le nto siye sangcwaliswa+ ngokunikelwa+ komzimba kaYesu Kristu kwaba kanye.+ 11  Kanjalo, wonke umbingeleli usuka eme+ imihla ngemihla+ ukuze anikele inkonzo kawonke-wonke nokuze anikele imibingelelo efanayo ngokufuthi, njengoko yona ingakwazi nangaliphi na ixesha ukususa izono ngokupheleleyo.+ 12  Kodwa yena lo mntu wanikela umbingelelo omnye wezono ngokungapheliyo+ waza wahlala phantsi ngasekunene kukaThixo,+ 13  elindele ukuba zide iintshaba zakhe zibekwe njengesihlalo seenyawo zakhe.+ 14  Kuba ngomnikelo+ omnye wombingelelo ubenze bagqibelela+ ngokungapheliyo abo bangcwalisiweyo. 15  Ngaphezu koko, nomoya oyingcwele+ uyasingqinela, kuba emva kokuba uthe: 16  “‘Nguwo lo umnqophiso endiya kunqophisana ngawo nabo emva kwaloo mihla,’ utsho uYehova. ‘Ndiza kuyibeka imithetho yam ezintliziyweni zabo, ndize ndiyibhale ezingqondweni zabo,’”+ 17  uthi emva koko: “Ibe andisayi kuze ndizikhumbule kwakhona izono zabo nezenzo zabo zokuchas’ umthetho.”+ 18  Zakuba ke zixolelwe,+ akubi sabakho mnikelo wesono.+ 19  Ngoko ke, bazalwana, ekubeni sinenkalipho yokungena+ kwindawo engcwele+ ngegazi likaYesu, 20  leyo ayisungule ngenxa yethu njengendlela entsha nephilayo ngalo ikhuselo,+ oko kukuthi, inyama yakhe,+ 21  yaye ekubeni sinombingeleli omkhulu kwindlu kaThixo,+ 22  masisondele ngeentliziyo ezinyanisekileyo siqiniseke ngokupheleleyo ngokholo, iintliziyo zethu zifefiwe sasuswa isazela esingendawo+ nemizimba yethu ihlanjwe ngamanzi ahlambulukileyo.+ 23  Masilubambe nkqi uvumo lwasesidlangalaleni lwethemba lethu+ ngaphandle kokuxengaxenga,+ kuba uthembekile+ lowo uthembisileyo. 24  Kanjalo masinyamekelane, sivuselelane+ eluthandweni nasemisebenzini emihle,+ 25  singakutyesheli ukuhlanganisana kwethu ndawonye,+ njengoko kulisiko labathile ukwenjenjalo, kodwa masikhuthazane,+ ngokungakumbi njengoko nibona ukuba imini iyasondela.+ 26  Ukuba siqhelisela isono ngabom+ emva kokufumana ulwazi oluchanileyo lwenyaniso,+ akusekho mbingelelo wezono useleyo,+ 27  kodwa siya kulindelwa ngumgwebo owoyikekayo+ nekhwele lomlilo eliya kubadla abo bachasayo.+ 28  Nawuphi na umntu oye wagatya umthetho kaMoses ufa ngaphandle kwemfesane, ngobungqina bababini okanye abathathu.+ 29  Nicinga ukuba, uya kubalelwa ekuthini ufanelwe sisohlwayo+ esiqatha ngakumbi kangakanani na ke yena umntu oye wanyathela+ uNyana kaThixo noye walibalela ekuthini lelexabiso eliqhelekileyo igazi+ lomnqophiso awangcwaliswa ngalo, noye wawucaphukisa ngendelelo umoya+ wobubele obungasifanelanga? 30  Kuba siyamazi lowo wathi: “Impindezelo yeyam; kuya kubuyekeza mna”;+ nowathi kwakhona: “UYehova uya kubagweba abantu bakhe.”+ 31  Kuyinto eyoyikekayo ukuwela ezandleni zoThixo ophilayo.+ 32  Noko ke, hlalani niyikhumbula imihla yangaphambili enithe kuyo, nakuba nikhanyiselwe,+ nanyamezela imbambano enkulu phantsi kweembandezelo,+ 33  nisesichengeni sengcikivo neembandezelo ngokungathi nikwindawo yokubonela,+ nibandezeleka kunye nabo babephethwe kakubi.+ 34  Kuba nabonakalisa uvelwano ngabo basentolongweni naza nakwamkela ngovuyo ukuphangwa+ kwempahla yenu, nisazi ukuba nina ngokwenu ninokuthile eninako okulunge ngakumbi nokuhlala kuhleli.+ 35  Musani, ke ngoko, ukuyilahla inkululeko yenu yokuthetha,+ enothi ngayo nihlawulwe umvuzo omkhulu.+ 36  Kuba kufuneka ninyamezele,+ ukuze, nakuba nikwenzile ukuthanda kukaThixo,+ namkele inzaliseko yesithembiso.+ 37  Kuba “sekulithuba elincinane kakhulu,”+ ukuba athi “lowo uzayo afike yaye akayi kulibala.”+ 38  “Kodwa owam yena lowo ulilungisa uya kuphila ngenxa yokholo,”+ yaye, “ukuba uthe wahlehla, umphefumlo wam awukholiswa nguye.”+ 39  Ke thina asingabahlehla baye entshabalalweni,+ kodwa siluhlobo olunokholo olugcina umphefumlo uphila.+

Umbhalo osemazantsi