Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 8:1-22

8  Emva koko uThixo wamkhumbula+ uNowa nawo onke amarhamncwa nazo zonke izilwanyana zasekhaya ezazikunye naye emkhombeni,+ waza uThixo wabangela ukuba kudlule umoya phezu komhlaba, aza amanzi aqalisa ukuwutha.+  Kwaye yavingcwa imithombo yamanzi anzongonzongo+ namasango ezikhukula+ asemazulwini, zaza zayeka izantyalantyala zemvula yasemazulwini.  Yaye aqalisa ukuhla amanzi emhlabeni, aye esihla ngokuhla; ada aphela amanzi ekupheleni kweentsuku ezilikhulu elinamashumi amahlanu.+  Kwaza ke ngenyanga yesixhenxe, ngosuku lweshumi elinesixhenxe enyangeni leyo, umkhombe+ wema kwiintaba zeArarati.+  Yaye aya ewutha ngokuwutha amanzi de kwayinyanga yeshumi. Ngenyanga yeshumi, ngosuku lokuqala enyangeni leyo, zabonakala iincopho zeentaba.+  Kwathi ke ekupheleni kweentsuku ezingamashumi amane uNowa wayivula ifestile+ yomkhombe awayeyenzile.  Emva koko wakhupha ihlungulu,+ yaye lazulazula ngaphandle, liquqa libuyelela, de atsha amanzi emhlabeni.  Ethubeni wakhupha ihobe+ ukuze abone ukuba amanzi awuthile na phezu komhlaba.  Yaye ihobe elo alifumananga ndawo yakuphumza intende yenqina lalo, laza ke labuyela kuye emkhombeni kuba kwakusekho amanzi phezu komhlaba uphela.+ Wolula isandla sakhe, walithabatha waza walingenisa ngaphakathi kuye emkhombeni. 10  Walinda ezinye iintsuku ezisixhenxe, waza walikhupha kwakhona ihobe emkhombeni. 11  Ethubeni ihobe labuya leza kuye malunga nexesha langokuhlwa yaye, khangela! kwakukho igqabi lomnquma+ elisandul’ ukukhiwa emlonyeni walo, waza ke uNowa wazi ukuba amanzi awuthile emhlabeni.+ 12  Waza waqhubeka elindile kwakhona ezinye iintsuku ezisixhenxe. Wandula ke walikhupha ihobe, kodwa alibuyelanga kuye kwakhona.+ 13  Ngonyaka wamakhulu amathandathu ananye,+ ngenyanga yokuqala, ngosuku lokuqala enyangeni leyo, amanzi ayetshile emhlabeni; yaye uNowa wasisusa isigqubuthelo somkhombe waza akukhangela, wabona ukuba komile phezu komhlaba.+ 14  Kwaye ngenyanga yesibini, ngosuku lwamashumi amabini anesixhenxe enyangeni leyo, umhlaba wawusele womile.+ 15  Wathetha ke uThixo kuNowa, esithi: 16  “Phuma emkhombeni, wena nomfazi wakho noonyana bakho noomolokazana bakho.+ 17  Zonke izidalwa eziphilayo ezikunye nawe zalo lonke uhlobo lwenyama,+ phakathi kwezidalwa eziphaphazelayo+ naphakathi kwezilo+ naphakathi kwazo zonke izinambuzane ezinambuzelayo emhlabeni,+ phuma nazo, njengoko zimele zinyakazele emhlabeni zize ziqhame zande emhlabeni.”+ 18  Waphuma ke uNowa, kunye noonyana bakhe+ nomfazi wakhe nabafazi boonyana bakhe. 19  Zonke izidalwa eziphilayo, zonke izinambuzane nazo zonke izidalwa eziphaphazelayo, zonk’ izinto ezinambuzelayo emhlabeni, zaphuma emkhombeni+ ngokweentsapho zazo. 20  Yaye uNowa wamakhela isibingelelo+ uYehova waza wathabatha kwizilo zonke ezihlambulukileyo+ nakwizidalwa zonke eziphaphazelayo+ ezihlambulukileyo, wenza iminikelo etshiswayo esibingelelweni+ eso. 21  UYehova weva ivumba elithozamisayo,+ waza wathi ke uYehova entliziyweni yakhe:+ “Andisayi kuze ndiwuqalekise kwakhona umhlaba+ ngenxa yomntu, kuba intliziyo yomntu ityekele+ ebubini kwasebutsheni bakhe;+ yaye andisayi kuze ndizibethe ngesibetho kwakhona zonke izinto eziphilayo kanye njengoko ndenzile.+ 22  Ngayo yonke imihla yobukho bomhlaba, akuyi kuphela ukuhlwayelwa kwembewu nokuvuna, ingqele nobushushu, ihlobo nobusika, imini nobusuku.”+

Umbhalo osemazantsi