Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 7:1-24

7  Emva koko uYehova wathi kuNowa: “Ngena, wena nayo yonke indlu yakho,+ emkhombeni, kuba nguwe endimbone elilungisa phambi kwam phakathi kwesi sizukulwana.+  Kwizilo zonke ezihlambulukileyo thabathela kuwe ngasixhenxe, inkunzi nemazi yayo;+ yaye kwizilo zonke ezingahlambulukanga zibe ngambini kuphela, inkunzi nemazi yayo;  nakwizidalwa eziphaphazelayo zasemazulwini ngasixhenxe, inkunzi nemazi,+ ukuze kubekho inzala esindayo phezu komhlaba uphela.+  Kuba kwiintsuku nje ezisixhenxe ezingakumbi ndiza kunisa imvula+ emhlabeni iimini ezimashumi mane nobusuku obumashumi mane;+ yaye ndiza kuyisusa kuthi tu phezu komhlaba yonke into ekhoyo endayenzayo.”+  Wenza ke uNowa njengako konke oko uYehova abemyalele kona.  UNowa waye eneminyaka engamakhulu amathandathu ubudala ekufikeni kukanogumbe wamanzi emhlabeni.+  Ngoko uNowa wangena emkhombeni, kunye noonyana bakhe nomfazi wakhe noomolokazana bakhe, ngaphambi kokugaleleka kwamanzi kanogumbe.+  Kuzo zonke izilo ezihlambulukileyo nakuzo zonke izilo ezingahlambulukanga nakwizidalwa eziphaphazelayo nakuzo zonke izinto ezinambuzelayo emhlabeni,+  kwangena ngambini ukuza kuNowa ngaphakathi emkhombeni, inkunzi nemazi, kanye njengoko uThixo wayemyalele uNowa. 10  Yaye kwiintsuku ezisixhenxe kamva afika amanzi kanogumbe emhlabeni. 11  Kunyaka wamakhulu amathandathu wobomi bukaNowa, kwinyanga yesibini, ngosuku lweshumi elinesixhenxe enyangeni leyo, ngalo olu suku yagqabhuka yonke imithombo emikhulu yamanzi anzongonzongo aza avuleka namasango ezikhukula asemazulwini.+ 12  Kwabakho izantyalantyala zemvula emhlabeni kangangeemini ezimashumi mane nobusuku obumashumi mane.+ 13  Ngalo kanye olu suku wangena uNowa emkhombeni, kunye noShem noHam noYafete, oonyana bakaNowa,+ kunye nomfazi kaNowa noomolokazana bakhe bobathathu;+ 14  bona nawo onke amarhamncwa ngohlobo lwawo, nazo zonke izilwanyana zasekhaya ngohlobo lwazo,+ nazo zonke izinambuzane emhlabeni ngohlobo lwazo,+ nazo zonke izidalwa eziphaphazelayo ngohlobo lwazo,+ zonke iintaka, zonke izidalwa ezinamaphiko.+ 15  Zaya kuNowa ngaphakathi emkhombeni, ngambini ngambini, lonke uhlobo lwenyama asebenzayo kuyo amandla obomi.+ 16  Yaye ezo zangenayo, inkunzi nemazi yohlobo ngalunye lwenyama, zangena kanye njengoko uThixo wayemyalele. Emva koko uYehova waluvala ucango emva kwakhe.+ 17  Yaba ngunogumbe iintsuku ezingamashumi amane emhlabeni, yaye aqhubeka esanda amanzi aza awufukula umkhombe, wadada ngaphezu komhlaba. 18  Amanzi awongamela umhlaba aza anda kakhulu, kodwa umkhombe wahlala uphezu kwamanzi.+ 19  Yaye amanzi awongamela umhlaba kakhulu ngokokude azigubungele zonke iintaba ezinde ezazingaphantsi kwamazulu ephela.+ 20  Azongamela amanzi ukusa kumphakamo weekubhite ezilishumi elinesihlanu zaza zagutyungelwa iintaba.+ 21  Ngoko yonke inyama enambuzelayo emhlabeni yabhujiswa,+ izidalwa eziphaphazelayo nezilwanyana zasekhaya namarhamncwa nenyakanyaka yonke enyakazelayo emhlabeni, nalo lonke uluntu.+ 22  Yonk’ into ekwakusebenza impefumlo yamandla obomi emathatheni ayo, oko kukuthi, konke okwakusemhlabeni owomileyo, kwafa.+ 23  Ngoko wasusa yonke into ekhoyo phezu komhlaba, kwathabathela ebantwini kwesa kwizilo, kwizinambuzane nakwizidalwa eziphaphazelayo zasemazulwini, zasuswa kwathi tu emhlabeni;+ kwasinda uNowa kunye nabo babekunye naye emkhombeni kuphela.+ 24  Yaye amanzi aqhubeka ewongamele umhlaba iintsuku ezilikhulu elinamashumi amahlanu.

Umbhalo osemazantsi