Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Genesis 50:1-26

50  Wawa ke uYosefu ebusweni bukayise,+ walila iinyembezi phezu kwakhe waza wamanga.+  Emva koko uYosefu wabayalela abakhonzi bakhe, oogqirha bakhe, ukuba bamqhole+ uyise. Ngoko oogqirha abo bamqhola uSirayeli,  kwada kwaphela iintsuku ezingamashumi amane, kuba ke elo linani leentsuku ababeqhele ukuzithabatha ekuqholeni isidumbu, yaye amaYiputa amlilela iintsuku ezingamashumi asixhenxe.+  Ekugqibeleni zadlula iintsuku zokulilelwa kwakhe, waza uYosefu wathetha kwindlu kaFaro, wathi: “Ukuba, kaloku, ndikholekile emehlweni enu,+ ncedani nithethe ezindlebeni zikaFaro, nithi,  ‘Ubawo wandifungisa,+ esithi: “Khangela! Ndiyafa.+ Uze undingcwabe+ kwindawo yam yokungcwaba endizimbele yona ezweni lakwaKanan.”+ Ngoko ke, ncedani, nindiyeke ndinyuke ndiye kungcwaba ubawo, ndothi ke emva koko ndibuye.’”  Wathi ke uFaro: “Nyuka uye kumngcwaba uyihlo kanye njengoko wayekufungisile.”+  Ngoko uYosefu wanyuka waya kungcwaba uyise, yaye banyuka naye bonke abakhonzi bakaFaro, amadoda amakhulu endlu+ yakhe nawo onke amadoda amakhulu ezwe laseYiputa,  nayo yonke indlu kaYosefu nabantakwabo nendlu kayise.+ Kwasala kuphela abantwana babo abancinane nemihlambi yabo yezimvu nemihlambi yabo yeenkomo ezweni laseGoshen.  Kwakhona kwanyuka naye iinqwelo nabakhweli-mahashe,+ yaba liqela elikhulu kakhulu. 10  Bafika esandeni+ saseAtadi, esikummandla waseYordan,+ baza benza khona isijwili esikhulu kakhulu, bamzilela uyise iintsuku ezisixhenxe.+ 11  Bakubona abemi belo zwe, amaKanan, ukuzila kwabo esandeni saseAtadi, baza badanduluka bathi: “Kukhulu oku kuzila kwamaYiputa!” Kungenxa yoko le nto igama laso kwathiwa yiAbheli-mitserayim, ekummandla waseYordan.+ 12  Benza kuye oonyana bakhe kanye njengoko wayebayalele.+ 13  Ngoko oonyana bakhe bamthwalela ezweni lakwaKanan baza bamngcwaba emqolombeni wentsimi yaseMakaphela ephambi kweMamre,+ ntsimi leyo wayithengayo uAbraham kuEfron umHiti, ukuze ibe yindawo yokungcwaba. 14  Emva koko uYosefu wabuyela eYiputa, yena nabantakwabo nabo bonke ababenyuke naye ukuya kungcwaba uyise, akuba emngcwabile uyise. 15  Bakubona abantakwabo Yosefu ukuba uyise ufile, bathi: “Kusenokwenzeka ukuba uYosefu unenzondo ngakuthi,+ yaye usenokuthi ngokuqinisekileyo abubuyekeze bonke ububi esamenza bona.”+ 16  Ngoko banikela umyalelo kuYosefu besithi: “Uyihlo wayolela phambi kokufa kwakhe, wathi, 17  ‘Notsho kuYosefu ukuthi: “Ndiyakubongoza, nceda uyixolele+ imvukelo yabantakwenu nesono sabo sokuba benze ububi kuwe.’”+ Nceda uyixolele imvukelo yabakhonzi boThixo kayihlo.”+ Zathi waxa iinyembezi kuYosefu bakuthetha kuye. 18  Emva koko abantakwabo nabo bawa phantsi baza bathi: “Yabona, singamakhoboka akho!”+ 19  Wandula wathi uYosefu kubo: “Musani ukoyika, kuba ndisesikhundleni sikaThixo+ yini na? 20  Nina, nacinga ububi ngam. Ke yena uThixo wacinga okulungileyo ngenjongo yokwenza njengoko kwenzekile namhla, ukuba kusinde abantu abaninzi.+ 21  Ngoko ke musani ukoyika. Ndiza kunibonelela ngokutya+ nina nabantwana benu.” Ngaloo ndlela wabathuthuzela, wathetha nabo ebaqinisekisa. 22  Waqhubeka ke uYosefu ehlala eYiputa, yena nendlu kayise; kwaye uYosefu waphila iminyaka elikhulu elineshumi. 23  UYosefu wabona oonyana bakaEfrayim besizukulwana sesithathu,+ kwanoonyana bakaMakire,+ unyana kaManase. Bazalelwa emadolweni kaYosefu.+ 24  Ethubeni wathi uYosefu kubantakwabo: “Sele ndiza kufa; kodwa uThixo okunene uya kuyiphethulela kuni ingqalelo yakhe,+ yaye uya kuninyusa niphume kweli lizwe, anise ezweni awafunga ngalo kuAbraham, kuIsake nakuYakobi.”+ 25  Ngoko ke uYosefu wabafungisa oonyana bakaSirayeli, wathi: “Ngokwenene uThixo uya kuyiphethulela kuni ingqalelo yakhe. Ngako oko nimele niwanyuse asuke amathambo am apha.”+ 26  Emva koko wafa uYosefu enekhulu elineshumi leminyaka ubudala; yaye basiqhola isidumbu sakhe,+ saza safakwa emkhumbini eYiputa.

Umbhalo osemazantsi