Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 49:1-33

49  Kamva uYakobi wababiza oonyana bakhe waza wathi: “Hlanganisanani ukuze ndinixelele okuza kwenzeka kuni ekupheleni kwemihla.  Dibanani, niphulaphule, bonyana bakaYakobi, ewe, phulaphulani kuSirayeli uyihlo.+  “Rubhen, ulizibulo lam wena,+ ungamandla am nesiqalo samandla am okuvelisa inzala,+ uyimbalasane yesidima sam, nembalasane yamandla am.  Wena ungalawulekiyo njengamanzi, uze ungabi ngobalaseleyo,+ kuba wenyukela emandlalweni kayihlo.+ Wasihlambela isingqengqelo sam.+ Wenyuka waya kuso!  “USimeyon ngumntakwabo Levi.+ Zizixhobo zogonyamelo izixhobo zabo zokuxhela.+  Uze ungangeni kwiqela lamakholwane abo,+ mphefumlo wam. Ungazibandakanyi+ kwigqugula labo, luzuko lwam, kuba ngomsindo wabo babulala abantu,+ baza ngokungabi nalwazelelelo kwabo bazinqumla imisipha iinkunzi zeenkomo.  Uqalekisiwe umsindo wabo,+ kuba unenkohlakalo,+ nokuvutha komsindo wabo, ngenxa yokuba kungqwabalala.+ Ndiya kubasasaza kwaYakobi ndize ndibachithachithe kwaSirayeli.+  “Wena ke, Yuda,+ abantakwenu baya kukubonga.+ Isandla sakho sibe sesixhantini seentshaba zakho.+ Oonyana bakayihlo baya kuqubuda kuwe.+  Lithole lengonyama uYuda.+ Uya kusuka exhobeni, unyuke ngokuqinisekileyo, nyana wam. Wabuthuma, wazolula njengengonyama, yaye njengengonyama, ngubani na ongaba nobuganga bokumvusa?+ 10  Intonga yobukhosi ayisayi kusuka kuYuda,+ nomsimelelo womyaleli phakathi kweenyawo zakhe, ade afike uShilo;+ zize zithobele yena izizwana.+ 11  Ubophelela iesile lakhe elikhule ngokupheleleyo emdiliyeni nenzala yemazi yakhe ye-esile emdiliyeni wohlobo, wosihlamba ngokuqinisekileyo isinxibo sakhe ngewayini nesambatho sakhe ngegazi leediliya.+ 12  Abomvu bungqombela amehlo akhe yiwayini, namazinyo akhe amhlophe lubisi. 13  “UZebhulon uya kuhlala ngaselunxwemeni lolwandle,+ yaye uya kuba ngaselunxwemeni apho zimiswa khona iinqanawa ngeankile;+ lize icala lakhe elingaphaya lisingise ngaseSidon.+ 14  “UIsakare+ liesile elimathambo omeleleyo, ulala phakathi kweengxowa ezimbini zomthwalo. 15  Yaye uya kubona ukuba indawo leyo yokuphumla ilungile, nelizwe liyathandeka; alithobe ke igxalaba lakhe ukuze athwale imithwalo aze alulanyiselwe kumsebenzi wobukhoboka wokuqhutywa ngebhaxa. 16  “UDan uya kubagweba abantu bakowabo njengesinye sezizwe zakwaSirayeli.+ 17  UDan makabe yinyoka ngasendleleni, irhamba ngasemendweni, eliluma izithende zehashe ukuze awe ngomva umkhweli walo.+ 18  Ndiya kuhlala ndilinde usindiso lwakho, Yehova.+ 19  “UGadi yena, uya kuhlaselwa ngamatutu, kodwa yena uya kuwahlasela ngasemva.+ 20  “Kwa-Ashere kuya kuphuma isonka sakhe sityebile,+ yaye uya kuvelisa izinto ezimnandi zokumkani.+ 21  “UNafetali+ lixhamakazi elinciphileyo. Ukhupha amazwi amnandi.+ 22  “UYosefu ligatya lomthi othwala isiqhamo,+ igatya lomthi othwala isiqhamo ngasemthonjeni,+ omasebe awo aqabela udonga.+ 23  Abatoli bambandezela baza bamtola, yaye bamzonda.+ 24  Kodwa sona isaphetha sakhe sasihleli kwindawo esisigxina,+ yaye amandla ezandla zakhe ayebhetyebhetye.+ Ezandleni zaLowo Womeleza uYakobi,+ kulapho aphume khona uMalusi, iLitye likaSirayeli.+ 25  Uphume kuTHIXO kayihlo,+ uya kukunceda;+ yaye ukunye noSomandla+ yaye uya kukusikelela ngeentsikelelo zasemazulwini phezulu,+ ngeentsikelelo zamanzi anzongonzongo asezantsi enzulwini,+ ngeentsikelelo zamabele nezesibeleko.+ 26  Iintsikelelo zikayihlo ziya kongama ngokwenene kuneentsikelelo zeentaba zikanaphakade,+ nesihombo seenduli ezihleli ngokungenammiselo.+ Ziya kuba sentlokweni kaYosefu, elukakayini lwalowo kanye ukhethiweyo kubantakwabo.+ 27  “UBhenjamin uya kuqhubeka eqwenga njengengcuka.+ Kusasa uya kudla isilwanyana esiphangiweyo aze ngokuhlwa ahlule amaxhoba.”+ 28  Bonke aba zizizwe ezilishumi elinesibini zakwaSirayeli, yaye kuko oko awakuthethayo kubo uyise ekubasikeleleni kwakhe. Wasikelela ngamnye kubo ngokwentsikelelo yakhe.+ 29  Emva koko wabayalela wathi kubo: “Ndiza kuhlanganiselwa kubantu bakowethu.+ Ndingcwabeni noobawo emqolombeni osentsimini kaEfron umHiti,+ 30  emqolombeni osentsimini yaseMakaphela ephambi kweMamre ezweni lakwaKanan, ntsimi leyo wayithengayo uAbraham kuEfron umHiti ukuze ibe yindawo yokungcwaba.+ 31  Bamngcwaba apho uAbraham noSara umfazi wakhe.+ Bamngcwaba apho uIsake noRebheka umfazi wakhe,+ yaye ndamngcwaba apho noLeya. 32  Intsimi leyo kunye nomqolomba okuyo, zathengwa koonyana bakaHeti.”+ 33  Ngaloo ndlela ke uYakobi wagqiba ukunikela imiyalelo koonyana bakhe. Wandula ke wahlanganisa iinyawo zakhe esingqengqelweni waza wabhubha, wahlanganiselwa ebantwini bakowabo.+

Umbhalo osemazantsi