Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Genesis 43:1-34

43  Indlala yayiqatha kwelo lizwe.+  Kwathi bakuba begqibile ukukudla ukudla okuziinkozo ababeze nako bevela eYiputa,+ wathi uyise kubo: “Buyelani, niye kusithengela intwana yokutya.”+  Wathi uYuda kuye:+ “Indoda leyo yasinqonqozisa, isithi, ‘Anisayi kububona ubuso bam kwakhona ngaphandle kokuba umntakwenu ukunye nani.’+  Ukuba uthe wamthumela umntakwethu kunye nathi,+ sikulungele ukuhla siye kukuthengela ukutya.  Kodwa ukuba akumthumeli, asiyi kuhla, kuba indoda leyo yathi kuthi, ‘Anisayi kububona ubuso bam kwakhona ngaphandle kokuba umntakwenu ukunye nani.’”+  Wadanduluka uSirayeli wathi:+ “Yini na ukuba nindenzakalise ngokuyixelela indoda leyo ukuba ninomnye umntakwenu?”  Bathi bona: “Indoda leyo yabuza ngokungqalileyo ngathi nangezalamane zethu, yathi, ‘Usaphila na uyihlo?+ Ninaye na omnye umntakwenu?’ saza sayixelela ke ngokwezo zibakala.+ Besiya kwazi njani na ngokuqinisekileyo ukuba ibiza kuthi, ‘Yihlani+ nomntakwenu’?”  Ekugqibeleni uYuda wathi kuSirayeli uyise: “Mthumele kunye nam umfana,+ sisuke sihambe, ukuze siphile, singafi,+ thina, nawe, nabantwana bethu abancinane.+  Mna ndiya kummela.+ Wombiza+ esandleni sam. Ukuba andithanga ndimzise kuwe ndize ndimmise phambi kwakho, mandibe netyala kuwe ngalo lonke ixesha. 10  Kodwa ukuba besingazilazilanga, ngesesibuya okwesibini ngoku.”+ 11  Ngoko uSirayeli uyise wathi kubo: “Ukuba, ke, kunjalo,+ yenzani oku: Fakani eyona mveliso intle yelizwe kwizikhongozelo zenu nize nihle nayo, niphathele indoda leyo njengesipho:+ intwana yebhalsam,+ nentwana yobusi,+ intlaka emhlophe nentlaka emnandi,+ iinkozo zepistasi neeamangile.+ 12  Kwakhona, phathani imali ngokuphindiweyo esandleni senu; naloo mali yabuyiswayo emlonyeni weengxowa zenu, buyelani nayo esandleni senu.+ Mhlawumbi ibe yimpazamo.+ 13  Nomntakwenu mthabatheni, ninduluke, nibuyele kwindoda leyo. 14  Ngamana uThixo uSomandla anganenza nisizeleke phambi kwendoda leyo,+ ukuze inikhululele ngokuqinisekileyo omnye umntakwenu lowo noBhenjamin. Kodwa mna, ukuba kwenzekile ndalahlekelwa ngabo, ndoba ndilahlekelwe inene!”+ 15  Ngako oko amadoda lawo asithabatha eso sipho, aza athabatha nemali ephindiweyo esandleni sawo kunye noBhenjamin. Asuka ehla aya eYiputa aza ema phambi koYosefu.+ 16  Wathi uYosefu akumbona uBhenjamin ekunye nabo, ngoko nangoko wathi kumphathi wendlu yakhe: “Ngenisa la madoda endlwini, uxhele izilwanyana uze ulungise,+ kuba la madoda aya kudla nam emini enkulu.” 17  Ngoko nangoko loo ndoda yenza njengoko uYosefu wayetshilo.+ Ngoko loo ndoda yawangenisa amadoda lawo endlwini kaYosefu. 18  Kodwa oyika amadoda lawo kuba engeniswe endlwini kaYosefu,+ aza athi: “Kungenxa yemali eyayisezingxoweni zethu esathi sabuya nayo ekuqaleni, le nto siziswe apha ukuze agaleleke phezu kwethu, asihlasele, aze asithabathe sibe ngamakhoboka, kwanamaesile ethu!”+ 19  Ngoko ke aya kumphathi wendlu kaYosefu aza athetha naye emnyangweni wendlu, 20  athi: “Uxolo, nkosi yam! Siye sehla ngokuqinisekileyo ekuqaleni ukuza kuthenga ukutya.+ 21  Kodwa sathi sakuzivula iingxowa zethu kwindawo yokuhlala esasifikele kuyo,+ suke, ngamnye wabona imali emlonyeni wengxowa yakhe, imali yethu ngomlinganiselo opheleleyo. Sithe ke masiyibuyisele ngezandla zethu.+ 22  Yaye siphethe imali engakumbi ezandleni zethu, ukuze sithenge ukutya. Ngokuqinisekileyo asazi ukuba ngubani na oyifakileyo imali yethu ezingxoweni zethu.”+ 23  Wathi yena: “Khululekani. Musani ukoyika.+ UThixo wenu noThixo kayihlo uninike ubuncwane ezingxoweni zenu.+ Imali leyo yenu ize kum kuqala.” Emva koko wabakhuphela uSimeyon.+ 24  Yandula ke loo ndoda yawangenisa amadoda lawo endlwini kaYosefu yaza yawanika amanzi okuhlamba iinyawo,+ yanika namaesile awo into yokutya.+ 25  Alungisa isipho+ awayeza kusinika uYosefu ukufika kwakhe emini enkulu, kuba ebeve kusithiwa aya kudla isonka khona.+ 26  Uthe akungena endlwini uYosefu, amzisela endlwini isipho esasisesandleni sawo, aza aqubuda kuye emhlabeni.+ 27  Emva koko wawabuza impilo waza wathi:+ “Uphilile na yena uyihlo, indoda eyalupheleyo enanithethe ngayo? Usadla ubomi na?”+ 28  Bathi: “Ubawo, umkhonzi wakho, uphilile. Usadla ubomi.” Bandula ke bathoba baqubuda.+ 29  Wathi akuphakamisa amehlo akhe waza wabona uBhenjamin umntakwabo, unyana kanina,+ wathi: “Nguye na lo umninawa wenu omncinane, ebenithethe ngaye kum?”+ Waza wongeza wathi: “Ngamana uThixo angakubabala,+ nyana wam.” 30  Wakhawuleza ke ngoku uYosefu, kuba zavuseleleka iimvakalelo zakhe ngenxa yomntakwabo,+ waza wakhangela indawo angalilela kuyo, wangena kwigumbi elingaphakathi, zasuka zathi waxa iinyembezi apho.+ 31  Emva koko wahlamba ubuso bakhe, waphuma ezibambile, waza wathi:+ “Bekani ukudla.”+ 32  Bambekela yedwa, bababekela bodwa bona, bawabekela odwa namaYiputa awayesidla naye; ngokuba amaYiputa ayengenakudla isidlo namaHebhere, kuba yinto ecekisekayo leyo kumaYiputa.+ 33  Bahlala phambi kwakhe, owamazibulo ngokwelungelo lakhe lobuzibulo+ noyena mncinane ngokobuncinane bakhe; aza ajongana amadoda lawo ethe manga. 34  Aselwa izahlulo ezisuka phambi kwakhe, kodwa wayesiphindaphinda kahlanu isahlulo sikaBhenjamin kunezahlulo zabo bonke abanye.+ Badla baza basela naye, bada banela.+

Umbhalo osemazantsi