Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Genesis 42:1-38

42  Ekugqibeleni wabona uYakobi ukuba kukho ukudla okuziinkozo eYiputa.+ Wathi ke uYakobi koonyana bakhe: “Kutheni nisuke najongana nje?”  Waza wongeza wathi: “Yabonani, ndivile ukuba kukho ukudla okuziinkozo eYiputa.+ Yihlani niye kusithengela khona, ukuze siphile, singafi.”  Ngako oko behla abantakwabo Yosefu abalishumi+ ukuya kuthenga ukudla okuziinkozo eYiputa.  Kodwa uYakobi akamthumelanga uBhenjamin,+ umntakwabo Yosefu, kunye nabanye abantakwabo, kuba wayesithi: “Hleze ahlelwe yingozi afe.”+  Ngoko oonyana bakaSirayeli beza kunye nabo babeze kuthenga, kuba kwakukho indlala ezweni lakwaKanan.+  Yaye nguYosefu indoda eyayisemagunyeni kwelo lizwe.+ Nguye owayethengisela bonke abantu bomhlaba.+ Ngoko ke abantakwabo Yosefu beza baza baqubuda kuye ngobuso emhlabeni.+  Wathi uYosefu akubabona abantakwabo, wabaqonda ngoko nangoko, kodwa wazenza abamqonda.+ Ngoko wathetha ngqwabalala nabo, wathi kubo: “Nivela phi?” baza bona bathi: “Sivela ezweni lakwaKanan ukuza kuthenga ukudla.”+  Ngaloo ndlela uYosefu wabaqonda abantakwabo, kodwa bona abazange bamqonde.  Ngoko nangoko uYosefu wawakhumbula amaphupha awawaphuphayo ngabo,+ waza wathi kubo: “Niziintlola! Nize kubona ubuze beli lizwe!”+ 10  Bathi kuye: “Akunjalo, nkosi yam,+ kodwa abakhonzi bakho+ baze kuthenga ukudla. 11  Thina sonke singoonyana bandoda-nye. Singabantu abathe tye. Abakhonzi bakho abazizo iintlola.”+ 12  Kodwa wathi kubo: “Unotshe! Kuba nize kubona ubuze beli lizwe!”+ 13  Bathi bona: “Abakhonzi bakho aba balishumi elinesibini, balamene.+ Singoonyana bandoda-nye+ ezweni lakwaKanan; uyabona, oyena mncinane ukubawo namhlanje,+ kanti omnye akasekho.”+ 14  Noko ke, uYosefu wathi kubo: “Yile nto bendiyithetha kuni, ndisithi, ‘Niziintlola!’ 15  Ngako oko niza kuvavanywa. Ehleli nje uFaro, anisayi kumka apha engathanga eze apha umninawa wenu omncinane.+ 16  Thumelani omnye wenu ukuba aye kuphuthuma umninawa wenu ngoxa nina niya kube nibotshiwe, ukuze avavanywe amazwi enu ukuba ninenyaniso na.+ Kungenjalo, ehleli nje uFaro, noba niziintlola.” 17  Ngoko wababeka bonke eluvalelweni iintsuku ezintathu. 18  Emva koko wathi kubo uYosefu ngosuku lwesithathu: “Yenzani oku, niphile. Ndiyamoyika+ uTHIXO oyinyaniso. 19  Ukuba nithe tye, omnye wabantakwenu aba makahlale apha eluvalelweni,+ nize nonke abanye nihambe, nise ukudla okuziinkozo ngenxa yendlala esezindlwini zakowenu.+ 20  Nothi ke nindizele nomninawa wenu omncinane, ukuze akholeke amazwi enu; nize ningafi.”+ Benjenjalo ke. 21  Bathi ke omnye komnye: “Alithandabuzeki elokuba sinetyala ngenxa yomntakwethu,+ kuba sakubona ukubandezeleka komphefumlo wakhe xa wayesicela ukuba sibe nemfesane kuye, kodwa asizange siphulaphule. Kungenxa yoko le nto kusifikeleyo oku kubandezeleka.”+ 22  Ngoko uRubhen wabaphendula, esithi: “Anditshongo na kuni ukuthi, ‘Musani ukumona umfana,’ kodwa anaphulaphula?+ Yabonani ke, liyabizwa ngokuqinisekileyo ke ngoku igazi lakhe.”+ 23  Babengazi ke bona ukuba uYosefu wayesiva, kuba wayethetha nabo ngetoliki. 24  Ngoko ke wathi gu bucala waza walila.+ Wabuya weza kubo, wathetha nabo, waza wathabatha uSimeyon+ kubo, wambopha phambi kwamehlo abo.+ 25  Emva koko uYosefu wanikela umyalelo, wokuba zizaliswe izikhongozelo zabo ngokudla okuziinkozo. Kwakhona, babemele bayibuyisele engxoweni yaleyo naleyo+ imali yamadoda lawo, baze bawanike nomphako wendlela.+ Kwenziwa njalo ke kubo. 26  Ngoko bakukhwelisa ukudla kwabo okuziinkozo emaesileni abo baza bemka apho. 27  Uthe ke omnye akuyivula ingxowa yakhe ukuze anike iesile lakhe ukutya kwalo kwindawo yokuhlala ababefikele kuyo,+ wayibona imali yakhe, isemlonyeni wengxowa yakhe.+ 28  Waza wathi kubantakwabo: “Imali yam ibuyisiwe, nantsi apha engxoweni yam!” Batsho batyhafa, baza bajongana bengcangcazela,+ besithi: “Yintoni na le ayenzileyo uThixo kuthi?”+ 29  Bada bafika kuYakobi uyise ezweni lakwaKanan baza bamxelela yonke into ebahleleyo, besithi: 30  “Indoda eyinkosi yelo zwe ithethe ngqwabalala nathi,+ isithi size kuhlola elo lizwe.+ 31  Kodwa sithe kuyo: ‘Singabantu abathe tye.+ Asizizo iintlola. 32  Silishumi elinesibini,+ salamene, singoonyana bakabawo.+ Omnye akasekho,+ yaye oyena mncinane ukubawo namhlanje ezweni lakwaKanan.’+ 33  Kodwa indoda leyo eyinkosi yelo zwe yathi kuthi,+ ‘Ndiya kwazi ngale nto ukuba nithe tye:+ Omnye wabantakwenu makahlale nam.+ Nina ke phathelani izindlu zakowenu ukudla ngenxa yendlala, nihambe.+ 34  Nize nindizele nomninawa wenu omncinane, ukuze ndazi ukuba anizizo iintlola, kunoko nithe tye. Ndothi ke ndimnikele kuni kwakhona umntakwenu, nize nishishine kweli lizwe.’”+ 35  Kwathi bakukhuphela iingxowa zabo, ngamnye wabo wabona isiqhuma sakhe semali sisengxoweni yakhe. Kwaye bona kunye noyise bazibona iziqhuma zabo zemali, baza boyika. 36  Wadanduluka ke uYakobi uyise wathi kubo: “Ndim enimzisele ilahleko!+ UYosefu akasekho noSimeyon akasekho,+ yaye ngoku nifuna ukuthabatha noBhenjamin! Zehlela mna zonke ezi zinto!” 37  Kodwa uRubhen wathi kuyise: “Babulale bobabini oonyana bam ukuba andithanga ndimzise kuwe.+ Mnikele esandleni sam, ndombuyisela kuwe mna.”+ 38  Noko ke, yena wathi: “Unyana wam akasayi kuhla nani, kuba umntakwabo ufile kwaye yena usele yedwa.+ Ukuba uthe wahlelwa yingozi ebulalayo endleleni eniyihambayo, ngokuqinisekileyo ke ngoko niya kuzihlisela izimvi zam eShiyol+ ndisentlungwini.”

Umbhalo osemazantsi