Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Genesis 41:1-57

41  Kwathi ekupheleni kweminyaka emibini, uFaro waphupha+ emi ngakuMlambo umNayile.  Nanko kunyuka kuMlambo umNayile iimazi zeenkomo ezisixhenxe zintle ngembonakalo, zityebile, yaye zazisidla engceni yomNayile.+  Nanko kunyuka ezinye iimazi zeenkomo ezisixhenxe emva kwazo kuMlambo umNayile, zimbi ngembonakalo, zibhityile,+ zaza zema ecaleni kwezinye iimazi zeenkomo ngaseludongeni loMlambo umNayile.  Zasuka iimazi zeenkomo ezazimbi ngembonakalo yaye zibhityile zazidla ezo mazi zeenkomo zisixhenxe zazintle ngembonakalo yaye zityebile.+ Kuthe xa kulapho, wavuka uFaro.+  Noko ke, waphinda walala waza waphupha okwesibini. Wabona izikhwebu ezisixhenxe ziphuma eludizeni olunye, zityebile kwaye zizihle.+  Wabona nezikhwebu ezisixhenxe, ezingcakacileyo, ezitshileyo ngumoya wasempuma,+ zikhula emva kwazo.+  Zaza izikhwebu ezingcakacileyo zaziginya ezo zikhwebu zisixhenxe zityebileyo nezichumileyo.+ Kuthe xa kulapho, wavuka uFaro, waza waziqonda ukuba ubephupha.  Kwathi kusasa, waphazamiseka emoyeni.+ Ngoko wathumela ukuba kubizwe bonke ababingeleli abaqhelisela umlingo baseYiputa+ nazo zonke izilumko zakhona,+ waza uFaro wababalisela amaphupha akhe.+ Kodwa akubangakho namnye uwatolikileyo kuFaro.  Ngoko intloko yabangcamli yathetha kuFaro,+ isithi: “Ndiyazikhankanya namhlanje izono zam.+ 10  Bamcaphukisa uFaro abakhonzi bakhe.+ Ngoko wandiphosa entolongweni, endlwini yentloko yamafanankosi,+ mna nentloko yababhaki. 11  Emva koko sobabini saphupha iphupha ngabusuku bunye, mna naye. Ngamnye kuthi waphupha iphupha lakhe elahlukileyo.+ 12  Yaye sasinomfana womHebhere+ apho, umkhonzi wenkosi yamafanankosi.+ Sathi sakumxelela,+ wasitolikela amaphupha ethu. Watolikela ngamnye ngokwephupha lakhe. 13  Yaye kwenzeka kanye njengoko wayesitolikele. Mna wandibuyisela kwisigxina sam,+ kodwa yena wamxhoma.”+ 14  Waza ke uFaro wathumela ukuba kubizwe uYosefu,+ akhutshwe ngokukhawuleza emhadini wentolongo.+ Ngoko ke wacheba,+ watshintsha neengubo zakhe zokwaleka+ waza waya kuFaro. 15  Wathi uFaro kuYosefu: “Ndiphuphe iphupha, kodwa akukho toliki yalo. Ndive kusithiwa ngawe, wena uyaliva iphupha uze ulitolike.”+ 16  UYosefu wamphendula uFaro, esithi: “Ungandigqali nganto! UThixo uya kumazisa okuhle uFaro.”+ 17  Waza uFaro wathetha kuYosefu wathi: “Ndiphuphe ndimi eludongeni loMlambo umNayile. 18  Ndaza ndabona kunyuka kuMlambo umNayile iimazi zeenkomo ezisixhenxe, zityebile yaye zintle ngembonakalo, zaza zaqalisa ukudla engceni yomNayile.+ 19  Ndabona nezinye iimazi zeenkomo ezisixhenxe zinyuka emva kwazo, zinqinile, zimbi kakhulu ngembonakalo yaye zibhityile.+ Andizange ndizibone ezimbi njengazo kulo lonke ilizwe laseYiputa. 20  Kwaye iimazi zeenkomo ezinqinileyo nezimbi zazidla zazigqiba iimazi zeenkomo ezisixhenxe zokuqala ezityebileyo.+ 21  Zangena eziswini zazo, kodwa akwazeka ukuba zazingene eziswini zazo, njengoko imbonakalo yazo yayisembi kanye njengasekuqaleni.+ Ndivuke xa kulapho. 22  “Emva koko ndabona ephupheni izikhwebu ezisixhenxe ziphuma eludizeni olunye, zichumile yaye zizihle.+ 23  Ndabona nezikhwebu ezisixhenxe zibunile, zingcakacile, zitshile ngumoya wasempuma,+ zikhula emva kwazo. 24  Zaza izikhwebu ezingcakacileyo zaziginya ezo zikhwebu zisixhenxe zihle.+ Ndiye ndathetha nababingeleli abaqhelisela umlingo,+ kodwa akubangakho namnye undixelelayo.”+ 25  Wathi ke uYosefu kuFaro: “Linye eli phupha likaFaro. UTHIXO oyinyaniso umxelele uFaro oko aya kukwenza.+ 26  Iimazi zeenkomo ezisixhenxe ezintle yiminyaka esixhenxe. Ngokunjalo nezikhwebu ezisixhenxe ezintle yiminyaka esixhenxe. Iphupha eli linye. 27  Neemazi zeenkomo ezisixhenxe ezinqinileyo nezimbi ezinyukileyo emva kwazo ziyiminyaka esixhenxe; nezikhwebu ezisixhenxe ezingenanto, ezitshileyo ngumoya wasempuma,+ ziya kuba yiminyaka esixhenxe yendlala.+ 28  Yiyo ke le nto bendiyithetha kuFaro, yokuba: UTHIXO oyinyaniso umbonisile+ uFaro oko aya kukwenza. 29  “Yabona, kuza iminyaka esixhenxe yendyebo enkulu kulo lonke ilizwe laseYiputa. 30  Kodwa ngokuqinisekileyo kuya kuvela iminyaka esixhenxe yendlala emva kwayo, ilityalwe ngokuqinisekileyo yonke indyebo ezweni laseYiputa ize indlala iligqibe ilizwe.+ 31  Ayisayi kwaziwa indyebo ebikhe yakho ezweni ngenxa yaloo ndlala iya kulandela emva kwayo, kuba ngokuqinisekileyo iya kuba qatha kakhulu. 32  Yaye isibakala sokuba eli phupha liphindwe kabini kuFaro sithetha ukuba le nto imiswe ngokuqinileyo nguTHIXO oyinyaniso,+ yaye uTHIXO oyinyaniso uya kukhawuleza ukuyenza.+ 33  “Ngoko uFaro makakhangele indoda eyingqondi nesisilumko aze ayimise phezu kwelizwe laseYiputa.+ 34  Makenjenjalo uFaro, amisele abaveleli elizweni,+ aze athabathe isihlanu selizwe laseYiputa ebudeni beminyaka esixhenxe yendyebo.+ 35  Mabaqokelele konke ukudla kwale minyaka mihle izayo, bafumbe ukudla okuziinkozo phantsi kwesandla sikaFaro, kube kukudla kwezixeko,+ yaye bamele bakulondoloze. 36  Yaye oko kudla kumele kube sisixa selizwe ngaloo minyaka isixhenxe yendlala, eya kubakho ezweni laseYiputa,+ ukuze ilizwe lingathwaxwa yindlala.”+ 37  Ke kaloku, oko kwabonakala kulungile emehlweni kaFaro nawabo bonke abakhonzi bakhe.+ 38  Ngoko uFaro wathi kubakhonzi bakhe: “Singamfumana na omnye umntu onjengalo, onomoya kaThixo?”+ 39  Emva koko uFaro wathi kuYosefu: “Ekubeni uThixo ekwazisile konke oku,+ akukho bani uyingqondi nosisilumko njengawe.+ 40  Wena uqobo uya kuba phezu kwendlu yam,+ yaye bonke abantu bam baya kukuthobela ngokupheleleyo.+ Kusetroneni kuphela endiya kuba mkhulu kunawe.”+ 41  Waza uFaro wongeza wathi kuYosefu: “Yabona, ndikumisa phezu kwalo lonke ilizwe laseYiputa.”+ 42  Wasuka uFaro wawukhulula umsesane wakhe wokutywina+ esandleni sakhe, wawufaka esandleni sikaYosefu waza wamambesa isambatho selinen ecikizekileyo, wafaka nentsimbi yomqala yegolide entanyeni yakhe.+ 43  Ngaphezu koko, wamkhwelisa kwinqwelo yembeko yesibini awayenayo,+ ukuze bamemeze phambi kwakhe bathi, “Avrekh!” ngaloo ndlela emmisa phezu kwalo lonke ilizwe laseYiputa. 44  Waza ngokubhekele phaya uFaro wathi kuYosefu: “NdinguFaro, kodwa akukho mntu uya kuphakamisa sandla sakhe, nalunyawo lwakhe, ezweni lonke laseYiputa, ngaphandle kokugunyaziswa nguwe.”+ 45  Emva koko uFaro wamthiya uYosefu igama elinguTsafenati-paneha waza wamnika uAsenati+ intombi kaPotifera umbingeleli waseOni+ ukuba abe ngumfazi wakhe. Wandula ke uYosefu walijikeleza ilizwe laseYiputa.+ 46  Waye uYosefu enamashumi amathathu eminyaka ubudala+ ukuma kwakhe phambi koFaro ukumkani waseYiputa. Ngoko uYosefu wemka phambi koFaro waza walihambahamba lonke ilizwe laseYiputa. 47  Yaye ebudeni beminyaka esixhenxe yendyebo umhlaba wavelisa intabalala.+ 48  Wakuqokelela konke ukudla kwaloo minyaka isixhenxe yalifikelayo ilizwe laseYiputa waza wakubeka ukudla oko ezixekweni.+ Ukudla kwamasimi awayejikeleze isixeko wakubeka phakathi kwaso.+ 49  Waqhubeka uYosefu efumba ukudla okuziinkozo ngezixa ezikhulu kakhulu,+ njengentlabathi yaselwandle, bada ekugqibeleni bayeka nokuzibala, kuba zazingenakubalwa.+ 50  Yaye ngaphambi kokufika konyaka wendlala, uYosefu wazala oonyana ababini,+ ebazalelwa nguAsenati intombi kaPotifera umbingeleli waseOni. 51  Ngoko uYosefu wamthiya owamazibulo igama elinguManase,+ kuba wayesithi, “UThixo undenze ndazilibala zonke iinkathazo zam nayo yonke indlu kabawo.”+ 52  Waza owesibini wamthiya igama elinguEfrayim,+ kuba wayesithi, “UThixo undenze ndaqhama ezweni leentsizi zam.”+ 53  Yaphela iminyaka esixhenxe yendyebo eyayikho ezweni laseYiputa,+ 54  yaza yaqala ukufika iminyaka esixhenxe yendlala, kanye njengoko wayetshilo uYosefu.+ Indlala leyo yabakho kumazwe onke, kodwa ezweni lonke laseYiputa kwakukho isonka.+ 55  Ekugqibeleni lonke ilizwe laseYiputa labhuqwa yindlala baza abantu bakhala kuFaro ngesonka.+ Wathi ke uFaro kuwo onke amaYiputa: “Yiyani kuYosefu. Nantoni na ayitshoyo kuni, nize niyenze.”+ 56  Indlala yaba semhlabeni wonke.+ Wandula ke uYosefu wabavula bonke oovimba bokudla okuziinkozo ababephakathi kwabo waza wathengisela amaYiputa,+ njengoko indlala yayinamandla ezweni laseYiputa. 57  Ngaphezu koko, abantu bomhlaba wonke beza eYiputa ukuza kuthenga kuYosefu, kuba indlala yayinamandla emhlabeni wonke.+

Umbhalo osemazantsi