Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 4:1-26

4  Ke kaloku uAdam waba neentlobano zokwazana noEva umfazi wakhe waza wamitha.+ Ekuhambeni kwexesha wazala uKayin+ waza wathi: “Ndivelise umntu ngoncedo lukaYehova.”+  Kamva wazala kwakhona, umntakwabo uAbheli.+ Yaye uAbheli waba ngumalusi wezimvu,+ kodwa yena uKayin waba ngumlimi womhlaba.+  Emva kwexesha elithile uKayin wazisa ezithile kwiziqhamo zomhlaba+ njengomnikelo kuYehova.+  Ke yena uAbheli, wazisa athile kumazibulo+ omhlambi wakhe, kwanamanqatha awo.+ Ngoxa ke uYehova wambabalayo uAbheli nomnikelo wakhe,+  akazange ambabale uKayin nomnikelo wakhe.+ Waza uKayin wavutha kakhulu ngumsindo,+ wakhangeleka ethe khunubembe.  Wathi ke uYehova kuKayin: “Kutheni uvutha ngumsindo nje yaye kutheni ukhangeleka uthe khunubembe?  Ukuba uyaguquka wenze okulungileyo, akusayi kuphakanyiswa yini na?+ Kodwa ukuba akuguquki wenze okulungileyo, isono sibuthumile ngasesangweni, sikhanuka wena;+ yaye ngaba wena uya kusongamela na?”+  Emva koko uKayin wathi kuAbheli umntakwabo: [“Masiye endle.”] Kwathi ke ngoxa babesendle wasuka uKayin wamhlasela uAbheli umntakwabo waza wambulala.+  Kamva uYehova wathi kuKayin: “Uphi na uAbheli umntakwenu?”+ waza yena wathi: “Andazi. Ndingumlindi womntakwethu yini na?”+ 10  Waza wathi: “Wenze ntoni na? Phulaphula! Igazi lomntakwenu liyadanduluka kum emhlabeni.+ 11  Ngoko ke wena uqalekisiwe wagxothwa emhlabeni,+ ovule umlomo wawo ukuba wamkele igazi lomntakwenu esandleni sakho.+ 12  Xa ulima umhlaba, awusayi kukunika amandla awo.+ Uya kuba sisibhadubhadu nembacu emhlabeni.”+ 13  Waza wathi uKayin kuYehova: “Isohlwayo sesiphoso sam sikhulu kakhulu ukuba ndingasithwala. 14  Yabona, okunene uyandigxotha namhla phezu komhlaba, yaye ndiya kufihlwa ebusweni bakho;+ ndibe sisibhadubhadu+ nembacu emhlabeni, yaye ngokuqinisekileyo nabani na ondifumanayo uya kundibulala.”+ 15  Waza wathi uYehova kuye: “Ngenxa yeso sizathu nabani na obulala uKayin umele eve impindezelo izihlandlo ezisixhenxe.”+ Waza ngoko uYehova wammisela umqondiso uKayin ukuze kungabikho namnye omfumanayo othi amxabele.+ 16  Ngako oko uKayin wemka ebusweni bukaYehova+ waza wahlala kwilizwe leeMbacu ngasempuma ye-Eden. 17  Emva koko uKayin waba neentlobano zokwazana nomfazi wakhe+ waza wamitha, wazala uEnoki. Ngoko wakha isixeko waza wasithiya eso sixeko ngegama lonyana wakhe uEnoki.+ 18  Kamva uEnoki wazalelwa uIradi. Waza uIradi wazala uMehuyaheli, yena uMehuyaheli wazala uMethushaheli, uMethushaheli yena wazala uLameki. 19  Yaye uLameki wazithabathela abafazi ababini. Igama lowokuqala lalinguAda yaye igama lowesibini lalinguZila. 20  Ekuhambeni kwexesha uAda wazala uYabhali. Waba ngunozala wabo bahlala ezintenteni+ nabanemfuyo.+ 21  Laye igama lomntakwabo linguYubhali. Waba ngunozala wabo bonke abaphatha uhadi+ nempempe.+ 22  Ke yena uZila, wazala uTubhali-kayin, umkhandi walo lonke uhlobo lwesixhobo sobhedu nentsimbi.+ Yaye udade boTubhali-kayin yayinguNahama. 23  Wathi ke ngoko uLameki wabaqambela la mazwi abafazi bakhe uAda noZila: “Yivani ilizwi lam, nina bafazi bakaLameki;Libekeleni indlebe ilizwi lam:Ndibulele indoda ngenxa yokundingxwelerha kwayo,Ewe, umfana ngenxa yokundinika umvumbo. 24  Ukuba uKayin uya kuphindezelelwa izihlandlo ezisixhenxe,+Ngoko kuLameki iya kuba zizihlandlo ezingamashumi asixhenxe anesixhenxe.” 25  Yaye uAdam waba neentlobano zokwazana kwakhona nomfazi wakhe, wazala unyana waza wambiza ngegama elinguSete,+ ngokuba, ngokutsho komfazi wakhe: “UThixo undimisele enye imbewu esikhundleni sika-Abheli, kuba uKayin wambulala.”+ 26  Yaye uSete naye wazalelwa unyana waza wambiza ngegama elinguEnoshi.+ Kwaqalwa ngelo xesha ukubiza egameni likaYehova.+

Umbhalo osemazantsi