Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Genesis 39:1-23

39  Ke kaloku uYosefu, wehliselwa eYiputa,+ waza uPotifare,+ igosa lenkundla kaFaro, intloko yamafanankosi, umYiputa, wamthenga esandleni samaIshmayeli+ awayemhlisele khona.  Kodwa uYehova waba noYosefu, waba yindoda enempumelelo+ waza wavelela endlwini yenkosi yakhe, engumYiputa.  Yaye inkosi yakhe yabona ukuba uYehova wayenaye kwanokuba yonk’ into awayeyenza uYehova wayeyiphumelelisa esandleni sakhe.  Wakholeka uYosefu emehlweni ayo, wayikhonza, yaza yammisela waba ngumveleli wendlu yayo,+ yakunikela esandleni sakhe konke okwayo.  Kwathi ukususela ngexesha lokummisela kwayo njengomveleli wendlu yayo nomphathi wako konke okwayo, wayisikelela uYehova indlu yomYiputa lowo ngenxa kaYosefu, yaza intsikelelo kaYehova yaba phezu kwako konke eyayinako endlwini nasentsimini.+  Ekugqibeleni yazishiyela esandleni sikaYosefu zonke izinto eyayinazo;+ kwaye yayingakwazi konke konke oko yayinako ngaphandle kwesonka esidlayo. Ngaphezu koko, uYosefu wayemhle ngesiqu, emhle nangembonakalo.  Kwathi emva kwezi zinto, umfazi wenkosi yakhe waphosa amehlo akhe+ kuYosefu waza wathi: “Ndilale.”+  Kodwa wayesala+ aze athi kumfazi wenkosi yakhe: “Yabona, inkosi yam ayikwazi oko ndinako apha endlwini, nezinto zonke enazo izinikele esandleni sam.+  Akukho bani mkhulu kunam endlwini apha, kwaye ayindibandezanga nantoni na ngaphandle kwakho, kuba ungumfazi wayo.+ Ngoko ndingathini ukwenza obu bubi bukhulu kangaka ndize eneneni ndone kuThixo?”+ 10  Nakubeni wayethetha kuYosefu imihla ngemihla, akazange yena amphulaphule ukuba alale ecaleni kwakhe, aqhubeke enaye.+ 11  Kodwa kwathi ke ngolu suku njengakwezinye iintsuku wangena endlwini esiya kwenza umsebenzi wakhe, yaye kwakungekho nanye yamadoda endlu apho endlwini.+ 12  Ngoko wambamba ngesambatho sakhe,+ esithi: “Ndilale!”+ Kodwa wasishiya isambatho sakhe esandleni sakhe waza wasaba, waphumela phandle.+ 13  Wathi ke akubona ukuba usishiyile isambatho sakhe esandleni sakhe waza wasabela phandle, 14  wadanduluka kumadoda endlu yakhe waza wathi kuwo: “Khangelani! Usizisele indoda engumHebhere, ukuba isenze intlekisa. Izile kum isiza kundilala, kodwa ndikhale ngezwi elikhulu.+ 15  Yaye ithe yakuva ndiliphakamisa ilizwi lam ndikhala, yashiya isambatho sayo ecaleni kwam yaza yasaba, yaphumela phandle.” 16  Emva koko wasibeka isambatho sayo ecaleni kwakhe yada yafika inkosi yayo endlwini.+ 17  Ngoko wathetha kuyo ngokwaloo mazwi, esithi: “Uzile kum umkhonzi ongumHebhere, lowo usizisele yena, ukuba andenze intlekisa. 18  Kodwa ndithe ndakuliphakamisa ilizwi lam ndikhala, wasishiya isambatho sakhe ecaleni kwam waza wasabela phandle.”+ 19  Umphumo waba kukuba, yathi yakuweva inkosi yakhe amazwi omfazi wayo awawathethayo kuyo, esithi: “Wenze oku noku umkhonzi wakho kum,” wavutha umsindo wayo.+ 20  Ngoko inkosi kaYosefu yamthabatha yamfaka endlwini yentolongo, ndawo leyo ayevalelwa kuyo amabanjwa okumkani, waza wahlala apho endlwini yentolongo.+ 21  Noko ke, uYehova waqhubeka enoYosefu waza wamenzela ububele bothando, wamenza wakholeka emehlweni egosa eliyintloko lendlu yentolongo.+ 22  Ngoko igosa eliyintloko lendlu yentolongo lawanikela esandleni sikaYosefu onke amabanjwa awayesendlwini yentolongo; yaye yonk’ into awayeyenza apho, yayisenziwa nguye.+ 23  Igosa eliyintloko lendlu yentolongo lalingaveleli nanye into eyayisesandleni salo, kuba uYehova wayenoYosefu yaye oko wayekwenza uYehova wayekuphumelelisa.+

Umbhalo osemazantsi