Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 38:1-30

38  Kwathi ngelo xesha wasuka uYuda kubantakwabo, wehla waya kumisa intente yakhe kufuphi nendoda engumAdulam,+ egama linguHira.  UYuda wabona khona intombi yomKanan othile,+ ogama linguShuwa. Ngoko wayithabatha waza waba neentlobano zokwazana nayo.  Yamitha. Ethubeni yazala unyana yaza yamthiya igama elinguEre.+  Yamitha kwakhona. Ekuhambeni kwexesha yazala unyana yaza yamthiya igama elinguOnan.  Yaphinda yazala unyana yaza yamthiya igama elinguShela. Waye ke eseAkezibhi ngexesha lokumzala kwayo.+  Ekuhambeni kwexesha uYuda wamthabathela umfazi uEre izibulo lakhe, yaye igama lakhe lalinguTamare.+  Kodwa uEre, izibulo likaYuda, wangqineka embi emehlweni kaYehova;+ ngoko ke uYehova wambulala.+  Ngako oko uYuda wathi kuOnan: “Yiba neentlobano zokwazana nomfazi womntakwenu uze wenze umtshato wongeno naye, umvelisele inzala umntakwenu.”+  Kodwa uOnan wayesazi ukuba loo nzala yayingazukuba yeyakhe;+ wathi ke akuba neentlobano zokwazana nomfazi womntakwabo, wawachithela emhlabeni amadlozi akhe ukuze angamniki nzala umntakwabo.+ 10  Kwaba kubi emehlweni kaYehova oko wakwenzayo;+ ngoko ke wambulala naye.+ 11  Ngoko uYuda wathi kuTamare umolokazana wakhe: “Hlala ungumhlolokazi endlwini kayihlo ade uShela unyana wam akhule.”+ Ngokuba wayezixelele ukuba: “Hleze naye afe njengabantakwabo.”+ Ngako oko wemka uTamare waza wahlala endlwini kayise.+ 12  Zakuba zihambile iintsuku zaninzi, yafa intombi kaShuwa, umfazi kaYuda;+ waza uYuda wahlala sonke isihlandlo sokuzila.+ Emva koko wenyuka waya kubachebi bezimvu zakhe eTimna,+ yena noHira iqabane lakhe elingumAdulam.+ 13  Ngoko waxelelwa uTamare kwathiwa: “Yabona, uyihlozala uyenyuka esiya kucheba izimvu zakhe+ eTimna.” 14  Wazikhulula ke izambatho zobuhlolokazi bakhe, wazigquma ngexakatho, wazigqubuthela waza wahlala phantsi esangweni lase-Enayim, elisendleleni eya eTimna. Ngokuba wabona ukuba uShela wayekhulile kodwa wayengekanikelwa kuye njengomfazi.+ 15  Wathi uYuda akumbona, wacinga ukuba ulihenyukazi,+ kuba wayebugqubuthele ubuso bakhe.+ 16  Ngoko wathi gu bucala waya kuye ngasendleleni waza wathi: “Khawuncede, undivumele ndibe neentlobano zokwazana nawe.”+ Ngokuba wayengazi ukuba ngumolokazana wakhe.+ Noko ke, wathi yena: “Wondinika ntoni na ngokuba neentlobano zokwazana nam?”+ 17  Wathi: “Ndiya kukuthumelela itakane lebhokhwe elisemhlambini.” Kodwa wathi yena: “Wondinika isibambiso na ude ulithumele?”+ 18  Waqhubeka wathi: “Ndikunike sibambiso sini na?” waza yena wathi: “Umsesane wakho wokutywina+ nentambo yakho nentonga yakho esesandleni sakho.” Wamnika ke, waba neentlobano zokwazana naye, waza wammithisa. 19  Emva koko wesuka wemka, walikhulula ixakatho lakhe waza wambatha izambatho zobuhlolokazi bakhe.+ 20  UYuda walithumela itakane lebhokhwe ngesandla seqabane lakhe elingumAdulam+ ukuze afumane kwakhona isibambiso esandleni somfazi lowo, kodwa akazange amfumane. 21  Wabuza kubantu baloo ndawo, esithi: “Uphi na laa nongogo wasetempileni wayese-Enayim ngasendleleni?” Kodwa bona babesithi: “Akuzange kubekho nongogo wasetempileni+ kule ndawo.” 22  Ekugqibeleni wabuyela kuYuda waza wathi: “Andimfumananga, yaye ngapha koko, abantu baloo ndawo bathe, ‘Akuzange kubekho nongogo wasetempileni kule ndawo.’” 23  Ngoko uYuda wathi: “Makazithabathe, ukuze singadelwa.+ Noko ke, ndithumele eli takane, kodwa wena akukhange umfumane.” 24  Phofu ke, kwathi emva kweenyanga ezintathu, waxelelwa uYuda kwathiwa: “UTamare umolokazana wakho uzenze ihenyukazi,+ kunjalonje umithi+ ngenxa yokuhenyuza kwakhe.” Ngoko uYuda wathi: “Mkhupheni atshiswe.”+ 25  Akukhutshwa, wathumela yena kuyisezala, esithi: “Ndimithiswe yindoda ezizezayo ezi zinto.”+ Waza wongeza wathi: “Nceda, uhlolisise+ ukuba zezikabani na ezi zinto, lo msesane wokutywina, nale ntambo, nale ntonga.”+ 26  Wazihlolisisa ke uYuda waza wathi:+ “Ulilungisa ngakumbi kunam,+ ngenxa yokuba ndingamnikelanga kuShela unyana wam.”+ Yaye akaphindanga waneentlobano zokwazana naye emva koko.+ 27  Kwathi ngexesha lokuzala kwakhe, nanko ingamawele esiswini sakhe. 28  Ngokubhekele phaya, kwathi ekuzaleni kwakhe elinye lakhupha isandla salo, waza umzalisikazi wathabatha usinga olungqombela, walubophelela esandleni salo, esithi: “Eli liphume kuqala.” 29  Kuthe ke lakusibuyisa isandla salo, nanko kuphuma umntakwabo, waza wathi yena: “Uzam’ ukuthini, le nto usuke ugqobhoze nje ekuzalweni kwakho?” Ngenxa yoko wathiywa igama elinguPeretse.+ 30  Kwathi emva koko, kwaphuma umntakwabo owayenosinga olungqombela esandleni sakhe waza yena wathiywa igama elinguZera.+

Umbhalo osemazantsi