Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 36:1-43

36  Yiyo le ke imbali kaEsawu, oko kukuthi, uEdom.+  UEsawu wabathabatha abafazi bakhe ezintombini zakwaKanan:+ uAda+ intombi kaElon umHiti+ no-Oholibhama+ intombi ka-Anahi, umzukulwana kaTsibheyon umHivi,  noBhasemati,+ intombi kaIshmayeli, udade boNebhayoti.+  UAda wamzalela uEsawu uElifazi, waza uBhasemati wazala uRehuweli,  yena uOholibhama wazala uYewushe noYalam noKora.+ Ngabo abo oonyana bakaEsawu awabazalelwa ezweni lakwaKanan.  Emva koko uEsawu wabathabatha abafazi bakhe noonyana bakhe neentombi zakhe nemiphefumlo yonke eyayisendlwini yakhe nomhlambi wakhe nazo zonke ezinye izilo zakhe nayo yonke indyebo yakhe+ awayeyiqwebe ezweni lakwaKanan, waza waya ezweni elikude noYakobi umntakwabo,+  kuba impahla yabo yaba ninzi kakhulu ukuba bangahlala ndawonye yaye ilizwe ababephambukele kulo lalingenakubathwala ngenxa yemihlambi yabo.+  Ngoko uEsawu wahlala kummandla weentaba wakwaSehire.+ UEsawu ke lowo nguEdom.+  Yiyo le ke imbali kaEsawu uyise wamaEdom kummandla weentaba wakwaSehire.+ 10  Ngawo la amagama oonyana bakaEsawu: nguElifazi unyana ka-Ada, umfazi kaEsawu; noRehuweli unyana kaBhasemati, umfazi kaEsawu.+ 11  Yaye oonyana bakaElifazi nguTeman,+ uOmare, uTsefo noGatam noKenazi.+ 12  UTimna+ ebelishweshwe likaElifazi, unyana kaEsawu. Ekuhambeni kwexesha wamzalela uElifazi uAmaleki.+ Ngoonyana baka-Ada ke abo, umfazi kaEsawu. 13  Ngabo aba oonyana bakaRehuweli: nguNahati noZera, uShamaha noMiza.+ Ngoonyana bakaBhasemati+ ke abo, umfazi kaEsawu. 14  Oonyana bakaOholibhama intombi ka-Anahi, umzukulwana kaTsibheyon, umfazi kaEsawu, awathi wabazalela uEsawu, nguYewushe noYalam noKora.+ 15  Zizo ezi iinkosana+ zoonyana bakaEsawu: Oonyana bakaElifazi, izibulo likaEsawu: Yinkosana uTeman,+ inkosana uOmare, inkosana uTsefo, inkosana uKenazi, 16  inkosana uKora, inkosana uGatam, inkosana uAmaleki. Ziinkosana zikaElifazi+ ke ezo ezweni lakwaEdom. Ngoonyana baka-Ada abo. 17  Ngabo aba oonyana bakaRehuweli, unyana kaEsawu: Yinkosana uNahati, inkosana uZera, inkosana uShamaha, inkosana uMiza. Ziinkosana zikaRehuweli ke ezo ezweni lakwaEdom.+ Ngoonyana bakaBhasemati abo, umfazi kaEsawu. 18  Ngabo aba oonyana bakaOholibhama, umfazi kaEsawu: Yinkosana uYewushe, inkosana uYalam, inkosana uKora. Ziinkosana zikaOholibhama ke ezo, intombi ka-Anahi, umfazi kaEsawu. 19  Ngabo abo oonyana bakaEsawu, neenkosana zabo. NguEdom ke lowo.+ 20  Bona aba ngoonyana bakaSehire umHori, ummi welo lizwe:+ nguLotan noShobhali noTsibheyon noAnahi+ 21  noDishon noEtsere noDishan.+ Ziinkosana zamaHori ezo, oonyana bakaSehire, ezweni lakwaEdom. 22  Oonyana bakaLotan yayinguHori noHemam; yaye udade boLotan yayinguTimna.+ 23  Ngabo aba oonyana bakaShobhali: NguAlvan noManahati noEbhali, uShefo no-Onam. 24  Ngabo aba oonyana bakaTsibheyon: NguAya noAnahi. Ngulo Anahi owafumana umthombo oshushu entlango ngoxa wayesalusa amaesile kaTsibheyon uyise.+ 25  Ngabo aba abantwana baka-Anahi: NguDishon no-Oholibhama intombi Anahi. 26  Ngabo aba oonyana bakaDishon: NguHemdan noEshibhani noItran noKeran.+ 27  Ngabo aba oonyana bakaEtsere: NguBhilehan noZavan noAkhan. 28  Ngabo aba oonyana bakaDishan: Ngu-Utse noAran.+ 29  Zizo ezi iinkosana zamaHori: Yinkosana uLotan, inkosana uShobhali, inkosana uTsibheyon, inkosana uAnahi, 30  inkosana uDishon, inkosana uEtsere, inkosana uDishan.+ Ziinkosana zamaHori ke ezo ngokweenkosana zawo ezweni lakwaSehire. 31  Naba ke ookumkani ababelawula ezweni lakwaEdom+ ngaphambi kokuba kulawule nawuphi na ukumkani phezu koonyana bakaSirayeli.+ 32  UBhela unyana kaBhehore walawula kwaEdom,+ yaye igama lesixeko sakhe laliyiDinabha. 33  Wathi akufa uBhela, kwalawula uYobhabhi unyana kaZera waseBhotsera+ esikhundleni sakhe.+ 34  Wathi akufa uYobhabhi, kwalawula uHusham wasezweni lamaTeman+ esikhundleni sakhe.+ 35  Wathi akufa uHusham, kwalawula uHadadi unyana kaBhedadi esikhundleni sakhe, lowo woyisa amaMidiyan+ emhlabeni wakwaMowabhi,+ yaye igama lesixeko sakhe laliyiAviti.+ 36  Wathi akufa uHadadi, kwalawula uSamla waseMasereka esikhundleni sakhe.+ 37  Wathi akufa uSamla, kwalawula uShawule waseRehobhoti engaseMlanjeni esikhundleni sakhe.+ 38  Wathi akufa uShawule, kwalawula uBhahali-hanan unyana ka-Akebhore esikhundleni sakhe.+ 39  Wathi akufa uBhahali-hanan unyana ka-Akebhore, kwalawula uHadare esikhundleni sakhe; yaye igama lesixeko sakhe laliyiPawu, lona igama lomfazi wakhe lalinguMehetabheli intombi kaMatrede, intombi kaMezahabhi.+ 40  Ngawo la amagama eenkosana zikaEsawu ngokweentsapho zazo, ngokweendawo zazo, nangamagama azo: Yinkosana uTimna, inkosana uAlva, inkosana uYetete,+ 41  inkosana uOholibhama, inkosana uElaha, inkosana uPinon,+ 42  inkosana uKenazi, inkosana uTeman, inkosana uMibhetsare,+ 43  inkosana uMagediyeli, inkosana uIram. Ziinkosana zakwaEdom+ ezo ngokokuhlala kwazo ezweni lazo.+ NguEsawu ke lowo uyise wamaEdom.+

Umbhalo osemazantsi