Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 35:1-29

35  Emva koko uThixo wathi kuYakobi: “Suka, uye eBheteli uze uhlale khona,+ umenzele khona isibingelelo uTHIXO oyinyaniso owabonakalayo kuwe ekubalekeni kwakho usimka kuEsawu umntakwenu.”+  Wathi ke uYakobi kwindlu yakhe nakubo bonke ababenaye: “Balahleni oothixo basemzini abaphakathi kwenu,+ nize nizihlambulule, nitshintshe neengubo zenu zokwaleka,+  sisuke siye eBheteli. Yaye apho ndiya kumenzela isibingelelo uTHIXO oyinyaniso owandiphendulayo ngomhla wokubandezeleka kwam,+ waba nam endleleni endandihamba ngayo.”+  Ngoko bamnika uYakobi bonke oothixo basemzini+ ababesezandleni zabo namacici awayesezindlebeni zabo, waza uYakobi wazifihla+ phantsi komthi omkhulu owawukufuphi nakwaShekem.  Emva koko banduluka, yaye izixeko ezazibajikelezile+ zangenwa lunkwantyo ngoThixo, zaza azabasukela oonyana bakaYakobi.  Ekugqibeleni wafika uYakobi kunye nabo bonke abantu ababenaye, eLuzi,+ esezweni lakwaKanan, oko kukuthi, eBheteli.  Wakha khona isibingelelo waza wayibiza loo ndawo ngokuthi yiEl-bheteli, kuba kulapho uTHIXO oyinyaniso wazityhilayo kuye ekubalekeni kwakhe esimka kumntakwabo.+  Kamva wafa uDebhora+ impelesi kaRebheka waza wangcwatywa emazantsi eBheteli phantsi komthi oxandileyo. Ngoko ke wathi igama layo yiAlon-bhakuti.  UThixo wabonakala kwakhona kuYakobi ekubuyeni kwakhe ePadan-aram+ waza wamsikelela.+ 10  Wathi uThixo kuye: “Igama lakho nguYakobi.+ Akusayi kuba sathiwa igama lakho nguYakobi, kodwa liya kuba nguSirayeli igama lakho.” Wamthiya ke igama elinguSirayeli.+ 11  Waza ngokubhekele phaya wathi uThixo kuye: “NdinguThixo uSomandla.+ Qhama wande. Kuya kuvela iintlanga namaqela eentlanga kuwe, kuphume nookumkani esinqeni sakho.+ 12  Ilizwe endalinika uAbraham noIsake, ndolinika wena, ndilinike imbewu yakho+ emva kwakho elo lizwe.”+ 13  Emva koko wenyuka uThixo wemka kuye kuloo ndawo wayethethe naye kuyo.+ 14  Ngenxa yoko uYakobi wamisa intsika kuloo ndawo wayethethe naye kuyo,+ intsika yelitye, wathulula phezu kwayo umnikelo othululwayo waza wagalela neoli phezu kwayo.+ 15  UYakobi walibiza igama laloo ndawo uThixo wayethethe naye kuyo ngokuthi yiBheteli.+ 16  Banduluka eBheteli. Bathi besenomgama omde ngaphambi kokuba bafike e-Efrata,+ wazala uRakeli, yaye kwaba nzima ukuzala kwakhe.+ 17  Kodwa njengoko wayenobunzima ekuzaleni wathi umzalisikazi kuye: “Musa ukoyika, kuba uza kumfumana nalo unyana.”+ 18  Kwathi ke ngethuba lokuphuma komphefumlo wakhe+ (kuba wafa)+ wamthiya igama elinguBhen-oni; kodwa uyise wathi nguBhenjamin+. 19  Waba uyafa ke ngaloo ndlela uRakeli waza wangcwatywa endleleni yase-Efrata, oko kukuthi, eBhetelehem.+ 20  Ngoko ke uYakobi wamisa intsika phezu kwengcwaba lakhe. Yintsika yengcwaba likaRakeli leyo unanamhla.+ 21  Emva koko wanduluka uSirayeli waza wayimisa intente yakhe mgama ngaphaya kwenqaba yase-Edere.+ 22  Kwathi ke ngethuba uSirayeli wayemise umnquba+ kwelo lizwe, uRubhen walala noBhiliha ishweshwe likayise, waza uSirayeli wakuva oko. UYakobi wayenoonyana abalishumi elinesibini.+   23   Oonyana bakaLeya yayilizibulo likaYakobi uRubhen+ noSimeyon noLevi noYuda noIsakare noZebhulon. 24  Oonyana bakaRakeli yayinguYosefu noBhenjamin. 25  Yaye oonyana bakaBhiliha, isicakakazi sikaRakeli, yayinguDan noNafetali. 26  Oonyana bakaZilipa, isicakakazi sikaLeya, yayinguGadi noAshere. Ngabo abo oonyana bakaYakobi awabazalelwa ePadan-aram. 27  Wada wafika uYakobi kuIsake uyise eMamre,+ eKiriyati-arbha,+ oko kukuthi, eHebron, apho babehleli khona uAbraham noIsake njengabaphambukeli.+ 28  Yaye imihla kaIsake yaba yiminyaka elikhulu elinamashumi asibhozo.+ 29  Emva koko wabhubha uIsake, wafa, waza wahlanganiselwa kubantu bakowabo, aluphele yaye anelisekile ziintsuku,+ baza uEsawu noYakobi oonyana bakhe bamngcwaba.+

Umbhalo osemazantsi