Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 34:1-31

34  Ke kaloku uDina intombi kaLeya,+ leyo wayizalela uYakobi, wayedla ngokuphuma aye kubona+ iintombi zelo lizwe.+  UShekem unyana kaHamore umHivi,+ isikhulu selo lizwe, wambona waza wamthabatha, walala naye, wamdlwengula.+  Yaye umphefumlo wakhe wanamathela kuDina intombi kaYakobi, walithanda ibhinqa elo liselula waza wathetha ngokweyisayo nebhinqa elo.  Ekugqibeleni uShekem wathi kuHamore uyise:+ “Ndithabathele eli nenekazi liselula libe ngumfazi wam.”+  Weva uYakobi ukuba umenze inqambi uDina intombi yakhe. Baye oonyana bakhe besemhlambini wakhe endle;+ waza wathi cwaka uYakobi bada bafika.+  Kamva uHamore, uyise kaShekem, waya kuthetha noYakobi.+  Yaye oonyana bakaYakobi babuya endle zisuka nje besakukuva oko; kwaye aba buhlungu la madoda aza avutha ngumsindo,+ kuba wenza ubudenge obulihlazo kwaSirayeli ngokulala nentombi kaYakobi,+ ekubeni ingamelanga kwenziwa nantoni na enjengaleyo.+  UHamore wathetha nabo, esithi: “Umphefumlo kaShekem unyana wam, unamathele entombini yenu.+ Ncedani, nimnike, ibe ngumfazi wakhe,+  nendiselane nathi.+ Nisinike iintombi zenu, nize nani nizithabathele iintombi zethu.+ 10  Yaye ninokuhlala nathi, nize nizifumanele umhlaba kweli lizwe. Hlalani, nishishine, nizinze kulo.”+ 11  Wandula wathi uShekem kuyise wentombi nakubantakwayo: “Ngamana ndingakholeka emehlweni enu, yaye ndoninika nantoni na ngokokutsho kwenu. 12  Liphakamiseni kakhulu ikhazi nesipho endimele ndisikhuphe,+ yaye ndokuvuma ukuninika ngokokutsho kwenu; ukuba nje nondinika ibhinqa elo liselula libe ngumfazi wam.” 13  Bandula oonyana bakaYakobi bamphendula ngenkohliso uShekem noHamore uyise, bathetha njalo kuba wayemenze inqambi uDina udade wabo.+ 14  Bathi kubo: “Asinakuyenza into enjalo, yokuba sinikele udade wethu kwindoda enejwabi,+ kuba oko kulungcikivo kuthi. 15  Sovumelana nani kuphela phantsi kwalo mqathango, wokuba nibe njengathi, ngokuthi yonke into eyindoda kuni yaluke.+ 16  Soninika ke ngokuqinisekileyo iintombi zethu, nathi sithabathe iintombi zenu, size ngokuqinisekileyo sihlale nani, sibe bantu banye.+ 17  Kodwa ukuba nithe anasiphulaphula ngokuthi naluke, ngoko soyithabatha intombi yethu size sihambe.” 18  Abonakala elungile amazwi abo emehlweni kaHamore nasemehlweni kaShekem, unyana kaHamore,+ 19  waza akalibazisa umfana ukwenza ngokomqathango lowo,+ kuba wayethabathekile yintombi kaYakobi yaye wayengoyena ubekekileyo+ kwindlu kayise iphela.+ 20  Ngoko uHamore noShekem unyana wakhe baya esangweni lesixeko sabo baza bathetha kumadoda esixeko sabo,+ besithi: 21  “La madoda aseluxolweni nathi.+ Ngoko masiwavumele ahlale kweli lizwe aze ashishine kulo, ekubeni enomhlaba obanzi kakhulu phambi kwawo.+ Iintombi zawo singazithabatha zibe ngabafazi bethu size nathi siwanike iintombi zethu.+ 22  Kungalo mqathango nje kuphela aya kuthi la madoda avume ukuhlala nathi sibe bantu banye, xa ithe yonke into eyindoda kuthi yaluka kanye njengokuba alukile wona.+ 23  Xa kunjalo ke, azisayi kuthi na izinto anazo nendyebo yawo nayo yonke imfuyo yawo, ibe yeyethu kusini na?+ Kuphela nje thina masiwanike imvume yokuhlala nathi.”+ 24  Bamphulaphula ke uHamore noShekem unyana wakhe, bonke abaphuma ngesango lesixeko sabo, yaye aluswa onke amadoda, onke lawo aphuma ngesango lesixeko sabo. 25  Noko ke, kwathi ngosuku lwesithathu, xa ayeqaqanjelwa,+ basuka oonyana ababini bakaYakobi, uSimeyon noLevi,+ abantakwabo Dina,+ bathabatha ngamnye ikrele lakhe, basiqubula eso sixeko baza babulala yonke into eyindoda.+ 26  KwanoHamore noShekem unyana wakhe bababulala ngohlangothi lwekrele.+ Bamthabatha ke uDina endlwini kaShekem baza baphuma.+ 27  Abanye oonyana bakaYakobi bazihlasela ezo ngxwelerha baza basiphanga eso sixeko, kuba babemenze inqambi udade wabo.+ 28  Bayithabatha imihlambi yabo yezimvu nemihlambi yabo yeenkomo namaesile abo nezinto zeso sixeko kwanoko kwakusendle.+ 29  Bonke ubuncwane babo, nabo bonke abantwana babo abancinane nabafazi babo babathabatha njengabathinjwa, baphanga neento zonke ezazisezindlwini.+ 30  Wathi uYakobi kuSimeyon nakuLevi:+ “Nindizisele ishwangusha, nandenzela ivumba elibi kubemi beli lizwe,+ amaKanan namaPerizi; kanti thina sibambalwa ngenani,+ yaye ngokuqinisekileyo baya kuhlanganisana ndawonye ngokunxamnye nam baze bandihlasele, ndibhujiswe, mna nendlu yam.” 31  Bathi ke bona: “Udade wethu angaphathwa njengonongogo yini na?”+

Umbhalo osemazantsi