Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 32:1-32

32  Yaye ke yena uYakobi, wahamba indlela yakhe, waza waqubisana+ neengelosi zikaThixo.  Ngoko nangoko uYakobi wathi, akuzibona: “Liqela likaThixo eli!”+ Ngoko ke wathi igama laloo ndawo yiMahanayim.+  Waza uYakobi wathumela abathunywa+ ngaphambi kwakhe kuEsawu umntakwabo ezweni laseSehire,+ emhlabeni wakwaEdom,+  kwaye wabayalela, esithi: “Nize nithi enkosini yam,+ uEsawu, ‘Utsho umkhonzi wakho uYakobi ukuthi: “Bendihleli kuLabhan njengomphambukeli, ndihleli ixesha elide khona kwade kwangoku.+  Ndiye ndaba neenkunzi zeenkomo namaesile, nezimvu, nezicaka nezicakakazi,+ yaye ndithumele ukuba kwaziswe inkosi yam, ukuze ndikholeke emehlweni akho.”’”+  Ekuhambeni kwexesha abathunywa abo babuyela kuYakobi, besithi: “Sifikile kumntakwenu uEsawu, yaye naye usendleleni esiza kukuhlangabeza, enamadoda angamakhulu amane kunye naye.”+  Woyika kakhulu uYakobi waza waxhalaba kunene.+ Ngoko wabahlula abantu ababekunye naye, nemihlambi neenkomo neenkamela zaba ngamaqela amabini,+  waza wathi: “Ukuba uEsawu uthe wafika kwelinye iqela waza walihlasela, liya kubakho ngokuqinisekileyo iqela eliseleyo eliya kusinda.”+  Emva koko uYakobi wathi: “Owu Thixo kabawo uAbraham noThixo kabawo uIsake,+ Owu Yehova, wena othe kum, ‘Buyela ezweni lakowenu nakwizalamane zakho yaye ndiya kuqhubana kakuhle nawe,’+ 10  andifanelwanga bubo bonke obu bubele bothando nakuko konke oku kuthembeka ukubonakalisileyo kumkhonzi wakho,+ kuba ndayiwela le Yordan ndinomsimelelo wam wodwa yaye ngoku ndingamaqela amabini.+ 11  Khawuncede undihlangule,+ esandleni somntakwethu, esandleni sikaEsawu, kuba ndiyamoyika, hleze afike andihlasele ngokuqinisekileyo,+ abantwana ndawonye nonina. 12  Wawuthe wena, ‘Ngokungathandabuzekiyo ndiya kuqhubana kakuhle nawe ndize ndiyenze imbewu yakho ibe njengentlabathi yolwandle, engenakubalwa ngenxa yobuninzi bayo.’”+ 13  Wahlala apho ngobo busuku. Yaye wathabatha entweni esifike kuyo isandla sakhe, yasisipho kuEsawu umntakwabo:+ 14  iimazi zeebhokhwe ezimakhulu mabini neenkunzi zeebhokhwe ezimashumi mabini, iimazi zezimvu ezimakhulu mabini neenkunzi zeegusha ezimashumi mabini, 15  iinkamela ezanyisayo ezimashumi mathathu namathole azo, iimazi zeenkomo ezimashumi mane neenkunzi zeenkomo ezilishumi, iimazi zamaesile ezimashumi mabini namaesile akhule ngokupheleleyo alishumi.+ 16  Wazinikela kubakhonzi bakhe elandelisa omnye umhlambi emva komnye ngokwahlukeneyo waza ngokuphindaphindiweyo wathi kubakhonzi bakhe: “Welani phambi kwam, nishiye isithuba phakathi komhlambi nomhlambi.”+ 17  Ngokubhekele phaya wayalela owokuqala, esithi: “Ukuba kwenzekile uEsawu umntakwethu ahlangane nawe aze akubuze, athi, ‘Ungokabani na, kwaye usiya phi, izezikabani zona ezi zinto ziphambi kwakho?’ 18  uze uthi, ‘Zezomkhonzi wakho, uYakobi. Zisisipho,+ esithunyelelwa inkosi yam,+ uEsawu, yaye khangela! naye uyeza ngasemva kwethu.’” 19  Wayalela nowesibini, nowesithathu, nabo bonke abo babelandela imihlambi, esithi: “Nothetha ngolo hlobo kuEsawu nakuqubisana naye.+ 20  Kananjalo nothi, ‘Nanko umkhonzi wakho uYakobi engasemva kwethu.’”+ Kuba wayezixelele ukuba: “Ndisenokumthomalalisa ngesipho esihamba phambi kwam,+ ndize ke emva koko ndibubone ubuso bakhe. Mhlawumbi wondamkela ngobubele.”+ 21  Sawela ke isipho eso ngaphambi kwakhe, kodwa yena wahlala enkampini ngobo busuku.+ 22  Wavuka ngobo busuku wathabatha abafazi bakhe bobabini+ nezicakakazi zakhe zozibini+ noonyana bakhe abancinane+ abalishumi elinanye waza wawela izibuko leYabhoki.+ 23  Wabathabatha ke wabaweza intlambo,+ waweza noko wayenako. 24  Ekugqibeleni uYakobi wasala yedwa. Yaza ndoda ithile yabambana naye de kwangesifingo.+ 25  Yakubona ukuba ayimeyisi,+ yachukumisa usikrotyana welungu lethanga lakhe; waza waphuma endaweni yakhe usikrotyana welungu lethanga likaYakobi ebudeni bokubambana kwakhe nayo.+ 26  Emva koko yathi: “Ndiyeke ndihambe, kuba sesiphumile isifingo.” Wathi yena: “Andisokuze ndikuyeke uhambe de undisikelele kuqala.”+ 27  Ngoko yathi kuye: “Ungubani igama lakho?” waza yena wathi: “NdinguYakobi.” 28  Yathi ke yona: “Igama lakho akusayi kuba sathiwa nguYakobi kodwa liya kuba nguSirayeli,+ kuba usukuzene+ noThixo kwakunye nabantu waza ekugqibeleni woyisa.” 29  Wayibuza naye uYakobi wathi: “Khawuncede, undixelele igama lakho.” Noko ke, yona yathi: “Ulibuzelani na igama lam?”+ Yatsho yamsikelela khona apho. 30  Ngoko ke uYakobi walibiza igama laloo ndawo ngokuthi yiPeniyeli,+ kuba wathi, “Ndimbonile uThixo ubuso ngobuso waza wahlangulwa umphefumlo wam.”+ 31  Lathi chapha ilanga kamsinya nje akuba edlulile ePenuweli, kodwa wayejingxela ngethanga lakhe.+ 32  Kungenxa yoko le nto oonyana bakaSirayeli bengawudli umsipha wethanga, okusikrotyana welungu lethanga, unanamhla, kuba yachukumisa usikrotyana welungu lethanga likaYakobi emsipheni wethanga.+

Umbhalo osemazantsi