Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 31:1-55

31  Ekuhambeni kwexesha waweva amazwi oonyana bakaLabhan, besithi: “UYakobi uzithabathile zonke izinto zikabawo; yaye uyiqwebe ngezinto zikabawo yonke le ndyebo.”+  Wathi uYakobi akubukhangela ubuso bukaLabhan, wabubona bungasafani nangaphambili.+  Ekugqibeleni uYehova wathi kuYakobi: “Buyela ezweni looyihlo nakwizalamane zakho,+ yaye ndiya kuqhubeka ndinawe.”+  Ngoko uYakobi wathumela ukuba kubizwe uRakeli noLeya, beze entsimini emhlambini wakhe,  waza wathi kubo: “Ndiyabubona ubuso bukayihlo, ukuba akasafani nangaphambili+ ngokubhekisele kum; kodwa uTHIXO kabawo ubenam.+  Niyazi nani ukuba uyihlo ndimkhonze ngamandla am onke.+  Ke uyihlo undikhohlisile waza nomvuzo wam wawutshintsha kalishumi, kodwa uThixo akamvumelanga ukuba andenzakalise.+  Bekuthi xa ethe, ‘Ezinamachokoza zoba ngumvuzo wakho,’ suke umhlambi uphela uzale ezinamachokoza; kanti kwelinye icala xa ethe, ‘Ezinemizila zoba ngumvuzo wakho,’ suke umhlambi uphela uzale ezinemizila.+  Ngoko uThixo waqhubeka ewuthabatha umhlambi kayihlo, wawunika mna.+ 10  Ekugqibeleni kwathi ngexesha lokudumba komhlambi wezimvu ndawaphakamisa amehlo am ndaza ndabona umbono ephupheni,+ nazo iinkunzi zeebhokhwe ezikhwela umhlambi zinemizila, namachokoza namabala.+ 11  Yaza yathi ingelosi yoTHIXO oyinyaniso kum ephupheni, ‘Yakobi!’ ndathi, ‘Ndilapha.’+ 12  Yaqhubeka yathi, ‘Nceda uphakamise amehlo akho, ubone ukuba zonke iinkunzi zeebhokhwe ezikhwela umhlambi zinemizila, namachokoza namabala, kuba ndikubonile konke akwenzayo uLabhan kuwe.+ 13  NdinguTHIXO oyinyaniso waseBheteli,+ apho wathambisa khona intsika+ nalapho wabhambathisa khona isibhambathiso kum.+ Suka ngoko, uphume kweli lizwe uze ubuyele ezweni lokuzalwa kwakho.’”+ 14  Baphendula uRakeli noLeya bathi kuye: “Sisenesabelo nelifa na thina endlwini kabawo?+ 15  Akangebi eneneni usigqala njengabasemzini na, ekubeni esithengisile, eqhubeka eyidla nemali esiyihlawulelweyo?+ 16  Ngokuba bonke ubutyebi abuthabathileyo uThixo kubawo bobethu nabantwana bethu.+ Ngoko ke yonk’ into uThixo ayithethileyo kuwe yenze.”+ 17  Wasuka uYakobi wabakhwelisa abantwana bakhe nabafazi bakhe ezinkameleni;+ 18  waza wawuqhuba wonke umhlambi wakhe nazo zonke iimpahla awayeziqwebile,+ umhlambi awawuzuza nawawuqweba ePadan-aram, ukuze aye kuIsake uyise ezweni lakwaKanan.+ 19  Ke kaloku uLabhan wayeye kucheba izimvu zakhe. Ngelo xesha uRakeli weba imilonde-khaya+ kayise. 20  Ngoko uYakobi wamoyisa ngobuqili uLabhan umSiriya, kuba ke akamxelelanga ukuba uyabaleka. 21  Wabaleka ke, wasuka, wawuwela uMlambo,+ yena nako konke awayenako. Emva koko wabubhekisa ubuso bakhe kummandla weentaba waseGiliyadi.+ 22  Kamva, ngosuku lwesithathu, waxelelwa uLabhan ukuba uYakobi ubalekile. 23  Wathabatha abantakwabo, bamsukela+ umgama wohambo lweentsuku ezisixhenxe baza bamfumana kummandla weentaba waseGiliyadi. 24  Ngoko uThixo weza kuLabhan umSiriya+ ngephupha ebusuku+ waza wathi kuye: “Uze ulumke, ungathethi nto kuYakobi, nokuba yelungileyo nokuba yembi.”+ 25  Waza wafika ke uLabhan kuYakobi, njengoko uYakobi wayemise intente yakhe entabeni kwaye yena uLabhan nabantakwabo babeyimise eyabo inkampu kummandla weentaba waseGiliyadi. 26  Wathi uLabhan kuYakobi: “Yintoni na le uyenzileyo, yokuba undoyise ngobuqili uze neentombi zam uziqhube njengabathinjwa abathatyathwe ngekrele?+ 27  Bekutheni na uze umke ngokufihlakeleyo uze undoyise ngobuqili, ungandixeleli, ukuze ndikundulule ngemihlali nangeengoma,+ ngentambula nangohadi?+ 28  Akukhange undinike nethuba lokwanga abantwana bam neentombi zam.+ Hayi, bubudenge noko obu ubenzileyo. 29  Kusemandleni esandla sam ukunenzakalisa,+ kodwa uTHIXO kayihlo uthethe nam phezolo, esithi, ‘Uze ulumke, ungathethi nto kuYakobi,+ nokuba yelungileyo nokuba yembi.’ 30  Ekubeni ke ngoku umkile ngenxa yokuyilangazelela kakhulu indlu kayihlo, ubabeleni, ke ngoko, bona oothixo bam?”+ 31  Ekuphenduleni uYakobi wathi kuLabhan: “Kungenxa yokuba bendisoyika.+ Ngokuba bendizixelele ukuba, ‘Hleze uzihluthe kum iintombi zakho.’ 32  Nabani na obafumene kuye oothixo bakho, makangaphili.+ Phambi kwabazalwana bethu aba, fanisa into yakho ekum uze uyithabathe.”+ Kodwa uYakobi wayengazi ukuba babebiwe nguRakeli.+ 33  Ngoko uLabhan wangena ententeni kaYakobi nasententeni kaLeya nasententeni yamakhobokazana omabini,+ kodwa akabafumana. Ekugqibeleni waphuma ententeni kaLeya waza wangena ententeni kaRakeli. 34  Ke kaloku uRakeli wayeyithabathile imilonde-khaya leyo, wayifaka engobozini yesali yabafazi yenkamela, waza wahlala phezu kwayo. ULabhan waphuthaphutha kuyo yonke intente, kodwa akayifumana. 35  Wathi ke yena kuyise: “Mawungavuthi umsindo emehlweni enkosi yam,+ ngokuba andinakukwazi ukusukuma phambi kwakho, kuba ndifikelwe lisiko labafazi.”+ Wagocagoca ngenyameko, kodwa akayifumana imilonde-khaya.+ 36  Waba nomsindo+ uYakobi, waxabana noLabhan, waza waphendula uYakobi wathi kuLabhan: “Ndikuvukele ngantoni na,+ siyintoni na isono sam, le nto undisukele ngokushushu kangaka?+ 37  Njengokuba ke uziphuthaphuthe zonke izinto zam, ufumene ntoni na yazo zonke iimpahla zendlu yakho?+ Yibeke apha phambi kwabazalwana bam nabazalwana bakho,+ ukuze bagqibe ngathi sobabini.+ 38  Ndibe kunye nawe iminyaka engamashumi amabini. Iimazi zakho zezimvu neemazi zakho zeebhokhwe aziphunzanga,+ neenkunzi zeegusha zomhlambi wakho andizidlanga. 39  Nasiphi na isilwanyana esiqwengiweyo andisizisanga kuwe.+ Ndandiyihlawulela ngokwam ilahleko yaso. Nokuba sibiwe emini okanye sibiwe ebusuku, wawusibiza esandleni sam.+ 40  Ndiye ndadliwa bubushushu emini nayingqele ebusuku, yaye amehlo am ayemkelwa bubuthongo.+ 41  Kwaba njalo kum le minyaka imashumi mabini ndisendlwini yakho. Ndakukhonza iminyaka elishumi elinesine ngenxa yeentombi zakho zombini neminyaka emithandathu ngenxa yomhlambi wakho, yaye uwutshintshe kalishumi umvuzo wam.+ 42  Ukuba uTHIXO kabawo,+ uTHIXO ka-Abraham noMnkwantyisi kaIsake,+ ebengekho kwicala lam, ngewundindulule ndilambatha. UThixo uzibonile iintsizi zam nokubulaleka kwezandla zam, waza ke wakohlwaya phezolo.”+ 43  Waphendula uLabhan wathi kuYakobi: “Iintombi ezi ziintombi zam nabantwana aba ngabantwana bam nomhlambi lo ngumhlambi wam, nayo yonk’ into oyibonayo apha yeyam neentombi zam. Ndingathini ke ukuzijikela namhlanje, ndijikele nabantwana bazo ezibazeleyo? 44  Yiza ngoku, senze umnqophiso,+ mna nawe, ube lingqina phakathi kwam nawe.”+ 45  Ngako oko uYakobi wathabatha ilitye waza walimisa layintsika.+ 46  Wandula wathi uYakobi kubazalwana bakhe: “Thabathani amatye!” Bawathabatha ke amatye baza benza imfumba.+ Emva koko badla khona phezu kwaloo mfumba. 47  Wathi ukuyibiza uLabhan yiYegare-sahaduta, kodwa yena uYakobi wayibiza ngokuba yiGaledi. 48  Wathi uLabhan: “Le mfumba ilingqina phakathi kwam nawe namhlanje.” Kungenxa yoko le nto wayibiza ngokuba yiGaledi,+ 49  neMboniselo, kuba wathi: “UYehova makabe ngumlindi phakathi kwam nawe xa singasabonani.+ 50  Ukuba uthe wazixhwalekisa iintombi zam waza wathabatha abafazi ukongezelela kwiintombi zam,+ akukho mntu unathi. Uyabona ke! UThixo woba lingqina phakathi kwam nawe.”+ 51  Waza waqhubeka uLabhan wathi kuYakobi: “Yiyo le imfumba, nantsi nentsika endiyimisileyo phakathi kwam nawe. 52  Le mfumba ilingqina, nale ntsika inikela ubungqina,+ bokuba andiyi kudlula kule mfumba ngokunxamnye nawe yaye nawe akuyi kudlula kule mfumba nakule ntsika ngokunxamnye nam ukuze senzakalisane.+ 53  Uthixo ka-Abraham+ nothixo kaNahore,+ uthixo wooyise, makagwebe phakathi kwethu.” Kodwa uYakobi wafunga ngoMnkwantyisi kayise uIsake.+ 54  Emva koko uYakobi wabingelela umbingelelo entabeni apho waza wamema abazalwana bakhe ukuba badle isonka.+ Badla ke isonka baza bachitha ubusuku entabeni apho. 55  Noko ke, uLabhan wavuka ekuseni, wabanga+ abantwana bakhe neentombi zakhe waza wabasikelela.+ Wandula ke uLabhan wangena endleleni, wabuyela endaweni yakhe.+

Umbhalo osemazantsi