Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Genesis 30:1-43

30  Ke kaloku akubona uRakeli ukuba akamzalelanga nto uYakobi, uRakeli wamkhweletela udade wabo waza wathi kuYakobi:+ “Ndinike abantwana, kungenjalo ndiya kuba ngofileyo.”+  Wavutha umsindo kaYakobi ngakuRakeli waza wathi:+ “Ndisesikhundleni sikaThixo na, okuvimbileyo isiqhamo sesizalo?”+  Wathi yena: “Nali ikhobokazana lam uBhiliha.+ Yiba neentlobano zokwazana naye, ukuze azalele emadolweni am, ndize nam lo, ndifumane abantwana ngaye.”+  Wamnika ke uBhiliha isicakakazi sakhe ukuba abe ngumfazi, waza uYakobi waba neentlobano zokwazana naye.+  Yaye uBhiliha wamitha waza ekuhambeni kwexesha wamzalela uYakobi unyana.+  Wathi uRakeli: “UThixo undigwebele+ kwaye uye waliphulaphula nelizwi lam, waza wandinika unyana.” Kungenxa yoko le nto wamthiya igama elinguDan.+  Yaye uBhiliha isicakakazi sikaRakeli, waphinda wamitha waza ekuhambeni kwexesha wamzalela uYakobi unyana wesibini.  Wathi uRakeli: “Ndizamene nodade wethu imizamo eqobayo. Kwaye ndiphumelele!” Ngoko wamthiya igama elinguNafetali.+  Wathi uLeya akubona ukuba uyekile ukuzala, wathabatha uZilipa isicakakazi sakhe waza wasinika uYakobi ukuba sibe ngumfazi.+ 10  Ekuhambeni kwexesha uZilipa, isicakakazi sikaLeya, wamzalela uYakobi unyana. 11  Wathi uLeya: “Ndaza ndawelwa lithamsanqa!” Ngoko wamthiya igama elinguGadi.+ 12  Emva koko uZilipa, isicakakazi sikaLeya, wamzalela uYakobi unyana wesibini. 13  Wathi uLeya: “Olunjani lona uyolo! Kuba ngokuqinisekileyo iintombi ziya kundibhengeza njengonoyolo.”+ Ngoko wamthiya igama elinguAshere.+ 14  Xa uRubhen+ wayehambahamba ngeentsuku zokuvunwa+ kwengqolowa wafumana imithuma entsimini. Ngoko wayizisa kuLeya unina. Waza wathi uRakeli kuLeya: “Khawuncede undiphe emithumeni leyo yonyana wakho.”+ 15  Wathi yena kuye: “Yinto encinane na kuwe, ukuthabatha indoda yam,+ ubuye ngoku uthabathe nemithuma yonyana wam?” Ngoko uRakeli wathi: “Ngako oko uza kulala nawe ngobu busuku kube sisananiselo semithuma yonyana wakho.” 16  Xa uYakobi wayesiza evela entsimini ngokuhlwa,+ waphuma uLeya esiya kumhlangabeza waza wathi: “Uza kuba neentlobano zokwazana nam, kuba ndikuqeshile ngemithuma yonyana wam.” Ngako oko walala naye ngobo busuku.+ 17  Yaye uThixo wamva waza wamphendula uLeya, wamitha waza ekuhambeni kwexesha wamzalela uYakobi unyana wesihlanu.+ 18  Wathi uLeya: “UThixo undinike umvuzo wengqesho, kuba isicakakazi sam ndisinike indoda yam.” Ngoko wamthiya igama elinguIsakare.+ 19  Waphinda wamitha uLeya waza ekuhambeni kwexesha wamzalela uYakobi unyana wesithandathu.+ 20  Wathi ke uLeya: “UThixo uye wandipha, ewe, mna lo kanye, isipho esilungileyo. Ekugqibeleni indoda yam iya kundinyamezela,+ kuba ndiyizalele oonyana abathandathu.”+ Ngoko wamthiya igama elinguZebhulon.+ 21  Yaye emva koko wazala intombi waza wayithiya igama elinguDina.+ 22  Ekugqibeleni uThixo wamkhumbula uRakeli, yaye uThixo wamva waza wamphendula kuba wasivula isibeleko sakhe.+ 23  Wamitha waza wazala unyana. Wandula wathi: “UThixo ulususile ungcikivo lwam!”+ 24  Ngoko wamthiya igama elinguYosefu,+ esithi: “UYehova undongezelele omnye unyana.” 25  Kwathi akuba uRakeli ezele uYosefu, ngoko nangoko uYakobi wathi kuLabhan: “Ndindulule ndiye endaweni yakowethu nasezweni lakowethu.+ 26  Ndinike abafazi bam nabantwana bam, endikukhonze ngenxa yabo, ukuze ndihambe; kuba nawe uyayazi inkonzo yam endiye ndayiphumeza kuwe.”+ 27  Waza ke wathi uLabhan kuye: “Ukuba ke ngoku, ndikholekile emehlweni akho,—imiqondiso le ndiyigqala njengebonisa ukuba uYehova undisikelele ngenxa yakho.”+ 28  Waza wongeza wathi: “Ndimisele umvuzo wakho, ndikunike.”+ 29  Ngoko wathi kuye: “Umele ukuba uyayazi nawe indlela endikukhonze ngayo nendlela obuphatheke ngayo umhlambi wakho kum;+ 30  kuba eneneni wawumbalwa ngaphambi kokufika kwam, waza wanda waba mninzi, ngokuba uYehova eye wakusikelela ukususela ekufikeni kwam apha.+ Kodwa ke ndiya kuyisebenzela nini na yona eyam indlu?”+ 31  Wathi yena: “Ndikunike ntoni na?” Waza wathi uYakobi: “Akuyi kundinika nento le!+ Ukuba uthe wandenzela le nto, ndiya kuwalusa kwakhona umhlambi wakho.+ Ndiya kuqhubeka ndiwulinda.+ 32  Ndiya kudlula phakathi komhlambi wakho uphela namhlanje. Uze ubekele bucala zonke izimvu ezinamachokoza nezirhwexu, nazo zonke izimvu ezimdaka phakathi kwamatakane eegusha aziinkunzi nazo zonke ezirhwexu nezinamachokoza phakathi kweemazi zeebhokhwe. Zothi ke ezo zibe ngumvuzo wam.+ 33  Yaye ubulungisa bam bumele bundingqinele ngexesha elizayo, xa uthe weza kukhangela umvuzo wam;+ zonke ezingenamachokoza nezingerhwexu phakathi kweemazi zeebhokhwe nezingemdaka phakathi kwamatakane eegusha aziinkunzi, zoba zezibiweyo ezo, xa zithe zakum.”+ 34  Wathi uLabhan: “Kulungile oko! Makube ngokwelizwi lakho.”+ 35  Ngoko wazibekela bucala ngaloo mini iinkunzi zeebhokhwe ezinemizila nezirhwexu nazo zonke iimazi zeebhokhwe ezinamachokoza nezirhwexu, zonke ezinobumhlophe nazo zonke ezimdaka phakathi kwamatakane eegusha aziinkunzi, wazinikela esandleni soonyana bakhe. 36  Emva koko wamisa uhambo lweentsuku ezintathu phakathi kwakhe noYakobi, waza uYakobi walusa umhlambi kaLabhan owawusele. 37  Waza ke uYakobi wathabatha imisimelelo efumileyo yomthi westorakisi+ neyomthi wom-amangile+ neyomthi wompleyini+ waza wayixobula kwavela amabala amhlophe, ngokutyhila iindawo ezimhlophe zemisimelelo leyo.+ 38  Ekugqibeleni wayibeka loo misimelelo wayeyixobulile phambi komhlambi, emijelweni, emikhombeni yokusela amanzi,+ apho imihlambi yayidla ngokuya kusela khona, ukuze idumbe phambi kwayo xa ize kusela. 39  Ngoko ke imihlambi yayidumba phambi kwemisimelelo leyo, kwaye loo mihlambi yayizala amatakane anemizila, nanamachokoza, narhwexu.+ 40  Wawahlukanisa uYakobi amatakane eegusha aziinkunzi waza wajongisa ubuso bemihlambi ngakulawo anemizila namdaka emihlambini kaLabhan. Wandula ke wayibeka yodwa eyakhe imihlambi, akayibeka kunye nemihlambi kaLabhan. 41  Yaye bekuthi qho xa sukuba imihlambi eyomeleleyo+ idumba, uYakobi abeke imisimelelo emijelweni+ phambi kwamehlo emihlambi, ukuze idumbe phambi kwemisimelelo leyo. 42  Kodwa xa imihlambi ibonakala ibuthathaka wayengayibeki. Ngoko leyo ibuthathaka yayisoloko isiba yekaLabhan, kodwa yona eyomeleleyo yayisiba yekaYakobi.+ 43  Yanda indoda leyo ngakumbi nangakumbi, yaba nemihlambi emikhulu nezicakakazi nezicaka neenkamela namaesile.+

Umbhalo osemazantsi