Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Genesis 29:1-35

29  Emva koko uYakobi wahamba waya ezweni laseMpumalanga.+  Wakhangela, wabona iqula endle yaye kwakukho nemihlambi emithathu yezimvu ibuthile ngakulo, kuba imihlambi yayidla ngokusezwa kwelo qula;+ yaye kwakukho ilitye elikhulu emlonyeni wequla.+  Bekuthi isakuhlanganiselwa yonke imihlambi apho, baliqengqe lisuke ilitye emlonyeni wequla, baze bayiseze imihlambi, emva koko babelibuyisela ilitye elo emlonyeni wequla endaweni yalo.  Ngoko uYakobi wathi kubo: “Bantakwethu, nisuka phi na?” bathi: “Sivela kwaHaran.”+  Waza wathi kubo: “Niyamazi na uLabhan+ umzukulwana kaNahore?”+ bathi: “Siyamazi.”  Wathi ke kubo: “Usaphila kodwa?”+ Bathi bona: “Usaphila. Nanku noRakeli+ intombi yakhe esiza nezimvu!”+  Wathi: “Kusesemini emaqanda. Asiloxesha lokuhlanganisa imihlambi eli. Sezani izimvu ezi, nize niziyeke zidle.”+  Bathi ke bona: “Asivumelekanga ukwenjenjalo ide ihlanganisane yonke imihlambi lize liqengqwe ilitye lisuke emlonyeni wequla. Sandule ke ukuziseza izimvu.”  Uthe esathetha njalo nabo, wafika uRakeli+ nezimvu zikayise, kuba wayengumalusikazi.+ 10  Wathi uYakobi akumbona uRakeli intombi kaLabhan uninalume nezimvu zikaLabhan uninalume, wasondela ngoko nangoko uYakobi waza waliqengqa lasuka ilitye emlonyeni wequla, waziseza izimvu zikaLabhan uninalume.+ 11  Wandula uYakobi wamanga+ uRakeli waza waliphakamisa izwi lakhe, walila iinyembezi.+ 12  UYakobi wamxelela uRakeli ukuba wayesisizalwane+ sikayise nokuba wayengunyana kaRebheka. Waza yena wabaleka ukuya kuxelela uyise.+ 13  Uthe akuyiva uLabhan le ngxelo engoYakobi unyana wodade wabo, wabaleka ukuya kumhlangabeza.+ Wafika wamwola waza wamanga, wamzisa endlwini yakhe.+ Yena ke wambalisela uLabhan zonke ezi zinto. 14  Emva koko uLabhan wathi kuye: “Eneneni ulithambo lam nenyama yam.”+ Ngoko wahlala naye inyanga yonke. 15  Emva koko uLabhan wathi kuYakobi: “Ngaba umele undikhonze ngelize,+ wakugqiba ukuba sisizalwane sam?+ Khawundixelele, Woba yintoni na umvuzo wakho?”+ 16  Ke kaloku uLabhan wayeneentombi ezimbini. Igama lenkulu lalinguLeya+ yaye igama lencinane lalinguRakeli. 17  Kodwa amehlo kaLeya ayenechaphothi, kanti yena uRakeli+ wayemhle isiqu, ekwamhle nenkangeleko.+ 18  UYakobi wayemthanda uRakeli. Ngoko wathi: “Ndikulungele ukukukhonza iminyaka esixhenxe ngenxa kaRakeli intombi yakho encinane.”+ 19  Wathi ke uLabhan: “Kulungile ukuba ndimnike wena kunokuba ndimnike enye indoda.+ Qhubeka ke uhlala kunye nam.” 20  Waza uYakobi wakhonza iminyaka esixhenxe ngenxa kaRakeli,+ kodwa yaba ngathi ziintsuku ezimbalwa emehlweni akhe ngenxa yokumthanda kwakhe.+ 21  Wandula ke uYakobi wathi kuLabhan: “Ndinike umfazi wam, ndibe neentlobano zokwazana naye, kuba izalisekile imihla yam.”+ 22  Ngoko uLabhan wabahlanganisa bonke abantu baloo ndawo waza wenza itheko.+ 23  Kodwa kwathi ngokuhlwa wathabatha uLeya intombi yakhe, wamzisa kuye ukuze abe neentlobano zokwazana naye. 24  Ngaphezu koko, uLabhan wayinika intombi yakhe uLeya isicakakazi sakhe uZilipa,+ ukuba abe sisicakakazi sayo. 25  Kwathi kwakusa wabona ukuba, tyhini, nguLeya lo! Waza ke ngoko wathi kuLabhan: “Yintoni le undenze yona? Andikukhonzanga ngenxa kaRakeli na? Kutheni ke undikhohlisile nje?”+ 26  Wathi uLabhan: “Akwenziwa njalo kule ndawo yakowethu, ukuthi kwendiswe ibhinqa elincinane ngaphambi kwelamazibulo. 27  Yibhiyozele+ ngokupheleleyo iveki yeli bhinqa. Wothi ke emva koko unikwe nelinye eli ibhinqa ngenkonzo oya kundikhonza ngayo iminyaka esixhenxe engakumbi.”+ 28  Ngako oko wenjenjalo uYakobi waza wayibhiyozela ngokupheleleyo iveki yebhinqa elo, ekwathi emva koko wamnika uRakeli intombi yakhe, yaba ngumfazi wakhe. 29  Ngapha koko, uLabhan wayinika intombi yakhe uRakeli isicakakazi sakhe uBhiliha,+ ukuba abe sisicakakazi sayo. 30  Ngoko ke waba neentlobano zokwazana kwanoRakeli yaye wabonisa uthando olungakumbi kuRakeli kunakuLeya,+ waza waqhubeka ekhonza iminyaka esixhenxe engakumbi.+ 31  Wathi akubona uYehova ukuba uLeya wayethiyiwe, wasivula isibeleko sakhe,+ kodwa yena uRakeli wayeludlolo.+ 32  Wamitha ke uLeya, wazala unyana, wamthiya igama elinguRubhen,+ kuba wayesithi: “Kungenxa yokuba uYehova uzikhangele iintsizi zam,+ yaye ngoku indoda yam iya kundithanda.” 33  Wamitha kwakhona, wazala unyana waza wathi: “Kungenxa yokuba uYehova uye waphulaphula,+ kuba ndandithiyiwe waza ke ngoko wandinika nalo.” Ngoko ke wamthiya igama elinguSimeyon.+ 34  Waphinda wamitha kwakhona, wazala unyana waza wathi: “Ngoku indoda yam iya kunamathela kum, kuba ndiyizalele oonyana abathathu.” Ngoko ke wathiywa igama elinguLevi.+ 35  Uphindile kwakhona wamitha, wazala unyana waza wathi: “Ngesi sihlandlo ndiya kumbonga uYehova.” Ngoko ke wamthiya igama elinguYuda.+ Emva koko wayeka ukuzala.

Umbhalo osemazantsi