Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 28:1-22

28  Ngenxa yoko uIsake wambiza uYakobi waza wamsikelela, wamyalela wathi: “Uze ungathabathi mfazi ezintombini zakwaKanan.”+  Suka uye ePadan-aram, endlwini kaBhetuweli uyihlomkhulu uze uzithabathele khona umfazi ezintombini zikaLabhan unyokolume.+  Yaye uThixo uSomandla uya kukusikelela aze akuqhamise, akwandise, uze ngokuqinisekileyo ube yintlanganisela yezizwana.+  Kwaye uya kukunika intsikelelo ka-Abraham,+ wena nembewu yakho ndawonye nawe,+ ukuze ulidle ilifa ilizwe ophambukele kulo,+ elo uThixo amnike lona uAbraham.”+  Ngoko uIsake wamndulula uYakobi, waza wasinga ePadan-aram, kwaLabhan unyana kaBhetuweli umSiriya,+ umntakwabo Rebheka,+ unina kaYakobi noEsawu.+  Uthe akubona uEsawu ukuba uIsake wayemsikelele uYakobi waza wamndulula ukuba aye ePadan-aram ukuze azithabathele khona umfazi, nokuba ekumsikeleleni kwakhe wambekela umyalelo, esithi: “Uze ungathabathi mfazi ezintombini zakwaKanan”;+  kwanokuba uYakobi wamthobela uyise nonina waza wanduluka esiya ePadan-aram;+  wabona ke uEsawu ukuba iintombi zakwaKanan zazingakholekanga emehlweni kaIsake uyise.+  Ngoko ke uEsawu waya kwaIshmayeli waza wathabatha njengomfazi uMahalati intombi kaIshmayeli unyana ka-Abraham, udade boNebhayoti, ngaphandle kwabanye abafazi bakhe.+ 10  Waphuma uYakobi eBher-shebha waza waya kwaHaran.+ 11  Ethubeni wafika ndaweni ithile waza walalisa khona kuba lalisele litshonile ilanga. Ngoko wathabatha elinye kumatye aloo ndawo, waqamela ngalo waza walala kuloo ndawo.+ 12  Waphupha+ ebona ileli, imiswe emhlabeni, umphezulu wayo ufikelela emazulwini; yaye, khangela! nazo iingelosi zikaThixo zinyuka zisihla kuyo.+ 13  Kwaye, khangela! nanko uYehova emi ngentla kwayo, waza wathi:+ “NdinguYehova uThixo ka-Abraham uyihlo noThixo kaIsake.+ Ilizwe elo ulele kulo, ndiya kulinika wena nembewu yakho.+ 14  Yaye ngokuqinisekileyo imbewu yakho iya kuba njengamasuntswana othuli lomhlaba,+ uze ngokuqinisekileyo usasazeke ngokubanzi, usinge entshona nasempuma nasemntla nasemzantsi,+ zize ngokuqinisekileyo zizisikelele ngawe nangembewu yakho zonke iintsapho zomhlaba.+ 15  Yabona, ndinawe yaye ndiya kukugcina kuyo yonke indlela oyihambayo ndize ndikubuyisele kulo mhlaba,+ kuba andiyi kukushiya de ndibe ndikwenzile ngenene oko ndikuthethileyo kuwe.”+ 16  Wavuka ke uYakobi ebuthongweni bakhe waza wathi: “Eneneni uYehova ukho kule ndawo, mna ke bendingakwazi oko.” 17  Wandula ke wafikelwa luloyiko waza wathi:+ “Asikuko nokuba iyoyikeka le ndawo!+ Ngokuqinisekileyo yindlu kaThixo le+ kwaye lisango lamazulu eli.” 18  Ngoko uYakobi wavuka ekuseni, wathabatha ilitye elo wayeqamele ngalo, walimisa layintsika waza wagalela ioli phezu kwalo.+ 19  Ngoko ke, wathi igama laloo ndawo yiBheteli;+ kodwa enyanisweni, lona igama leso sixeko laliyiLuzi ngaphambili.+ 20  Wabhambathisa ngesibhambathiso+ uYakobi, esithi: “Ukuba uThixo uthe waba nam, wandigcina ngokuqinisekileyo kuyo le ndlela ndiyihambayo, waza ngokuqinisekileyo wandinika isonka sokudla nezambatho zokunxiba+ 21  ndaza ngokuqinisekileyo ndabuyela ngoxolo endlwini kabawo, ngoko uYehova uya kuba ungqineke enguThixo wam.+ 22  Yaye eli litye ndilimisileyo layintsika loba yindlu kaThixo,+ ndize entweni yonke oya kundinika yona ndikunike ngokuqinisekileyo isishumi sayo.”+

Umbhalo osemazantsi