Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 27:1-46

27  Kwathi akuba mdala uIsake namehlo akhe enorhatyazo,+ wabiza uEsawu unyana wakhe omkhulu, wathi kuye:+ “Nyana wam!” waza wathi yena kuye: “Ndilapha!”  Waqhubeka wathi: “Yabona, sendimdala+ ngoku. Andiyazi imini yokufa kwam.+  Nceda ke, uthabathe ngesi sihlandlo izixhobo zakho, umphongolo wakho nesaphetha sakho, uze uphume uye endle, undizingelele inyamakazi.+  Wandule ke undenzele ukutya okunencasa, okona ndikuthandayo, uze ukuzise kum, ndidle, ukuze umphefumlo wam ukusikelele ndingekafi.”+  Ke kaloku, uRebheka wayephulaphule ngoxa uIsake wayethetha noEsawu unyana wakhe. Waza uEsawu waphuma waya kuzingela inyamakazi endle, ukuze amzisele yona.+  Wathi ke uRebheka kuYakobi unyana wakhe:+ “Yabona, ndisandul’ ukuva uyihlo ethetha noEsawu umntakwenu, esithi,  ‘Ndizisele inyamakazi uze undenzele ukutya okunencasa, ndidle, kuthi ngco kum, ukuze ndikusikelele phambi koYehova ndingekafi.’+  Ngoko ke, nyana wam, liphulaphule ilizwi lam koko ndikuyalela kona.+  Nceda, uye emhlambini, undithabathele khona amatakane amabini eebhokhwe, amahle, ukuze ndenzele uyihlo ukutya okunencasa, okona akuthandayo. 10  Wothi ke wena ukuse kuyihlo, adle, ukuze akusikelele engekafi.” 11  Wathi uYakobi kuRebheka unina: “Kodwa uEsawu umntakwethu uyindoda exhonti kwaye mna ndiyindoda egudileyo.+ 12  Kuthekani ukuba ubawo uyandiva?+ Yaye ngokuqinisekileyo ndiya kubonakala emehlweni akhe njengalowo umenza intlekisa,+ ndize ngokuqinisekileyo ndizizisele isiqalekiso kungekhona intsikelelo.”+ 13  Wathi ke unina kuye: “Makube phezu kwam ukuqalekiswa kwakho, nyana wam.+ Kuphela nje wena phulaphula ilizwi lam, uze uye kundithabathela wona.”+ 14  Ngako oko waya wawathabatha, wawazisa kunina, waza unina wenza ukutya okunencasa, okona akuthandayo uyise. 15  Emva koko uRebheka wathabatha izambatho zikaEsawu unyana wakhe omkhulu,+ ezona zinqwenelekayo ezazikuye endlwini,+ waza wamambathisa ngazo uYakobi unyana wakhe omncinane.+ 16  Zona izintsu zamatakane lawo eebhokhwe wambathisa ngazo izandla zakhe nenxalenye engenazinwele yentamo yakhe.+ 17  Wandula ke wakubeka ukutya okunencasa kunye nesonka awayesenzile esandleni sikaYakobi unyana wakhe.+ 18  Ngoko wangena waya kuyise waza wathi: “Bawo!” waza yena wathi: “Ndilapha! Ungubani na, nyana wam?” 19  Waza wathi uYakobi kuyise: “NdinguEsawu izibulo lakho.+ Ndenze kanye njengoko ubuthethile kum. Nceda uvuke. Hlala phantsi uze udle inyamakazi yam, ukuze umphefumlo wakho undisikelele.”+ 20  Wathi uIsake kunyana wakhe: “Kutheni na le nto uye wakhawuleza kangaka ukuyifumana, nyana wam?” Wathi yena: “Kungenxa yokuba uYehova uThixo wakho undenze ndaqubisana nayo.” 21  Waza ke wathi uIsake kuYakobi: “Nceda usondele, ukuze ndikuve, nyana wam, ukuze ndazi ukuba ngokwenene ungunyana wam uEsawu okanye akunguye kusini na.”+ 22  Ngoko uYakobi wasondela kuIsake uyise, wamva, waza wathi: “Ilizwi lona lilizwi likaYakobi, kodwa izandla zizandla zikaEsawu.”+ 23  Akazange amqonde, kuba izandla zakhe zazixhonti njengezandla zikaEsawu umntakwabo. Ngako oko wamsikelela.+ 24  Emva koko wathi: “Ngaba ngokwenene ungunyana wam uEsawu?” wathi yena: “Ndinguye.”+ 25  Waza ke wathi: “Sondeza kum ndidle inyamakazi yonyana wam, ukuze umphefumlo wam ukusikelele.”+ Wayisondeza kuye waza wadla, wamzisela newayini, wasela. 26  Wandula ke uIsake uyise wathi kuye: “Nceda usondele, uze undange, nyana wam.”+ 27  Ngoko wasondela waza wamanga, walijoja ivumba lezambatho zakhe.+ Wamsikelela ke wathi: “Yabona, ivumba lonyana wam linjengevumba lomhlaba awusikeleleyo uYehova. 28  Yaye ngamana uTHIXO oyinyaniso angakunika umbethe wamazulu+ nokuchuma komhlaba+ nentabalala yokudla okuziinkozo newayini entsha.+ 29  Izizwana mazikukhonze namaqela eentlanga mawaqubude kuwe.+ Yiba yinkosi kubantakwenu, baqubude kuwe+ oonyana bakanyoko. Uqalekisiwe ngamnye okuqalekisayo, yaye usikelelekile ngamnye okusikelelayo.”+ 30  Kwathi esandul’ ukugqiba nje uIsake ukusikelela uYakobi, ewe, esandul’ ukuphuma uYakobi ebusweni bukaIsake uyise, wabuya uEsawu umntakwabo evela kuzingela.+ 31  Naye wenza ukutya okunencasa. Wakuzisa kuyise waza wathi kuyise: “Khawuvuke bawo uze udle inyamakazi yonyana wakho, ukuze umphefumlo wakho undisikelele.”+ 32  Wathi uIsake uyise kuye: “Ungubani na wena?” wathi yena: “Ndingunyana wakho, izibulo lakho, uEsawu.”+ 33  Waqala wangcangcazela kakhulu, wagubha ngokugqithiseleyo uIsake, waza wathi: “Ngubani na, ke ngoko, lo uzingele inyamakazi waza wayizisa kum, ndadla yonk’ into ungekafiki wena ndaza ndamsikelela? Kunjalonje uya kusikeleleka!”+ 34  Akuweva uEsawu amazwi kayise wadanduluka ngesikhalo esikhulu nesikrakra ngokugqithiseleyo, wathi kuyise:+ “Ndisikelele nam, bawo!”+ 35  Kodwa yena wathi: “Kufike umntakwenu ngenkohliso waza wayithabatha intsikelelo ebilungiselelwe wena.”+ 36  Waza wathi: “Kungokuba igama lakhe kusithiwa nguYakobi na, le nto endithabathele indawo yam ezi zihlandlo zozibini?+ Ilungelo lam lobuzibulo sele elithabathile,+ naku ngoku endithabathela nentsikelelo yam!”+ Kwaye wongeza wathi: “Akundibekelanga ntsikelelo na mna?” 37  Kodwa ekuphenduleni uEsawu uIsake waqhubeka wathi: “Yabona, ndimmisile ukuba abe yinkosi phezu kwakho,+ nabo bonke abantakwabo ndibanikele kuye njengabakhonzi,+ ndimjizeke ngokudla okuziinkozo nangewayini entsha ukuze zimxhase,+ yaye yintoni na ke endingaba sayenzela wena, nyana wam?” 38  Wandula ke uEsawu wathi kuyise: “Ngaba inye nje kuphela intsikelelo onayo, bawo? Ndisikelele nam, bawo!”+ Wasuka waliphakamisa izwi lakhe uEsawu, walila iinyembezi.+ 39  Waphendula uIsake uyise wathi kuye: “Yabona, uya kuhlalela kude nokuchuma komhlaba, ube kude nombethe wamazulu ovela phezulu.+ 40  Kwaye uya kuphila+ ngekrele lakho, umkhonze+ umninawa wakho. Kodwa wothi wakudlokova, uyaphule ngenene idyokhwe yakhe entanyeni yakho.”+ 41  Ngoko ke, uEsawu wamzonda uYakobi ngenxa yentsikelelo awamsikelela+ ngayo uyise, waza wathi uEsawu entliziyweni yakhe:+ “Ziyasondela+ iintsuku zokuzilela ubawo. Emva koko ndiya kumbulala uYakobi umntakwethu.”+ 42  Uthe akuwaxelelwa uRebheka la mazwi kaEsawu unyana wakhe omkhulu, wathumela ngoko nangoko ukuba kubizwe uYakobi unyana wakhe omncinane waza wathi kuye: “Khangela! UEsawu umntakwenu uzithuthuzela ngawe—ngokuthi uza kukubulala.+ 43  Ngoko ke, nyana wam, phulaphula izwi lam, usuke,+ ubalekele kuLabhan umntakwethu kwaHaran.+ 44  Uze uhlale naye iintsuku ezithile, ide idambe+ ingqumbo yomntakwenu, 45  ude uphele umsindo womntakwenu ngakuwe aze akulibale oko ukwenzileyo kuye.+ Ndothi ke ngokuqinisekileyo ndithumele ukuba uphuthunywe khona. Yini na ukuba ndilahlekelwe nini nobabini ngamini-nye?” 46  Emva koko uRebheka wahlala esithi kuIsake: “Ndiyabenyanya ubomi bam ngenxa yezi ntombi zakwaHeti.+ Ukuba kwiintombi zeli lizwe, uYakobi uthe wathabatha umfazi ezintombini zakwaHeti, njengazo ezi, bungaba salunga ngantoni na ubomi kum?”+

Umbhalo osemazantsi