Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 26:1-35

26  Ke kaloku kwabakho indlala ezweni, ngaphandle kweyokuqala indlala eyayikho ngemihla ka-Abraham,+ waza uIsake waya kuAbhimeleki, ukumkani wamaFilisti, eGerare.+  Ngoko uYehova wabonakala kuye waza wathi:+ “Musa ukuhla uye eYiputa. Misa umnquba ezweni endiya kukutyumbela lona.+  Hlala njengomphambukeli kwilizwe elo,+ yaye ndiya kuba nawe ndize ndikusikelele, ngokuba ndiya kuwanika wena nembewu yakho onke la mazwe,+ ndisiphumeze isifungo endasifungayo kuAbraham uyihlo,+  ‘Yaye ndiya kuyandisa imbewu yakho njengeenkwenkwezi zamazulu ndize ndiyinike imbewu yakho onke la mazwe;+ zizisikelele ngembewu yakho zonke iintlanga zomhlaba,’+  kuba uAbraham waliphulaphula ilizwi lam waza waqhubeka eyigcinile imfanelo yakhe kum, imiyalelo yam, imimiselo yam, nemithetho yam.”+  Ngoko uIsake wahlala eGerare.+  Amadoda aloo ndawo ayesoloko embuza ngomfazi wakhe, yaye yena wayesithi: “Ngudade wethu.”+ Kuba wayesoyika ukuthi “Ngumfazi wam” ngokoyikela ukuba, “hleze andibulale amadoda ale ndawo ngenxa kaRebheka,” ngokutsho kwakhe, kuba wayenomtsalane ngembonakalo.+  Kwathi zakoluleka iintsuku zakhe elapho, wabona uAbhimeleki, ukumkani wamaFilisti, esakukhangela ngefestile, nanko uIsake onwabile kunye noRebheka umfazi wakhe.+  Ngoko nangoko uAbhimeleki wambiza uIsake waza wathi: “Ngumfazi wakho lo! Bekutheni ke uze uthi, ‘Ngudade wethu’?” Wathi uIsake kuye: “Nditsho kuba bendisoyika ukufa ngenxa yakhe.”+ 10  Kodwa uAbhimeleki waqhubeka wathi: “Yini na ukuba wenze le nto kuthi?+ Kwithutyana nje elifutshane omnye waba bantu ebengathi ngokuqinisekileyo alale nomfazi wakho, ube ke usizisele ityala!”+ 11  Waza ke uAbhimeleki wabayalela bonke abantu, esithi: “Nabani na ochukumisa le ndoda nomfazi wayo uya kubulawa ngokuqinisekileyo!” 12  Emva koko uIsake waqalisa ukuhlwayela imbewu kwelo lizwe,+ yaye wazuza ngaloo nyaka imilinganiselo ephindwe kalikhulu,+ njengoko uYehova wayemsikelela.+ 13  Ngenxa yoko yaba nkulu indoda leyo yaza yaqhubeka ihambela phambili ngakumbi nangakumbi, yaya ikhula de yankulu kakhulu.+ 14  Yaba nemihlambi yezimvu nemihlambi yeenkomo nabakhonzi abaninzi,+ kangangokuba amaFilisti ayimonela.+ 15  Asuka amaFilisti awavingca onke amaqula ababewembile abakhonzi bakayise ngemihla ka-Abraham uyise,+ awadiba ngomhlaba owomileyo.+ 16  Ekugqibeleni uAbhimeleki wathi kuIsake: “Mka elumelwaneni lwethu, kuba usuke waba namandla kakhulu kunathi.”+ 17  Ngoko uIsake wemka apho, wamisa inkampu kwintlambo yaseGerare+ waza wahlala khona. 18  Yaye uIsake wawemba kwakhona amaqula amanzi ababewembile ngemihla ka-Abraham uyise kodwa avingcwa ngamaFilisti emva kokufa kuka-Abraham;+ kwaye waphinda wawabiza ngamagama awayewabize ngawo uyise.+ 19  Bemba abakhonzi bakaIsake kuloo ntlambo baza bafumana apho iqula lamanzi ahlaziyayo. 20  Yaye abalusi baseGerare baxabana nabalusi bakaIsake,+ besithi: “Ngawethu la manzi!” Ngoko ke wathi igama lequla elo yiEsek, kuba basukuzana naye. 21  Bemba elinye iqula, baza baxabana nangalo. Ngoko ke wathi igama lalo yiSitena. 22  Kamva wasuka apho waza wemba elinye iqula,+ kodwa abaxabananga ngalo. Ngoko ke wathi igama lalo yiRehobhoti waza wathi: “Kungenxa yokuba ngoku uYehova usinike indawo ebanzi+ waza wasenza saqhama emhlabeni.”+ 23  Wenyuka apho waya eBher-shebha.+ 24  UYehova wabonakala kuye ngobo busuku waza wathi: “NdinguThixo ka-Abraham uyihlo.+ Musa ukoyika,+ kuba ndinawe, yaye ndiza kukusikelela ndize ndiyandise imbewu yakho ngenxa ka-Abraham umkhonzi wam.”+ 25  Ngako oko wakha isibingelelo apho, wabiza egameni likaYehova+ waza wayimisa khona intente yakhe,+ yaye abakhonzi bakaIsake bemba khona iqula. 26  Kamva uAbhimeleki weza kuye evela eGerare noAhuzati umhlobo wakhe osenyongweni noFikoli intloko yomkhosi wakhe.+ 27  Wathi uIsake kubo: “Yini na ukuba nize kum, nandithiyayo nje naza nandindulula elumelwaneni lwenu?”+ 28  Bathi ke bona: “Sibonile ukuba ngaphandle kwamathandabuzo uYehova unawe.+ Ngoko ke sathi, ‘Makubekho isifungo sokuzibophelela phakathi kwethu,+ phakathi kwakho nathi, senze umnqophiso nawe,+ 29  wokuba akusayi kwenza nto imbi kuthi kanye njengokuba singakuchukumisanga, senze okulungileyo kuphela kuwe ngokuthi sikundulule ngoxolo.+ Ngoku usikelelwe nguYehova.’”+ 30  Wandula ke wabenzela itheko baza badla, basela.+ 31  Bavuka ekuseni ngentsasa elandelayo baza bafungelana.+ Emva koko uIsake wabandulula baza bemka kuye ngoxolo.+ 32  Kwathi ngolo suku bafika abakhonzi bakaIsake bamxelela ngequla ababelembile,+ bathi kuye: “Siwafumene amanzi!” 33  Ngoko ke wathi igama lalo yiShibha. Kungenxa yoko le nto igama leso sixeko liyiBher-shebha,+ unanamhla. 34  Wakhula uEsawu waba neminyaka engamashumi amane ubudala. Waza ke wathabatha umfazi onguYuditi intombi kaBheri umHiti noBhasemati intombi kaElon umHiti.+ 35  Yaye bawenza wakrakra umoya kaIsake noRebheka.+

Umbhalo osemazantsi