Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 25:1-34

25  Ngapha koko, uAbraham wathabatha umfazi kwakhona, ogama linguKetura.+  Ekuhambeni kwexesha wamzalela uZimran noYokeshan noMedan noMidiyan+ noIshibhaki noShuwaha.+  UYokeshan wazala uShebha+ noDedan.+ Oonyana bakaDedan babengama-Ashurim namaLetushim namaLewumim.  Oonyana bakaMidiyan yayinguEfa+ noEfere noHanoki noAbhida noEldaha.+ Bonke aba yayingoonyana bakaKetura.  Kamva uAbraham wanika uIsake yonk’ into awayenayo,+  ke bona oonyana bamashweshwe awayenawo uAbraham, wabanika izipho uAbraham.+ Waza ke wabandulula bemka kuIsake unyana wakhe,+ ngoxa wayesaphila, basinga ngasempuma, kwilizwe laseMpuma.+  Yiyo le imihla yeminyaka yokudla ubomi kuka-Abraham, iminyaka elikhulu elinamashumi asixhenxe anesihlanu.  Wabhubha ke uAbraham, wafa eyingwevu enkulu, aluphele yaye anelisekile, waza wahlanganiselwa kubantu bakowabo.+  Ngoko uIsake noIshmayeli oonyana bakhe bamngcwaba emqolombeni waseMakaphela, owawungaphambi kweMamre, entsimini kaEfron unyana kaTsohare umHiti,+ 10  ntsimi leyo wayithengayo uAbraham koonyana bakaHeti. Wangcwatyelwa khona uAbraham, kwanoSara umfazi wakhe.+ 11  Kwathi emva kokufa kuka-Abraham uThixo waqhubeka emsikelela uIsake unyana wakhe,+ yaye uIsake wayehlala kufuphi naseBhere-lahayi-royi.+ 12  Yiyo le ke imbali kaIshmayeli+ unyana ka-Abraham awathi uHagare umYiputa, isicakakazi sikaSara, wamzalela uAbraham.+ 13  Ngawo la amagama oonyana bakaIshmayeli, ngamagama abo, ngokweentsapho zabo: izibulo likaIshmayeli nguNebhayoti+ ibe nguKedare+ noAdebhele noMibhesam+ 14  noMishma noDuma noMasa, 15  uHadadi+ noTema,+ uYeture, uNafishi noKedema.+ 16  Ngabo abo oonyana bakaIshmayeli, yaye ngamagama abo lawo ngokweentendelezo zabo nangokweenkampu zabo ezibiyelwe ngodonga:+ izikhulu ezilishumi elinesibini ngokwezizwana zazo.+ 17  Yiyo le iminyaka yokudla ubomi kukaIshmayeli, iminyaka elikhulu elinamashumi amathathu anesixhenxe. Waza wabhubha, wafa, wahlanganiselwa kubantu bakowabo.+ 18  Bamisa iminquba yabo ukususela eHavila+ kufuphi neShure,+ ephambi kweYiputa, besa eAsiriya. Wahlala phambi kwabo bonke abantakwabo.+ 19  Yiyo le ke imbali kaIsake unyana ka-Abraham.+ UAbraham wazala uIsake. 20  Yaye uIsake wayeneminyaka engamashumi amane ubudala ukuthabatha kwakhe uRebheka intombi kaBhetuweli+ umSiriya+ wasePadan-aram, udade boLabhan umSiriya, njengomfazi wakhe. 21  Kwaye uIsake wahlala embongoza uYehova ngokukodwa mayela nomfazi wakhe,+ kuba wayeludlolo;+ ngoko uYehova wasabela kwezo zibongozo zakhe,+ waza uRebheka umfazi wakhe wamitha. 22  Yaye basukuzana+ oonyana ngaphakathi kuye, ngokokude athi: “Ukuba kuza kuqhubeka ngale ndlela, ndingaba ndisaphilela ntoni ke?” Ngako oko wabuzisa kuYehova.+ 23  Waza wathi uYehova kuye: “Kukho iintlanga ezimbini esiswini sakho,+ kuya kwahlukana amaqela amabini eentlanga embilinini wakho;+ elinye iqela lohlanga liya komelela ngakumbi kunelinye iqela lohlanga,+ yaye elikhulu liya kukhonza elincinane.”+ 24  Zazaliseka iintsuku zakhe zokuba azale, yaye, khangela! unamawele esiswini sakhe.+ 25  Laphuma elokuqala libomvu lonke njengomnweba owenziwe ngoboya;+ baza balithiya igama elinguEsawu.+ 26  Kwaza emva koko kwaphuma umntakwabo ebambelele esithendeni sikaEsawu ngesandla;+ yena wamthiya igama elinguYakobi.+ Waye uIsake enamashumi amathandathu eminyaka ubudala ekuzalweni kwabo. 27  Akhula ke amakhwenkwe, waza uEsawu waba lizingela,+ indoda yasendle, kodwa yena uYakobi wayeyindoda engenakusoleka,+ ehlala ezintenteni.+ 28  Yaye uIsake wayemthanda uEsawu, kuba wayehlala esidla inyamakazi, ngoxa yena uRebheka wayethanda uYakobi.+ 29  Ngamini ithile uYakobi wayepheke isityu, ekufikeni kukaEsawu evela endle yaye ediniwe. 30  Ngoko uEsawu wathi kuYakobi: “Nceda, khawulezisa, undiphe ndiginye kule nto ibomvu—loo nto ibomvu, kuba ndidiniwe!” Kungenxa yoko le nto kwathiwa igama lakhe nguEdom.+ 31  Wathi uYakobi: “Ndithengisele, kuqala, ilungelo lakho lobuzibulo!”+ 32  Waza waqhubeka uEsawu esithi: “Yabona, ndiza kufa, yaye bunangenelo ngantoni kum ubuzibulo?” 33  Waza uYakobi wongeza wathi: “Ndifungele kuqala!”+ Wamfungela waza wathengisa ngelungelo lakhe lobuzibulo kuYakobi.+ 34  Wandula ke uYakobi wamnika uEsawu isonka nesityu seentlumayo, wadla, wasela.+ Waza ke wasukuma, wahamba indlela yakhe. Ngoko uEsawu wabudela ubuzibulo.+

Umbhalo osemazantsi