Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 24:1-67

24  Waye ke uAbraham emdala, ihambile iminyaka; kwaye uYehova wayemsikelele uAbraham kwinto yonke.+  Ngoko ke wathi uAbraham kumkhonzi wakhe, oyena mkhulu endlwini yakhe, owayelawula konke awayenako:+ “Nceda, ubeke isandla sakho phantsi kwethanga lam,+  njengoko ndimele ndikufungise ngoYehova,+ uThixo wamazulu noThixo womhlaba, ukuba akuyi kumthabathela umfazi unyana wam ezintombini zamaKanan endihleli phakathi kwawo,+  kodwa woya ezweni lakowethu nakwizalamane zam,+ uze ngokuqinisekileyo umthabathele khona umfazi unyana wam, uIsake.”  Noko ke, umkhonzi lowo wathi kuye: “Kuthekani ukuba umfazi lowo akakunqweneli ukuza nam kweli lizwe? Ngaba ndimele ngokuqinisekileyo ndimbuyisele unyana wakho kwelo zwe waphuma kulo wena?”+  Wathi ke uAbraham kuye: “Lumka ungakhe umbuyisele apho unyana wam.+  UYehova uThixo wamazulu, owandithabathayo endlwini kabawo nasezweni lezalamane zam+ nowathethayo kum, wandifungela,+ esithi, ‘Ndolinika imbewu yakho+ eli lizwe,’+ uya kuthumela ingelosi yakhe phambi kwakho,+ yaye ngokuqinisekileyo uya kumthabathela khona+ umfazi unyana wam.  Kodwa ukuba umfazi lowo akakunqweneli ukuza nawe, woba ukhululekile kwesi sifungo usenzileyo kum.+ Kuphela nje uze ungambuyiseli apho unyana wam.”  Wasuka ke umkhonzi lowo wasibeka isandla sakhe phantsi kwethanga lika-Abraham inkosi yakhe waza wamfungela ngalo mbandela.+ 10  Ngoko loo mkhonzi wathabatha iinkamela ezilishumi kwiinkamela zenkosi yakhe waza wahamba enalo lonke uhlobo lwezinto ezilungileyo zenkosi yakhe esandleni sakhe.+ Wasuka wangena endleleni eya eMesopotamiya kwisixeko sakwaNahore. 11  Ekugqibeleni waziguqisa phantsi iinkamela ngaphandle kwesixeko ngasequleni lamanzi malunga nexesha langokuhlwa,+ xesha elo ayeqhele ukuphuma ngalo amabhinqa ukuya kukha amanzi.+ 12  Waza ke wathi: “Yehova Thixo wenkosi yam uAbraham,+ nceda ukwenze oku ngawo lo mhla phambi kwam, uyenzele ububele bothando+ inkosi yam uAbraham.+ 13  Yabona, ndimi ngasemthonjeni wamanzi, yaye iintombi zabantu besi sixeko ziyaphuma ukuza kukha amanzi.+ 14  Maze kuthi ke ibhinqa eliselula endothi kulo, ‘Nceda uthobe ingqayi yakho, ndisele,’ lize ngenene lithi lona, ‘Sela, neenkamela zakho ndoziseza,’ ibe lilo olabele umkhonzi wakho,+ uIsake; ndize ngale ndlela ndazi mna ngoko ukuba ubonakalise uthando olunyanisekileyo kwinkosi yam.”+ 15  Kwathi, engekagqibi nokuthetha,+ gqi uRebheka, lowo wazalwa nguBhetuweli,+ unyana kaMilka,+ umfazi kaNahore,+ umntakwabo Abraham, enengqayi yakhe yamanzi egxalabeni lakhe.+ 16  Laye ke ibhinqa elo liselula linomtsalane kakhulu ngembonakalo,+ liyintombi enyulu, engazange ibe neentlobano zesini nandoda;+ lehla ke laya emthonjeni, lazalisa ingqayi yalo yamanzi, laphinda lenyuka. 17  Wabaleka ngoko nangoko umkhonzi lowo esiya kulihlangabeza waza wathi: “Nceda undirhabulise kula manzi asengqayini yakho.” + 18  Lona lathi: “Sela, nkosi yam.” Latsho liyihlisa ngokukhawuleza ingqayi yalo, layibamba ngesandla laza lamseza.+ 19  Lakugqiba ukumseza, lathi: “Ndozikhelela amanzi nazo iinkamela zakho zide zigqibe ukusela.”+ 20  Ngoko lakhawuleza layiqongqotha ingqayi yalo emkhombeni wokuseza laza labaleka kaninzi-ninzi ukuya kukha amanzi equleni,+ lazikhelela zonke iinkamela zakhe. 21  Lonke eli xesha le ndoda yayilondele imangalisiwe, ithe cwaka ukuze yazi enoba uYehova ulwenze lwanempumelelo na uhambo lwayo okanye akunjalo.+ 22  Kwathi ke, zakugqiba ukusela iinkamela, indoda leyo yathabatha ikhonkco lempumlo legolide+ elisisiqingatha seshekele ubunzima balo nezacholo ezibini+ zokufaka ezandleni zalo, eziziishekele ezilishumi zegolide ubunzima bazo, 23  yaza yathi: “Uyintombi kabani? Nceda, undixelele. Ikho na indawo yokulalisa+ endlwini kayihlo?” 24  Lathi kuyo: “Ndiyintombi kaBhetuweli+ unyana kaMilka, awamzalela uNahore.”+ 25  Laza lahlabela mgama lathi kuye: “Sineendiza nokutya kwezilwanyana okuninzi, kwanendawo yokulalisa.”+ 26  Yasuka le ndoda yathoba iqubuda kuYehova+ 27  yaza yathi: “Makabongwe uYehova+ uThixo wenkosi yam uAbraham, ongabususanga ububele bakhe bothando nenkoloseko yakhe kwinkosi yam. Ndithe ndisendleleni, uYehova wandikhokelela endlwini yabantakwabenkosi yam.”+ 28  Labaleka ibhinqa elo liselula laya kuxelela abendlu kanina ngezi zinto. 29  URebheka waye enomntakwabo, ogama linguLabhan.+ Ngoko uLabhan waya ebaleka kuloo ndoda yayingaphandle emthonjeni. 30  Wathi akulibona ikhonkco lempumlo nezacholo+ ezandleni zodade wabo waza weva namazwi kaRebheka udade wabo, esithi: “Yenjenje indoda leyo ukuthetha kum,” waya kuloo ndoda, nantso imi ngasezinkameleni emthonjeni. 31  Ngoko nangoko wathi: “Yiza, wena usikelelweyo nguYehova.+ Umeleni na ngaphandle, ndakugqiba ukukulungiselela indlu nendawo yeenkamela?” 32  Yaya ke indoda leyo endlwini, waza yena wazikhulula iinkamela, wazinika iindiza nokutya kwazo iinkamela, wayinika amanzi okuhlamba iinyawo zayo neenyawo zamadoda awayekunye nayo.+ 33  Kwandula ke kwabekwa into edliwayo phambi kwayo, kodwa yathi yona: “Andisayi kudla de ndibe ndithethile ngombandela endize ngawo.” Ngako oko wathi: “Thetha!”+ 34  Yaza ke yathi: “Ndingumkhonzi ka-Abraham.+ 35  Yaye uYehova uyisikelele kakhulu inkosi yam ngokuthi ayenze ibe nkulu ngakumbi, wayinika izimvu neenkomo nesilivere negolide nezicaka nezicakakazi neenkamela namaesile.+ 36  Ngokubhekele phaya, uSara umfazi wenkosi yam wayizalela unyana inkosi yam ebudaleni bakhe;+ kwaye iya kumnika yonk’ into enayo.+ 37  Ngoko inkosi yam yandifungisa, isithi, ‘Uze ungamthabatheli umfazi unyana wam ezintombini zamaKanan endihleli ezweni lawo.+ 38  Suka uye endlwini kabawo nakwintsapho yakowethu,+ umthabathele khona umfazi unyana wam.’+ 39  Kodwa ndithe kwinkosi yam, ‘Kuthekani ke ukuba ibhinqa elo alifuni ukuza nam?’+ 40  Yathi yona kum, ‘UYehova, endihambe phambi kwakhe,+ wothumela ingelosi yakhe+ kunye nawe aze ngokuqinisekileyo ayenze ibe nempumelelo indlela yakho;+ uze umthabathele umfazi unyana wam kwintsapho yakowethu nasendlwini kabawo.+ 41  Ngelo xesha uya kuba msulwa kwesi sifungo sam ukuba ekufikeni kwakho kwintsapho yakowethu, abamnikelanga kuwe, wothi ke ukhululeke esifungweni sam.’+ 42  “Ndithe ndakufika emthonjeni namhlanje, ndathi, ‘Yehova Thixo wenkosi yam uAbraham, ukuba ngokwenene uyenze yanempumelelo indlela yam endihamba ngayo,+ 43  yabona, ndimi ngasemthonjeni wamanzi. Maze kuthi ke intombi+ ephumayo ukuza kukha amanzi endothi kuyo: “Nceda, undiphe ndisele intwana yamanzi kule ngqayi yakho,” 44  ize ngenene ithi kum: “Sela, neenkamela zakho ndozikhelela amanzi,” mayibe yiyo engumfazi uYehova amabele unyana wenkosi yam.’+ 45  “Ndathi ndingekagqibi nokuthetha+ entliziyweni yam,+ gqi uRebheka, enengqayi egxalabeni lakhe; waza wehla waya emthonjeni, wakha amanzi.+ Ndathi ke kuye, ‘Khawuncede, undiphe ndisele.’+ 46  Ngoko wayihlisa ngokukhawuleza ingqayi yakhe waza wathi, ‘Sela,+ neenkamela zakho ndoziseza.’ Ndasela ke, waziseza neenkamela. 47  Emva koko ndambuza ndathi, ‘Uyintombi kabani?’+ waza yena wathi, ‘Ndiyintombi kaBhetuweli unyana kaNahore, awamzalelwa nguMilka.’ Ngako oko ndiye ndamfaka ikhonkco lempumlo ethatheni lakhe nezacholo ezandleni zakhe.+ 48  Ndandula ke ndathoba ndaqubuda kuYehova ndaza ndambonga uYehova uThixo wenkosi yam uAbraham,+ ondikhokeleyo endleleni eyinyaniso+ ukuya kuthabathela unyana wakhe intombi yomntakwabenkosi yam. 49  Ngoku ke, ukuba nibonakalisa ububele bothando nenkoloseko kwinkosi yam,+ ndixeleleni; kodwa ukuba akunjalo, ndixeleleni, ukuze ndijikele ekunene okanye ekhohlo.”+ 50  ULabhan noBhetuweli baphendula bathi: “Le nto iphuma kuYehova.+ Asinakuthetha nto kuwe, nokuba yembi nokuba yelungileyo.+ 51  Nanku uRebheka phambi kwakho. Mthabathe uhambe, abe ngumfazi wonyana wenkosi yakho, kanye njengoko ethethile uYehova.”+ 52  Akuweva umkhonzi ka-Abraham amazwi abo, waqubuda ngoko nangoko emhlabeni phambi koYehova.+ 53  Yaye lo mkhonzi wakhupha impahla yesilivere nempahla yegolide nezambatho, wazinika uRebheka; waza wanika umntakwabo nonina+ izinto ezintle. 54  Emva koko badla basela, yena namadoda awayekunye naye, yaye balalisa khona apho baza bavuka kusasa. Waza ke wathi: “Ndindululeni ndiye enkosini yam.”+ 55  Wathi umntakwabo nonina: “Malihlale nathi eli bhinqa liselula ubuncinane iintsuku ezilishumi. Emva koko ke lingahamba.” 56  Kodwa wathi kubo: “Musani ukundibambezela, ekubeni uYehova eyenze yaba nempumelelo indlela yam.+ Ndindululeni, ukuze ndiye enkosini yam.”+ 57  Ngoko bathi: “Masilibize ibhinqa eliselula ukuze sive ngomlomo walo.”+ 58  Bambiza ke uRebheka baza bathi kuye: “Ngaba uza kuhamba nale ndoda?” Wathi ke yena: “Ndikulungele ukuhamba.”+ 59  Bamndulula ke uRebheka+ udade wabo nempelesi yakhe+ kunye nomkhonzi ka-Abraham namadoda akhe. 60  Baza ke bamsikelela uRebheka besithi kuye: “Owu, dade wethu, ngamana ungaba ngamawaka aphindwe kalishumi lamawaka, nembewu yakho ilidle ilifa isango labo bayithiyayo.”+ 61  Basuka ke emva koko uRebheka neempelesi zakhe+ bakhwela ezinkameleni+ baza balandela indoda leyo; yaye umkhonzi wamthabatha uRebheka waza wemka. 62  Ke kaloku uIsake wayesiza ngendlela eya eBhere-lahayi-royi,+ kuba wayehlala ezweni laseNegebhi.+ 63  Wayephumile ke uIsake ehamba-hamba ukuze acamngce+ entsimini xa kuhlwayo. Uthe akuphakamisa amehlo akhe wakhangela, tyhini, nazo iinkamela zisiza! 64  Wathi uRebheka akuphakamisa awakhe amehlo, wambona uIsake waza wazithi jiwu wehla enkameleni. 65  Wathi kumkhonzi: “Ngubani laa ndoda ihamba entsimini isiza kusihlangabeza?” waza umkhonzi wathi: “Yinkosi yam.” Wandula ke wathabatha isigquma-ntloko sakhe waza wazigqubuthela.+ 66  Yaye umkhonzi wambalisela uIsake zonke izinto azenzileyo. 67  Emva koko uIsake wamsa ententeni kaSara unina.+ Waba uyamthabatha ngaloo ndlela uRebheka, waba ngumfazi wakhe;+ wamthanda,+ waza wathuthuzeleka uIsake emva kokulahlekelwa ngunina.+

Umbhalo osemazantsi