Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Genesis 19:1-38

19  Zafika ke ezo ngelosi zimbini eSodom ngokuhlwa, yaye uLote wayehleli esangweni laseSodom.+ Uthe akuzibona uLote, wasukuma waya kuzihlangabeza waza waqubuda ngobuso emhlabeni.+  Wandula ke wathi: “Khanincede, kaloku, zinkosi zam, ncedani niphambukele endlwini yomkhonzi wenu nilalise khona size sinihlambe neenyawo.+ Nandule ke nivuke ekuseni nihambe.”+ Zathi ke zona: “Hayi, solalisa kwindawo yembutho.”+  Kodwa wazingisa kakhulu,+ ngokokude ziphambukele kuye zize ziye endlwini yakhe. Waza ke wazenzela itheko,+ wabhaka namaqebengwana angenagwele,+ zadla.  Ngaphambi kokuba zilale, amadoda esixeko, amadoda aseSodom, ayingqonga indlu,+ kususela enkwenkweni kwesa kwindoda endala, bonke abantu belihlokondiba elinye.+  Yaye bamemeza kuLote besithi kuye: “Aphi laa madoda angene kwakho ngobu busuku? Wakhuphele kuthi ukuze sibe neentlobano zokwazana nawo.”+  Ekugqibeleni waphuma uLote waya kuwo esangweni, waluvala ucango emva kwakhe.  Waza wathi: “Khanincede, bantakwethu, musani ukwenza ububi.+  Yini kodwa, ndineentombi ezimbini apha ezingazange zibe neentlobano zokwazana nandoda.+ Makhe ndinizisele zona. Nenze kuzo njengoko kulungileyo emehlweni enu.+ Ke kula madoda musani ukwenza nto,+ kuba angene ngenxa yoko emthunzini wophahla lwam.”+  Bona ke bathi: “Buy’ umva!” Baza bongeza bathi: “Eli lolo leza apha njengomphambukeli,+ ngoku lizenza umgwebi wethu.+ Siza kwenza ububi obungakumbi kuwe kunakuwo.” Basuka bayixinanisela ngamandla indoda leyo+ enguLote, yaye babesele beza kuluqhekeza ucango.+ 10  Ngoko amadoda lawo olula izandla zawo aza amngenisa uLote kuwo endlwini, aluvala ucango. 11  Kodwa wona amadoda awayesemnyango wendlu,+ awabetha ngobumfama, kususela kweyona incinane kuse kweyona inkulu,+ khon’ ukuze azinxaphise ezama ukufumana umnyango.+ 12  Andula ke la madoda athi kuLote: “Kukho nabani na ongomnye apha? Umkhwenyana noonyana bakho neentombi zakho nabo bonke onabo kwesi sixeko, bakhuphe kule ndawo!+ 13  Siza kuyonakalisa le ndawo, kuba sikhulu isikhalo esingabo phambi kukaYehova,+ kangangokuba uYehova usithumele ukuba sisonakalise esi sixeko.”+ 14  Ngako oko uLote waphuma waza wathetha nabakhwenyana bakhe ababeza kuthabatha iintombi zakhe, esithi: “Vukani! Phumani kule ndawo, kuba uYehova uza kusonakalisa esi sixeko!”+ Kodwa wayebonakala njengomntu oqhulayo emehlweni abakhwenyana bakhe.+ 15  Noko ke, kuthe kwakuba ngesifingo, iingelosi zamngxamisa uLote, zisithi: “Vuka! Thabatha umfazi wakho neentombi zakho zombini ezikhoyo apha,+ hleze utshayelwe ngenxa yesiphoso sesi sixeko!”+ 16  Wathi akuqhubeka ezilazila,+ ngoko ngemfesane kaYehova kuye,+ la madoda abamba isandla sakhe nesandla somfazi wakhe nezandla zeentombi zakhe aza amkhupha, amsa ngaphandle kwesixeko.+ 17  Yaye, akuba ebakhuphele ngaphandle kwaloo mmandla, yathi: “Baleka ngenxa yomphefumlo wakho!+ Musa ukukhangela emva+ yaye uze ungemi kuso sonke esi Sithili!+ Balekela kummandla weentaba kuba hleze utshayelwe!”+ 18  Waza uLote wathi kuwo: “Hayi, khawuncede, Yehova! 19  Naku nje, kaloku, umkhonzi wakho eye wakholeka emehlweni akho+ ngokokude umenzele ububele bothando,+ obubonakalisileyo kum ngokuwusindisa umphefumlo wam,+ kodwa mna—andinakukwazi ukubalekela kummandla weentaba, kuba hleze ndehlelwe yintlekele ndize ndife ngokuqinisekileyo apho.+ 20  Khawuncede, kaloku, esi sixeko sikufuphi ukuba ndingabalekela kuso kwaye siyinto encinane.+ Ndiyacela, bendingenako na ukubalekela kuso—asiyonto incinane na?—uze uqhubeke uphila umphefumlo wam.”+ 21  Ngoko wathi kuye: “Yabona, ndinolwazelelelo ngawe ukusa nakweli nqanaba,+ ngokungasibhukuqi isixeko eso uthethe ngaso.+ 22  Khawuleza! Balekela khona, kuba andinakwenza nto de ufike khona!”+ Kungenxa yoko le nto wasithiya eso sixeko igama lokuba yiTsoware.+ 23  Lalisele liphumile ilanga kwelo lizwe ekufikeni kukaLote eTsoware.+ 24  Waza uYehova wanisa isalfure nomlilo ovela kuYehova, emazulwini, phezu kweSodom naphezu kweGomora.+ 25  Ngoko waqhubeka ezibhukuqa ezi zixeko, kwaneSithili siphela nabo bonke abemi bezo zixeko nezityalo zomhlaba.+ 26  Umfazi wakhe wajika wakhangela ngasemva kwakhe, waza waba yintsika yetyuwa.+ 27  Ke kaloku uAbraham wahamba ekuseni waya kwindawo apho wayemi khona phambi kukaYehova.+ 28  Wandula ke wakhangela ezantsi ngaseSodom naseGomora nakulo lonke ilizwe leso Sithili waza wabona umbono. Yabona, nako kunyuka intshinyela yomsi kwelo lizwe injengentshinyela yomsi weziko!+ 29  Kwathi xa uThixo wayesonakalisa izixeko zeso Sithili, uThixo wamkhumbula uAbraham ngokuthi athabathe amanyathelo okundulula uLote aphume kuloo ndawo ibhukuqwayo xa wayebhukuqa izixeko awayehlala kuzo uLote.+ 30  Kamva uLote wanyuka waphuma eTsoware waza wahlala kummandla weentaba, ekunye neentombi zakhe zombini,+ kuba wayesoyika ukuhlala eTsoware.+ Ngoko wahlala emqolombeni, yena neentombi zakhe zombini. 31  Eyamazibulo yathi kwencinane: “Ubawo mdala yaye akukho ndoda kweli lizwe yokuba neentlobano zokwazana nathi ngokwendlela yomhlaba uphela.+ 32  Yiza, simseze iwayini+ ubawo size silale naye, sigcine inzala ngobawo.”+ 33  Ngoko zaqhubeka zimseza iwayini uyise ngobo busuku;+ yangena eyamazibulo yaza yalala noyise, kodwa akayazanga yena ukulala kwayo nokuvuka kwayo. 34  Kwaye ngengomso eyamazibulo yathi kwencinane: “Yabona, ndilele nobawo phezolo. Masimseze iwayini nangobu busuku. Uze ke wena ungene, ulale naye, ukuze sigcine inzala ngobawo.” 35  Ngoko zaqhubeka zimseza iwayini uyise ngobo busuku; yasuka ke encinane yaya kulala naye, kodwa akayazanga yena ukulala kwayo nokuvuka kwayo. 36  Kwaye zombini iintombi zikaLote zamitha ngoyise.+ 37  Ekuhambeni kwexesha eyamazibulo yazala unyana yaza yamthiya igama elinguMowabhi.+ Yena nguyise wamaMowabhi, unanamhla.+ 38  Yona encinane, nayo yazala unyana yaza yamthiya igama elinguBhen-ami. Yena nguyise woonyana baka-Amoni,+ unanamhla.

Umbhalo osemazantsi