Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 18:1-33

18  Emva koko uYehova wabonakala+ kuye phakathi kwemithi emikhulu kaMamre,+ ngoxa wayehleli emnyangweni wentente ekufudumaleni kwemini.+  Akuphakamisa amehlo akhe+ wakhangela, nako kumi mgama amadoda amathathu. Akuwabona wabaleka ukusuka emnyangweni wentente esiya kuwahlangabeza waza waqubuda emhlabeni.+  Wandula ke wathi: “Yehova, ukuba, kaloku, ndikholekile emehlweni akho, nceda ungadluli kumkhonzi wakho.+  Makhe kuthatyathwe intwana yamanzi, kuhlanjwe iinyawo zenu.+ Nize ningqendeve phantsi komthi.+  Yaye mandiniphathele iqhekeza lesonka, ukuze zihlaziyeke iintliziyo zenu.+ Emva koko ningadlula, kuba nize kudlula ngenxa yoko kumkhonzi wenu.” Athi ke wona: “Kulungile. Ungenza kanye njengoko uthethile.”  Ngoko uAbraham wakhawuleza waya ententeni kuSara waza wathi: “Khawulezisa! Thabatha imilinganiselo yeeseha ezintathu zomgubo ocolekileyo, uxovule intlama, wenze amaqebengwana abusazinge.”+  Emva koko wabaleka uAbraham ukuya emhlambini waza wathabatha elithambileyo lona ithole lenkunzi yenkomo, lilihle, waza walinika umlindi, owakhawulezisayo naye ukulilungisa.+  Wathabatha ibhotolo nobisi nethole elo lenkunzi yenkomo elalilungisiwe waza wazibeka phambi kwawo.+ Wema ngakuwo phantsi komthi njengoko ayesitya.+  Athi ke wona kuye: “Uphi na uSara umfazi wakho?”+ Wathi: “Ulapha ententeni!”+ 10  Ngoko yaqhubeka yathi: “Ngokuqinisekileyo ndiya kubuyela kuwe kunyaka ozayo ngeli xesha, yaye, khangela! uSara umfazi wakho uya kuba nonyana.”+ Waye ke uSara ephulaphule esemnyangweni wentente, yona yayisemva kwendoda leyo. 11  Kwaye uAbraham noSara babebadala, ihambile kubo iminyaka.+ USara wayesele eyekile ukuba sexesheni.+ 12  Ngoko ke uSara wahlekela ngaphakathi,+ esithi: “Njengokuba sendiphelile nje, ndingaba saba nalo ngenene uyolo kusini na, nenkosi yam yaluphele nje?”+ 13  Waza wathi uYehova kuAbraham: “Kutheni uSara eye wahleka nje, esithi, ‘Ngaba enyanisweni ndiya kuzala ngenene nakuba ndimdala nje?’+ 14  Ikho na into emnqabeleyo uYehova?+ Ngexesha elimisiweyo ndiya kubuyela kuwe, kunyaka ozayo ngeli xesha, yaye uSara uya kuba nonyana.” 15  Kodwa uSara wakhanyela, esithi: “Andikhange ndihleke!” Kuba wayesoyika. Wathi yena: “Hayi! uhlekile.”+ 16  Ethubeni asukuma amadoda lawo aza akhangela ezantsi ngaseSodom,+ yaye uAbraham wahamba nawo ewapheleka.+ 17  Waza uYehova wathi: “Ndomfihlela na uAbraham oko ndikwenzayo?+ 18  Kaloku, ngokuqinisekileyo uAbraham uza kuba luhlanga olukhulu nolunamandla, zize zizisikelele ngaye+ zonke iintlanga zomhlaba. 19  Kuba ndiye ndaqhelana naye ukuze yena ayalele oonyana bakhe nendlu yakhe emva kwakhe ukuze bagcine indlela kaYehova, benze ngokobulungisa nangokwemigwebo yakhe;+ ukuze uYehova abe nokumzisela ngokuqinisekileyo uAbraham oko akuthethileyo ngaye.”+ 20  Ngenxa yoko uYehova wathi: “Isikhalo sokumangalelwa kweSodom neGomora sikhulu,+ ewe, nesono sazo sinzima kakhulu.+ 21  Ndizimisele kunene ukuhla ukuze ndibone enoba benza ngokupheleleyo kusini na ngokwesikhalo esifikileyo kum, kuze kuthi, ukuba akunjalo, ndikwazi oko.”+ 22  Ajika xa kulapho amadoda lawo aza asinga eSodom; kodwa yena uYehova,+ wayesemi phambi kuka-Abraham.+ 23  Ngoko uAbraham wasondela waza wathi: “Ngaba ngokwenene uya kulitshayela ilungisa kunye nongendawo kusini na?+ 24  Masithi kukho abantu abangamalungisa abangamashumi amahlanu phakathi kweso sixeko. Ngaba ubuya kubatshayela, ungayixoleli loo ndawo kusini na, ngenxa yamalungisa angamashumi amahlanu angaphakathi kuyo?+ 25  Makube lee kuwe ukwenza ngale ndlela, ukubulala umntu olilungisa kunye nongendawo, wenze emntwini olilungisa njengoko usenza kongendawo!+ Makube lee kuwe ukwenjenjalo.+ UMgwebi womhlaba wonke akayi kwenza okulungileyo yini na?”+ 26  Waza uYehova wathi: “Ukuba ndithe ndafumana eSodom abantu abangamalungisa abangamashumi amahlanu phakathi kwesixeko ndoyixolela yonke loo ndawo ngenxa yabo.”+ 27  Kodwa uAbraham waphendula wathi: “Tarhu, naku sendide ndathetha noYehova, ngoxa ndiluthuli nothuthu.+ 28  Masithi ke angaphantsi ngesihlanu amalungisa lawo amashumi mahlanu. Ngaba ubuya konakalisa isixeko siphela yini na ngenxa yesihlanu?” Wathi yena: “Andisayi kusonakalisa ukuba ndithe ndafumana khona amashumi amane anesihlanu.”+ 29  Kodwa kwakhona wathetha ngokubhekele phaya kuye wathi: “Masithi ke kufumaneke khona amashumi amane.” Wathi yena: “Andisayi kwenjenjalo ngenxa yabo bangamashumi amane.” 30  Kodwa waqhubeka wathi: “Tarhu Yehova, ngamana akungevuthi ngumsindo,+ kodwa ndivumele ndithethe:+ Masithi ke kufumaneke khona amashumi amathathu.” Wathi yena: “Andisayi kwenjenjalo ukuba ndithe ndafumana khona amashumi amathathu.” 31  Kodwa waqhubeka wathi: “Tarhu, naku sendide ndathetha noYehova:+ Masithi ke kufumaneke khona amashumi amabini.” Wathi yena: “Andisayi kusonakalisa ngenxa yabo bangamashumi amabini.”+ 32  Ekugqibeleni wathi: “Tarhu Yehova, ngamana akungevuthi ngumsindo,+ kodwa makhe ndithethe nje kube kanye:+ Masithi ke kufumaneke khona ishumi.” Wathi yena: “Andisayi kusonakalisa ngenxa yabo balishumi.”+ 33  Wemka ke uYehova+ akugqiba ukuthetha noAbraham, yena uAbraham wabuyela endaweni yakhe.

Umbhalo osemazantsi