Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 15:1-21

15  Emva kwezi zinto kwafika ilizwi likaYehova kuAbram embonweni,+ lisithi: “Musa ukoyika,+ Abram. Ndilikhaka lakho.+ Umvuzo wakho uya kuba mkhulu kakhulu.”+  Waza uAbram wathi: “Nkosi enguMongami Yehova, uya kundinika ntoni na, njengokuba ndingenabantwana nje yaye nendlu yam iya kuba lilifa lendoda yaseDamasko, uEliyezere?”+  Waza uAbram wongeza wathi: “Khangela! Akundinikanga mbewu,+ kwaye, khangela! lo nyana+ ongowendlu yam uya kuba yindlalifa yam.”  Kodwa, khangela! nalo ilizwi likaYehova lifika kuye lisithi: “Akayi kuba yindlalifa yakho lo mntu, kodwa ngophuma ezibilinini zakho oya kuba yindlalifa yakho.”+  Ngoku ke wamsa phandle waza wathi: “Khawuncede ukhangele phezulu, emazulwini uze ubale iinkwenkwezi, ukuba uyakwazi ukuzibala.”+ Waza ke wathi kuye: “Iya kuba ngangazo imbewu yakho.”+  Wakholwa ke yena kuYehova;+ yaye wakubalela kuye oko njengobulungisa.+  Wongeza ke wathi kuye: “NdinguYehova, owakukhuphayo eUre yamaKhaledi ukuba ndikunike eli lizwe, ulidle ilifa.”+  Wathi yena: “Nkosi enguMongami Yehova, ndiya kwazi ngantoni na ukuba ndiya kulidla ilifa?”+  Wathi kuye: “Ndithabathele ithokazi eliminyaka mithathu ubudala nemazi yebhokhwe eminyaka mithathu ubudala nenkunzi yegusha eminyaka mithathu ubudala nehobe lasendle nentshontsho levukuthu.”+ 10  Wazithabatha ke zonke ezo zinto, wazisika kubini waza wabeka icala lajongana nelinye, kodwa zona iintaka akazinqunqanga.+ 11  Zehla iintaka ezidla inyama phezu kwezidumbu ezo,+ kodwa uAbram wazigxotha. 12  Kwathi xa litshonayo ilanga, wafikelwa bubuthongo obunzulu uAbram,+ kwaye, khangela! nako efikelwa bubumnyama obukhulu ngokothusayo. 13  Waza wathi kuAbram: “Yazi ngokuqinisekileyo ke ukuba imbewu yakho iya kuba ngumphambukeli ezweni elingelolayo,+ yaye iya kubakhonza, baze bona bayixhwalekise ngokuqinisekileyo iminyaka emakhulu mane.+ 14  Kodwa uhlanga eya kulukhonza ndiya kulugweba,+ ize emva koko iphume nempahla eninzi.+ 15  Ke wena, uya kuya kookhokho bakho unoxolo; uya kungcwatywa ukubudala obupheleleyo.+ 16  Kodwa kwesesine isizukulwana iya kubuyela apha,+ kuba isiphoso sama-Amori asikapheleli.”+ 17  Latshona ilanga, kwaba yintsunguzi yobumnyama kwaye, khangela! nako kudlula iziko eliqhumayo nesikhuni somlilo phakathi kwamacala lawo enyama.+ 18  Ngolo suku uYehova wenza umnqophiso noAbram,+ esithi: “Imbewu yakho ndiya kuyinika eli lizwe,+ ukususela kumlambo waseYiputa kuse kumlambo omkhulu, umlambo umEfrate:+ 19  amaKeni+ namaKenizi namaKadimon 20  namaHiti+ namaPerizi+ namaRefa+ 21  nama-Amori namaKanan namaGirgashi namaYebhusi.”+

Umbhalo osemazantsi