Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 10:1-32

10  Yiyo le ke imbali yoonyana bakaNowa,+ uShem, uHam noYafete. Bazalelwa oonyana emva konogumbe.+  Oonyana bakaYafete yayinguGomere+ noMagogi+ noMadayi+ noYavan+ noTubhali+ noMesheki+ noTiras.+  Oonyana bakaGomere yayinguAshikenazi+ noRifati+ noTogama.+  Oonyana bakaYavan yayinguElishaha+ noTarshishe,+ uKitim+ noDodanim.+  Kubo aba kwavela abemi beziqithi beentlanga abasasazeka kumazwe abo, elowo ngokolwimi lwakhe, ngokweentsapho zabo, nangokweentlanga zabo.  Oonyana bakaHam yayinguKushe+ noMitserayim+ noPuti+ noKanan.+  Oonyana bakaKushe yayinguSebha+ noHavila noSabheta noRahama+ noSabheteka. Oonyana bakaRahama yayinguShebha noDedan.+  UKushe wazala uNimrodi.+ Yena waqala waba ngonamandla emhlabeni.  Wazibonakalisa engumzingeli onamandla ngokuchasene noYehova. Kungenxa yoko le nto kukho intetho ethi: “Kanye njengoNimrodi umzingeli onamandla ngokuchasene noYehova.”+ 10  Ubukumkani bakhe baqala eBhabheli+ nase-Erek+ naseAkadi naseKalene, ezweni laseShinare.+ 11  Waphuma kwelo lizwe waya eAsiriya+ waza wakha iNineve+ neRehobhoti-Ire neKala 12  neResen phakathi kweNineve neKala: siso ke eso isixeko esikhulu. 13  Yaye uMitserayim+ wazala amaLudi+ nama-Anamim namaLehabhim namaNafetuhim+ 14  namaPatrusi+ namaKaseluhim+ (ekwaphuma kuwo amaFilisti)+ namaKafetori.+ 15  Yaye uKanan wazala uSidon+ izibulo lakhe, noHeti+ 16  namaYebhusi+ nama-Amori+ namaGirgashi 17  namaHivi+ nama-Areki namaSin 18  nama-Arvadi+ namaTsemari namaHamati;+ yaye emva koko zathi saa iintsapho zamaKanan. 19  Ngoko umda wamaKanan wawususela eSidon uye kufikelela eGerare,+ kufuphi neGaza,+ ufikelela naseSodom naseGomora+ naseAdima+ naseTsebhoyim,+ kufuphi neLasha. 20  Ngabo abo oonyana bakaHam ngokweentsapho zabo, ngokweelwimi zabo, emazweni abo, ngokweentlanga zabo. 21  Naye uShem, ongukhokho wabo bonke oonyana bakaEbhere,+ umntakwabo Yafete inkulu, wazalelwa inzala. 22  Oonyana bakaShem yayinguElam+ noAshuri+ noArpakhishadi+ noLudi noAram. 23  Oonyana baka-Aram yayingu-Utse noHuli noGetere noMashe.+ 24  Yaye uArpakhishadi wazala uShela,+ waza uShela wazala uEbhere. 25  Yena uEbhere wazalelwa oonyana ababini. Igama lomnye lalinguPelege,+ kuba ngemihla yakhe umhlaba wawahlukene;+ lona igama lomntakwabo lalinguYoketan.+ 26  Yaye uYoketan wazala uAlmodadi noShelefe noHatsaremavete noYera+ 27  noHadoram noUzali noDikela+ 28  no-Obhali noAbhimayeli noShebha+ 29  no-Ofire+ noHavila+ noYobhabhi;+ bonke aba babengoonyana bakaYoketan. 30  Yaye indawo ababehlala kuyo yayisusela eMesha ukuya kufikelela eSefara, ummandla weentaba waseMpuma. 31  Ngabo abo oonyana bakaShem ngokweentsapho zabo, ngokweelwimi zabo, emazweni abo, ngokweentlanga zabo.+ 32  Zizo ezo iintsapho zoonyana bakaNowa ngokweminombo yeentsapho zabo, ngokweentlanga zabo, yaye zaphuma kubo iintlanga zaza zasasazeka emhlabeni emva konogumbe.+

Umbhalo osemazantsi