Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Galati 5:1-26

5  Yiyo ke leyo inkululeko uKristu awasikhululela kuyo.+ Ngoko ke yimani nkqi,+ ningaphindeli kwakhona kwidyokhwe yobukhoboka.+  Yabonani! Mna, Pawulos, ndithi kuni, ukuba niyaluka,+ uKristu akayi kuba yingenelo kuni.  Ngaphezu koko, ndinikela ubungqina kwakhona kumntu wonke owalukayo bokuba ubophelelekile ukuwenza uMthetho uphela.+  Ukuba nifuna ukuvakaliswa ningamalungisa ngomthetho, nizahlukanisile noKristu;+ niphambukile kububele bakhe obungasifanelanga.+  Thina ke ngawo umoya silinde ngentumekelelo ubulungisa obuthenjisiweyo ngenxa yokholo.+  Kuba ngokubhekisele kuKristu Yesu ukwaluka nokungaluki akubalulekanga,+ into ebalulekileyo lukholo+ olusebenza ngothando.+  Benibaleka kakuhle.+ Ngubani onithinteleyo ekuqhubekeni nithobela inyaniso?+  Olu hlobo lolweyiseko aluveli kuLowo unibizayo.+  Igwele elincinane libilisa intlama iphela.+ 10  Ndinentembelo+ yokuba nina enimanyene+ neNkosi anisayi kuphambuka ekucingeni kwenu; kwaye nabani na onikhathazayo+ uya kuba sisisulu somgwebo.+ 11  Mna ke, bazalwana, ukuba ndisashumayela ulwaluko, kutheni ndisatshutshiswa nje? Eneneni, ke ngoko, isikhubekiso+ sesibonda sentuthumbo+ besiya kuba sibhangisiwe.+ 12  Ndinqwenela ukuba abantu abazama ukunibhukuqa+ bathenwe bona ngokwabo.+ 13  Kambe ke, nabizelwa enkululekweni,+ bazalwana; kuphela nje musani ukuyisebenzisa le nkululeko ukuvulela inyama ithuba,+ kodwa khonzanani+ ngokuqhutywa luthando. 14  Kuba uMthetho uphela uzalisekiswa+ lilizwi elinye, elileli: “Uze umthande ummelwane wakho njengawe siqu.”+ 15  Ukuba, ke, niyagrenyana, niqwengane,+ lumkani hleze nitshabalalisane.+ 16  Ke kaloku ndithi kuni, Ukuba niqhubeka nihamba ngokomoya+ anisayi kulawulwa yiminqweno yenyama konke konke.+ 17  Kuba iminqweno yenyama inxamnye neyomoya,+ ukanti neyomoya inxamnye neyenyama; kuba ezo zinto zichasene, ukuze ningazenzi izinto enisukuba nizithanda.+ 18  Ngapha koko, ukuba nikhokelwa ngumoya,+ anikho phantsi komthetho.+ 19  Iyabonakala ke yona imisebenzi yenyama,+ eyile, uhenyuzo,+ ukungahlambuluki, ihambo evakalala,+ 20  unqulo-zithixo, ukusebenzelana nemimoya,+ ubutshaba, iimbambano, amakhwele, ukugqajukelwa yimisindo, usukuzwano, izahlukano, amahlelo, 21  oomona, iindywala,+ iziyunguma, nezinto ezinjengezi. Ngokubhekisele kwezi zinto ndinilumkisa kwangaphambili, njengoko besendinilumkisile kakade, ukuba abo baqhelisela+ izinto ezinjalo abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo.+ 22  Ke sona isiqhamo+ somoya luthando, uvuyo, uxolo, ukuzeka kade umsindo, ububele, ukulunga,+ ukholo, 23  ubulali, ukuzeyisa.+ Akukho mthetho unxamnye nezinto ezinjalo.+ 24  Abo ke bangabakaKristu Yesu bayibethelele inyama kunye neenkanuko neminqweno yayo.+ 25  Ukuba siphila ngomoya, masihambe ngokulungeleleneyo kwangomoya.+ 26  Masingazigwagwisi, sikhuphisana,+ simonelana.+

Umbhalo osemazantsi