Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Galati 1:1-24

1  UPawulos,+ umpostile,+ ongavele bantwini kanjalo kungengamntu, kodwa kungaye uYesu Kristu+ noThixo uYise,+ owamvusayo kwabafileyo,+  nabo bonke abazalwana abakunye nam,+ ubhalela amabandla aseGalati:+  Ngamana ningaba nobubele obungasifanelanga noxolo+ oluvela kuThixo uBawo wethu neNkosi uYesu Kristu.  Wazinikela ngenxa yezono zethu+ ukuze asihlangule kwinkqubo yezinto engendawo+ yangoku ngokokuthanda+ kukaThixo wethu uBawo,  kuye makubekho uzuko ngonaphakade kanaphakade.+ Amen.  Ndiyamangaliswa kukuba nishenxiswe ngokukhawuleza kangaka kuLowo+ wanibizayo ngobubele obungasifanelanga bukaKristu+ naya kolunye uhlobo lweendaba ezilungileyo.+  Kodwa asikuko nokuba lolunye uhlobo; kuphela nje kukho abathile abanibangela inkathazo+ yaye befuna ukuzigqwetha iindaba ezilungileyo ezingoKRISTU.+  Noko ke, ukuba thina okanye ingelosi yasezulwini ivakalise kuni iindaba ezilungileyo ezingaphaya kwezo sazivakalisayo kuni, makaqalekiswe lowo.+  Njengoko sesitshilo ngasentla, ndisatsho nangoku ukuthi, Nabani na ovakalisa kuni iindaba ezilungileyo ezingaphaya kwezo nazamkelayo,+ makaqalekiswe. 10  Ngaba, enyanisweni, ngabantu abo ndizama ukubenza beyiseke okanye nguThixo? Okanye ndifuna ukukholisa abantu kusini na?+ Ukuba bendisakholisa abantu,+ bendiya kuba andililo ikhoboka likaKristu.+ 11  Kuba ndiyanazisa, bazalwana, ukuba iindaba ezilungileyo endazivakalisayo mna aziyonto yabantu;+ 12  kuba andizamkelanga mntwini, kwaye andizifundiswanga, kunoko ndazityhilelwa nguYesu Kristu.+ 13  Kambe ke, nivile ngehambo yam yangaphambili ebuYudeni,+ ukuba ndalitshutshisa+ ngokugqithiseleyo ibandla likaThixo, ndiliphanzisa,+ 14  yaye ndandisenza inkqubela enkulu kubuYuda kunabaninzi ababeziintanga zam kwisizwe sakowethu,+ njengoko ndandizizondelela+ kakhulu izithethe+ zoobawo. 15  Kodwa xa uThixo, owandahlulayo esibelekweni sikama waza wandibiza+ ngabo ububele bakhe obungasifanelanga,+ wacinga ukuba kulungile 16  ukumtyhila uNyana wakhe kum,+ ukuze ndivakalise iindaba ezilungileyo ezingaye kwiintlanga,+ andizange ndenze nkomfa nenyama negazi.+ 17  Ndingazange ndinyuke ndiye naseYerusalem kwabo babengabapostile ngaphambi kwam,+ kodwa ndaya kwelaseArabhiya, ndaza ndabuyela kwakhona eDamasko.+ 18  Ndandula ke kwiminyaka emithathu kamva ndenyuka ndaya eYerusalem+ ukuya kutyelela uKefas,+ ndaza ndahlala naye iintsuku ezilishumi elinesihlanu. 19  Kodwa andibonanga nabani na ongomnye kubapostile, ngaphandle kukaYakobi+ kuphela umntakwab’ eNkosi.+ 20  Ke kaloku mayela nezinto endinibhalela zona, khangelani! emehlweni kaThixo, andixoki.+ 21  Emva koko ndaya+ kwimimandla yaseSiriya neyaseKilikiya. 22  Kodwa ndandingaziwa ebusweni kumabandla elakwaYuda awayemanyene noKristu;+ 23  ayedla ngokuva nje kuphela ukuba: “Laa mntu wayesitshutshisa ngaphambili+ ngoku uvakalisa iindaba ezilungileyo zokholo awayeluphanzisa ngaphambili.”+ 24  Ngoko aqalisa ukumzukisa+ uThixo ngenxa yam.

Umbhalo osemazantsi